Kochleárne implantáty sa v posledných piatich (desiatich) rokoch dostávajú čoraz viac do popredia. Ich zástancovia argumentujú, že implantát umožňuje prístup k orálnemu jazyku v kritickom veku pre rozvoj jazyka a zároveň prístup do sveta väčšiny – sveta počujúcich (integrované vzdelávanie, sociálne kontakty, rozšírené pracovné možnosti, telefonovanie, hudba…).

Na druhej strane, čoraz viac sa diskutuje o etických otázkach a kultúrnom pohľade komunity Nepočujúcich. V tejto stati sa pokúsime načrtnúť, v čom argumenty proti implantácii spočívajú.

V zásade existujú dve rozdielne diskusie:

1. Implantovanie starších nepočujúcich detí (dospelých), ktorí stratili sluch v neskoršom veku a vedia sa sami za seba rozhodnúť.

2. Implantovanie malých nepočujúcich detí, na základe rozhodnutia rodičov.

Vo všeobecnosti sa akceptuje, že kochleárne implantáty môžu zvýšiť kvalitu života u neskôr ohluchnutých osôb (postlingválne nepočujúcich). Dospelé osoby sa dokážu rozhodovať sami a za predpokladu, že sa takisto zohľadní názor starších detí, ich rozhodnutie pre implantát sa rešpektuje ako právo na voľbu v špecifickej životnej situácii. Vychádza sa z toho, že je prirodzené, ak sa snažia nadviazať na svet zvukov a komunikáciu, ktorá im bola prirodzená pred stratou sluchu. Neskoršie ohluchnutí ľudia majú zároveň dobrý základ na budovanie reči pomocou implantátu, prípadne udržanie jej pôvodnej úrovne.

Hlavná kontroverzia sa točí okolo implantovania malých detí, ktoré sa nemôžu rozhodnúť sami za seba. Advokáti kochleárneho implantátu tvrdia, že najlepší čas na implantáciu je počas kritického rozvoja reči a jazyka (do 4 rokov veku), čo odporcovia skorej implantácie vnímajú ako problém, pretože rozhodnutie pre implantát robia rodičia a nie samotné deti. Deti tak podľa nich nemajú zásadný vplyv na to, či chcú alebo nechcú implantát a zároveň nemajú príležitosť zoznámiť sa so svetom Nepočujúcich. Počujúci rodičia tak „nútia“ nepočujúce dieťa, aby prijalo ich životný štýl.

Argumenty proti implantovaniu malých detí, by sa dali zhruba rozdeliť do dvoch kategórií: