Prvá implantácia sa na Slovensku vykonala v roku 1994. Odvtedy do roku 2005 ho získalo 110 ľudí.
V nasledujúcej stati sa dočítate, čo všetko a prečo sa zohľadňuje, ak sa chce dieťa alebo dospelý uchádzať o kochleárny implantát.

Faktory ovplyvňujúce kochleárnu implantáciu:

1. Etiológia (príčina) poruchy sluchu – Niektoré deti, ktoré stratili sluchu následkom pôsobenia cytomegalovírusu majú problémy nielen s vnímaním zvuku, ale aj jeho spracovaním v mozgu. Takéto deti nebudú mať dostatočný úžitok z kochleárneho implantátu. Podobne meningitída spôsobuje osifikáciu, čo môže spôsobiť neúplné vloženie elektród do kochlei.
Implantát sa zvažuje iba ak ide o závažnú percepčnú poruchu sluchu (porucha je v kochlei).

2. Vek v čase záujmu o kochleárnu implantáciu
U prelingválne nepočujúcich – deti od 12 mesiacov do 6 rokov, najlepšie vo veku 2-3 rokov.
U postlingválne nepočujúcich – nie je stanovená horná veková hranica, ale hluchota by nemala trvať dlhšie ako polovicu života nepočujúceho. Vo svete bolo implantovaných mnoho ľudí aj v pokročilom dôchodkovom veku.

3. Vznik a trvanie poruchy sluchu – ukazuje sa, že čím dlhšie hluchota trvá, tým horšie výsledky implantátu možno očakávať. Príčinou je fakt, že sluchový nerv, ktorý sa nikdy nestimuloval, alebo sa nestimuloval po dlhý čas, nemusí byť schopný dostatočne dobre preniesť informácie o zvuku do mozgu. Za ideálneho kandidáta sa preto považuje postlingválne nepočujúci, u ktorého hluchota trvá kratšie ako polovicu jeho života, prípadne nie viac ako 15 rokov. Podľa odborníkov je vhodné operovať čo najskôr po vzniku hluchoty, ale nie skôr ako za 6 mesiacov.

4. Stupeň poruchy sluchu – ešte nedávno sa implantovali iba ľudia, ktorí mali obojstrannú hluchotu bez zvyškov sluchu, alebo len s malými zvyškami sluchu, ktoré sa pri intenzívnom sluchovom tréningu s naslúchadlom nedali využiť pre porozumenie reči. V súčasnosti sa odporúča operovať aj ľudí s ťažkou obojstrannou poruchou sluchu, ktorí majú určitý sluchový zisk z naslúchadla, avšak menší ako očakávaný zisk z kochleárneho implantátu.

5. Anatomické podmienky – pôvodne sa neodporúčalo implantovať nepočujúcich s čiastočne alebo úplne nepriechodnou kochleou, prípadne poškodeným nervom. Súčasná technológia však umožňuje tzv. kmeňovú implantáciu.

6. Prostredie a motivácia – zohľadňuje sa, či je nepočujúce dieťa motivované k trvalému noseniu kochleárneho implantátu a jeho rodina si uvedomuje nutnosť dlhodobej sluchovej rehabilitácie. Učenie sa interpretovať zvuky, ktoré vytvoril implantát, vyžaduje prax a preto je časovo náročné.
Implantačný tím si takisto všíma schopnosť rodičov pracovať s dieťaťom podľa pokynov a odbornú starostlivosť, ktorú dieťa absolvovalo pred implantáciou (foniatrickú, logopedickú a špeciálno-pedagogickú). Vysoká motivácia, pozitívne rodinné prostredie a realistické očakávania sú dôležité faktory pri zvažovaní implantácie u dieťaťa.

