je spôsobená poškodením vnútorného ucha, predovšetkým kochley (slimáka) alebo sluchového nervu. Niekedy môže nastať poškodenie v kochlei aj sluchovom nerve naraz.

 

 1. Čo spôsobuje percepčnú poruchu sluchu?
 • Genetika (pozri kapitolu Príčiny porúch sluchu).
 • Niektoré vírusové a bakteriálne infekcie mamy v tehotenstve (napr. CMV) alebo závažné infekcie dieťaťa počas jeho života a ich následná liečba (napr. zápal mozgových blán, liečba aminoglykozidovými antibiotikami).
 • Nedostatok kyslíka počas pôrodu a novorodenecká žltačka predovšetkým u predčasne narodených detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou.
 • Hluk a iné.

 

 1. Ako môže percepčná porucha ovplyvniť počutie nášho dieťaťa?
 • Dieťa počuje zvuky tichšie a zároveň nejasne (akoby ste počuli tiché a zároveň rozladené rádio).
 • Keďže je zvuk nielen tichý, ale je aj rozladený, pre tieto deti je aj s načúvacími prístrojmi náročné porozumieť, čo ľudia hovoria. Dá sa to však dlhodobým tréningom naučiť.
 • Porucha sluchu variuje od nedoslýchavosti až po hluchotu.
 • Porucha sluchu je trvalá a zvyčajne stabilná, ale v niektorých prípadoch sa môže zhoršovať plynulo alebo skokmi (napr. u detí, ktorých sluch poškodil cytomegalovírus – CMV alebo u detí s Pendredovým syndrómom).
 • V prípade percepčnej poruchy sluchu pri sluchovej neuropatii môže mať dieťa zhoršené počutie iba v hlučnom prostredí, prípadne jeho počutie bude kolísať medzi dobrým a zhoršeným počutím (pozri podkapitolu s názvom Sluchová neuropatia).
 • Dieťa môže zažívať tinitus (vysvetlenie pozri neskôr).

 

 1. Dá sa percepčná porucha sluchu vyliečiť?

V kochlei sa nachádzajú tisícky maličkých zmyslových buniek (vláskové bunky), ktoré v prípade, že sa poškodia, spôsobia trvalú poruchu sluchu. Ak sú vláskové bunky poškodené, nevedia dostatočne zosilniť vibráciu a následne ju zmeniť na elektrický signál. Pri súčasnom poznaní vedy a techniky zatiaľ nie je možné bunky nahradiť, aj keď sa už robia pokusy na zvieratách. Ani funkciu sluchového nervu zatiaľ nevedia lekári ovplyvniť.

Vášmu dieťaťu však môže pri rozvoji reči a jazyka výrazne pomôcť načúvací prístroj alebo v prípade veľmi ťažkých strát sluchu kochleárny implantát. Normálne počutie mu však nenavráti, keďže načúvací prístroj zvuk zosilní, ale „rozladenosť“ zvukov ovplyvní iba čiastočne. Veľmi dôležitá je preto raná intervencia, postupné cvičenie sluchu a reči a následné zlepšovanie porozumenia.

 

 1. Tinitus (ušný šelest) u detí

Tinitus sa  občas spája s percepčnou poruchou sluchu a zahŕňa zvonenie, vysoké pískanie, hučanie, šumenie, klikanie alebo cvrlikanie v ušiach. Typický je pre starších ľudí alebo ľudí, ktorí majú problémy s krčnou chrbticou, ale objaviť sa môže aj u detí. Zvuky, ktoré dieťa počuje, môžu byť tiché, ale aj veľmi rušivé, občasné, ale aj pretrvávajúce. Zhoršenie tinitu sa často objavuje pri progresívnej (zhoršujúcej sa) poruche sluchu.

 

Niekoľko faktov:

 • 6 – 13 % detí s normálnym sluchom zažíva z času na čas tinitus,
 • tinitus môžu spôsobiť infekcie v uchu, ale aj silné zvuky a poranenia hlavy,
 • 24 – 29 % detí s poruchou sluchu zažíva tinitus rôzneho stupňa,
 • tinitus sa častejšie vyskytuje u detí so strednou a ťažkou percepčnou poruchou sluchu ako u detí s hluchotou,
 • deti s neskorým nástupom poruchy sluchu majú častejšie tinitus ako deti, ktoré sa s poruchou sluchu narodili,
 • deti, ktoré zažívajú tinitus, o ňom málokedy rodičovi povedia, ak sa ich rodič na to priamo nespýta.