Nasledovné riadky by sme radi venovali  tým, ktorí sa chcú o ranom poradenstve/včasnej intervencii dozvedieť viac. Krátko opíšeme aj podmienky, ktoré stáli za jednotlivými možnosťami včasnej starostlivosti na Slovensku. Text nie je odborný, pokúša sa záujemcom objasniť zameranie existujúcich služieb, podobnosti a  rozdiely medzi nimi.

V súvislosti s poradenstvom rodinám sa na Slovensku v súčasnosti používa veľa podobných pojmov: rané poradenstvo, raná intervencia, včasná intervencia, raná starostlivosť,  špeciálna raná starostlivosť. V podmienkach Slovenskej republiky sa zväčša používa termín rané poradenstvo a včasná intervencia, ale môžu sa vyskytnúť aj ďalšie, ktoré sme nespomenuli.

Podľa nášho názoru sa oba pojmy spájajú s poskytovaním služieb na podporu rodín v nepriaznivej situácii, ktorá vznikla narodením dieťaťa s rizikovým vývinom.

V rôznych krajinách sveta má systém ranej starostlivosti/poradenstva/intervencie rôznu podobu a rôzne formy. Krajiny sa líšia aj v tým, kto je poskytovateľom a kto uhrádza tieto služby. V niektorých štátoch je rané poradenstvo súčasťou sociálneho systému, v iných patrí pod rezort školstva a niekde je financované ministerstvo zdravotníctva. V mnohých krajinách rané poradenstvo poskytujú aj mimovládne, neziskové alebo súkromné organizácie. Vo viacerých krajinách je včasná intervencia poskytovaná vo viacerých systémoch (napríklad služby poskytujú sociálne zariadenia, školstvo aj neziskové organizácie). Ideálne je, ak si rodina môže vybrať.

Vo vyspelých krajinách  tvorí raná starostlivosť dôležitú súčasť starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím. Uvedomujú si dôležitosť služieb včasnej intervencie a jej zásadný vplyv na ďalší život rodín, ktorým bola služby poskytnutá. Rozsiahly výskum v USA hodnotil 20 programov včasnej intervencie a preukázal, že z každého dolára investovaného do služieb včasnej intervencie sa vráti spoločnosti späť čistá hodnota v rozsahu 1,26 – 17,07 USD. Pričom platí priama úmera, čím viac je vynaložených prostriedkov do včasnej intervencie, tým vyššia hodnota sa spoločnosti vráti.

Hoci na Slovensku začali snahy o komplexnú starostlivosť o deti s rizikovým vývinom a so zdravotným znevýhodnením už v 80. rokoch  20. storočia,  ani v súčasnosti (rok 2018) nie je služba ranej intervencia dostupná každej rodine, ktorá ju potrebuje.  Dlhodobé podceňovanie situácie zo strany kompetentných viedlo k tomu, že raná starostlivosť nie je systematickou ani samozrejmou službou rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím ani v súčasnosti.

Aj medzinárodné inštitúcie, napríklad Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, upozorňujú našu krajinu na nedostatky v tejto oblasti. V záverečných odporúčaniach (apríl 2016) k východiskovej správe Slovenskej republiky v bode 3  Výbor OSN píše: „Výbor je znepokojený výrazným nedostatkom služieb včasnej intervencie a včasnej diagnostiky v oblasti zdravotníctva, sociálnej oblasti a v oblasti vzdelávania a nedostatočnou finančnou podporou pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré vyžadujú včasnú intervenciu.“

 

Viac sa dozviete tu:

Krátka história ranej starostlivosti na Slovensku

Rané  poradenstvo  v rezorte školstva

Včasná intervencia v rezorte sociálnych vecí a rodiny

Rané poradenstvo/včasná intervencia ako projekty neziskových organizácií.

Program Mobilný pedagóg – program pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku