Jedna z otázok, ktorú často s rodičmi pred 3. narodeninami dieťaťa v CŠPP riešime je, či majú možnosť predĺžiť si rodičovský príspevok do 6. rokov veku dieťaťa.

 

Rodiny s deťmi podporuje štát jednorazovými a opakovanými štátnymi finančnými sociálnymi dávkami. Tieto dávky majú pomôcť rodičom so zabezpečením starostlivosti o nezaopatrené deti, ich výchovu a výživu. Pri poskytovaní štátnej podpory rodinám s deťmi sa nesleduje príjem rodiny, znamená to, že majú na ne právo všetky rodiny bez ohľadu na majetok.

 

Jedným z príspevkov, ktoré štát plošne poskytuje je tzv. rodičovský príspevok. Poskytuje ho v dvoch alternatívach:

  • na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku (plošne všetkým rodičom),
  • alebo do šesť rokov veku, a to v prípade, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

 

Má moje dieťa s poruchou sluchu dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, aby som mohla požiadať o predĺžený rodičovský príspevok?

To posúdi príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej UPSVaR) predovšetkým na základe lekárskych správ, ktoré mu v žiadosti dodáte. Pomôcť môže aj špeciálno pedagogická, logopedická a psychologická správa z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva alebo od inej inštitúcie.

 

V každom prípade, podľa zákona sa dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom myslí choroba a stav (uvedený v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení – viď obr. nižšie), ktorý podľa poznatkov lekárskej vedy trvá viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že bude trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžaduje osobitnú starostlivosť.

Ak má teda vaše dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav z dôvodu poruchy sluchu, oneskoreného vývinu reči a sluchu, tak môžete (rodič alebo iná oprávnená osoba) o takýto príspevok požiadať a po jeho schválení ho poberať, podľa záverov z posudku, až do 6. rokov veku dieťaťa.

 

Aký je postup pri podaní žiadosti:

  1. V predstihu (cca 2 mesiace pred dovršením 3 roka) zozbierajte všetky dôležité zdravotné správy vášho dieťaťa, ktoré potvrdzujú, že vaše dieťa vyžaduje osobitnú starostlivosť a má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. V prípade detí s poruchou sluchu je to predošetkým  správa od foniatra, správa od logopéda, správa z CŠPP, kde ste vedení. V prípade detí, ktoré majú viac zdravotných problémov alebo viacnásobné postihnutie zozbierajte všetky dôležité správy. POZOR – na posudok môžete použiť iba tie lekárke správy, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov pred posudkom.
  2. Zozbierané správy podajte vo forme žiadosti na UPSVaR. Vystavia vám posudok, či vaše dieťa má alebo nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (pozn.- proti záverom posudku sa môžete odvolať a opätovne požiadať o posúdenie). Vzor žiadosti o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok si môžete stiahnuť aj tu.
  3. Mesiac pred tretími narodeninami požiadajte o predĺženie rodičovského príspevku na úrade práce sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta trvalého bydliska) a to na základe formulára žiadosti s prílohami. Formulár žiadosti je možné stiahnuť tu. Viac sa o rodičovskom príspevku dozviete priamo na stránkach UPSVaRu. POZOR – Jednou z príloh je vyššie spomenutý posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, ktorý vám v predchádzajúcom kroku vydal príslušný UPSVaR, bez neho sa nepohnete ďalej.

 

Je možné počas poberania príspevku pracovať a môže ísť moje dieťa do škôlky?

  • Súčasná legislatíva (aug 2018) neobmedzuje rodiča – rodič popri poberaní predĺženého rodičovského príspevku môže pracovať, pričom výška jeho príjmu nemá vplyv na nárok, ani na výšku rodičovského príspevku.
  • Dieťa môže byť v MŠ.
  • Faktom však je, že je dobre zvážiť, či by v prípade, že žiadate o predĺžený rodičovský príspevok, neprospelo vášmu dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, aby ste od 3 rokov nepracovali na plný úväzok a mali ste tak možnosť sa mu naďalej venovať v rozvíjaní jeho komunikácie a slovnej zásoby v domácom prostredí, pokiaľ to ešte stále vaše dieťa potrebuje. Rozhodnutie je len na vás.