Narodenie dieťatka s poruchou sluchu (ale aj s iným zdravotným postihnutím) môže znamenať, že ako rodina budete mať zvýšené finančné náklady z dôvodu potreby zakúpenia a používania kompenzačných pomôcok (napr. načúvacie prístroje, kochleárny implantát) alebo využívania služieb, ktoré vaše dieťatko môže potrebovať. Štát pomáha rodinám a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím formou príspevkov, ktoré sa vybavujú na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny.

 

V  prípade rodín s deťmi s poruchou sluchu ide v podstate o 2 základné druhy príspevkov:

Predĺžený rodičovský príspevok (príspevok pre rodiny s dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom)

Príspevky pre občanov so zdravotným postihnutím