Túžbou mnohých rodičov je postupne naučiť dieťaťa samostatnosti – obliecť sa, umyť sa, prechádzať bezpečne cez cestu… Stať sa nezávislým pri komunikácii je tiež veľmi dôležité. Moderné technológie umožňujú ľuďom s poruchou sluchu plne alebo čiastočne kompenzovať poruchu sluchu. U detí sú nevyhnutnou podmienkou sluchovej a rečovej výchovy, podmienkou na to, aby sa dieťa čo najprirodzenejšie mohlo naučiť komunikovať hovoreným jazykom. Dopelým ľuďom s poruhou sluchu zlepšujú kvalitu každodenného života.

 

Medzi kompenzačné pomôcky patria:

Načúvacie prístroje

Implantovateľné systémy pre kostné vedenie (napr. BAHA, BONEBRIDGE)

Kochleárny implantát

Komunikačné a signalizačné pomôcky