je komplexné diagnostické vyšetrenie, ktoré odhaduje stupeň straty sluchu na rôznych frekvenciách (t. j. aké tóny je dieťa schopné započuť medzi nízkymi, strednými aj vysokými frekvenciami). Podobne ako BERA vychádza z toho, že podráždenie (zvuky), ktoré dieťa pri vyšetrení započuje, spôsobuje odozvu  v mozgu (ustálené evokované potenciály v mozgovom kmeni), ktoré sa dajú pomocou elektród na hlavičke dieťaťa zmerať. Aj v tomto prípade sa na uši dieťaťa priložia slúchadlá (alebo sa vloží malá sonda do zvukovodu) a na čelo a za uši dieťaťa sa umiestnia elektródy. Na rozdiel od klikovej BERA ASSR štandardne vyšetruje 4 frekvencie (500 Hz – 1 000 Hz  – 2 000 Hz – 4 000 Hz) a zvuky až do intenzity 120 dB, vďaka čomu nám ponúkne odhadovaný audiogram.

ASSR vyšetrenie sa používa už u bábätiek, ktoré majú 5 mesiacov a trvá asi 40 minút. Vyšetrenie nie je bolestivé, pre časovú náročnosť sa však musí vykonávať v prirodzenom spánku alebo sedácii (anestézii).

 

 

Obmedzenia ASSR vyšetrenia

  • Výsledkom vyšetrenia je odhadovaný prah sluchu pre každú frekvenciu samostatne, čiže odhad, akú veľkú stratu sluchu by dieťa mohlo mať na rôznych frekvenciách (pozri obrázok vyššie). Cielene pritom píšeme odhadovaný, pretože sa nám pri viacerých deťoch, ktoré máme v CŠPP, ukázalo, že prahy sluchu môžu medzi jednotlivými meraniami ASSR kolísať hore-dole aj o 20 – 30 dB a to na viacerých frekvenciách. Viackrát sa nám v posledných rokoch ukázalo, že deti, ktoré na prvom ASSR vyšetrení na niektorých frekvenciách nepercipovali (čiže prístroj nezaznamenal reakciu mozgu ani na 120 dB stimul), mali neskôr na tých istých frekvenciách straty sluchu iba okolo 80 – 90 dB.
  • Pri ľahkej a stredne ťažkej poruche sluchu odhad prahu sluchu najviac kolíše. Odhad prahu sluchu je najlepší u detí s ťažkou stratou sluchu (v tomto prípade je to hlavná vyšetrovacia metóda).
  • Nedokáže odlíšiť prevodovú a percepčnú poruchu sluchu ani odlíšiť, či je porucha sluchu vo vnútornom uchu alebo vyššie (sluchový nerv a mozog).
  • V závislosti od kalibrácie prístroja sa výsledky z viacerých nemocníc môžu líšiť.
  • Podobne ako v prípade BERA, aj výsledky ASSR vyšetrenia môžu byť skreslené u predčasne narodených detí alebo detí s viacnásobným postihnutím, ktoré majú nezrelú centrálnu nervovú sústavu. Keďže ASSR meria elektrickú odozvu mozgu, je logické, že u detí s atypickou mozgovou aktivitou (napríklad u extrémne nezrelých novorodencov alebo u detí s epilepsiou) môže byť toto meranie nepresné až zavádzajúce.

 

♦  Z vyššie uvedených dôvodov sa nám u detí v CŠPP opakovane osvedčilo, ak sa výsledky BERA a ASSR vyšetrenia overili ďalšími subjektívnymi vyšetreniami (napríklad VRA), a tak sa čo najpresnejšie zistilo, čo dieťa počuje na jednotlivých frekvenciách. Až po zhodnotení objektívnych aj subjektívnych vyšetrení sluchu sa následne pristúpilo k nastaveniu načúvacích prístrojov.