 

7. Spôsob komunikácie – dôležité je zistiť, či sa dieťa v minulosti, alebo teraz prejavuje niektorými zo znakov, ktoré sa označujú ako auditívno-preverbálne správanie. Ide predovšetkým o orientáciu dieťaťa na zvukové podnety, vokalizáciu (bľabotanie), nadviazanie zrakového kontaktu, spoluprácu (napr. pri hre), sledovanie pohybov artikulačných orgánov (pier, jazyka..).
Na Slovensku je podľa kritérií implantačného centra podmienkou preferovanie auditívno-verbálneho, príp. orálneho programu v škole aj v rodine. V tejto súvislosti by sme radi poznamenali, že v zahraničí sa v súčasnosti upúšťa od striktne auditívne-verbálneho programu pre všetky deti a nevylučuje sa, ak má dieťa kochleárny implantát a zároveň s ním rodina posunkuje. Dôležité však je, aby dieťa každodenne cielene cvičilo sluch, čo umožňuje ako program totálnej komunikácie, tak aj bilingválno-bikulturálne programy. Deti by teda mali byť v prostredí, kde sa podporuje aj rozvoj počúvania a hovorenia. Viac sa o komunikačných možnostiach s kochleárnym implantátom zmieňujeme v samostatnej sekcii Výber komunikačnej metódy.

 

8. Iná pridružená choroba alebo postihnutie – V nedávnej minulosti sa kochleárna implantácia odporúčala iba nepočujúcim, ktorí nemali pridružené poškodenia, avšak realita ukazuje, že asi u 30 % nepočujúcich je hluchota spojená s inými poškodeniami (napr. pri Usherovom syndróme je pridružená porucha zraku). V zahraničí nie je viacnásobné postihnutie prekážkou kochleárnej implantácie, pretože ľuďom pomáha prekonať aspoň jedno z postihnutí – hluchotu. Z ekonomických dôvodov sa však na Slovensku uprednostňujú zdraví ľudia v detskom a produktívnom veku.
Dieťa by teda malo mať dostatočný intelekt, aby zvládlo náročný rečový a sluchový tréning (rehabilitáciu), a zároveň by nemalo mať vážne poruchy správania alebo učenia, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť spoluprácu a sluchovú výchovu.

Kontraindikácie (prekážky) pre implantáciu:

 • hlavný dôvod poruchy sluchu nie je v kochlei (nejde o percepčnú poruchu sluchu)
 • jednostranná hluchota
 • využiteľný sluch s pomocou načúvacieho aparátu (na rečových frekvenciách vykazuje dieťa stratu sluchu 50dB a menej a rozoznáva viac ako polovicu slov)
 • organické zmeny centrálnej nervovej sústavy (pravdepodobnosť centrálnej poruchy sluchu)
 • chýbanie sluchového nervu, závažné deformity kochlei (v niektorých prípadoch prichádza do úvahy kmeňová implantácia)
 • choroby, pri ktorých nie je možná celková anestézia (uspanie)
 • zhubné nádorové ochorenie so zlou prognózou.

Na Slovensku môže byť zároveň dôvodom neodporúčania kochleárneho implantátu:

 • vek prelingválne nepočujúceho dieťaťa viac ako 10 rokov,
 • odmietnutie implantátu rodičmi, alebo ich nízka motivácia pre spoluprácu
 • minimálne pokroky v predrečovom, prípadne rečovom vývine
 • orientácia na využívanie posunkového jazyka

Ak má vaše dieťa ťažkú poruchu sluchu a máte pocit, že by mohlo mať úžitok z kochleárneho implantátu, mali by ste si pohovoriť so špecialistom. Ten vám dokáže povedať, či je vaše dieťa vhodný kandidát. Na Slovensku Vám poradia v Centre kochleárnej implantácie v Bratislave. Pamätajte však, že kochleárny implantát nie je vhodný pre všetky deti. Ak má vaše dieťa úžitok z načúvacieho prístroja, prípadne má zdravotné komplikácie, pravdepodobne nebude vhodným kandidátom na kochleárny implantát.

Viacej odborných informácií o kritériách na kochleárny implantát nájdete v publikáciách Centra kochleárnej implantácie – http://www.scki.sk/p.htm