Kandidáti na kochleárnu implantáciu podstúpia pred samotnou operáciou množstvo rutinných vyšetrení. Typicky prebiehajú vyšetrenia nepočujúcich detí v nasledovnom slede – základné ORL vyšetrenie, audiometria, tympanometria… (skríningové vyšetrenia sluchu sú možné už u novorodencov). Dieťaťu sa pridelí načúvací aparát a minimálne 6 mesiacov sa sleduje, či má z neho pri správnom nastavení a pravidelnom používaní úžitok. Počas tohto obdobia môžu prebiehať rôzne vyšetrenia na vylúčenie pridruženého postihnutia (napr. genetické, očné, nefrologické alebo neurologické vyšetrenia). Dieťa absolvuje kontrolné vyšetrenie sluchu s načúvacím aparátom. Ak sa zistí, že z neho nemá úžitok, podrobí sa CT spánkových kostí, prípadne MRI a psychologickému vyšetreniu.

Cieľom tejto postupnosti je zistiť, či je kochleárny implantát vhodný pre vaše dieťa. Tieto vyšetrenia by Vám zároveň mali pomôcť získať viacej informácií o poruche sluchu u vášho dieťaťa. Je VEĽMI dôležité, aby ste počas tohto procesu rozhodovania, mali jasné a vyvážené informácie z rôznych oblastí.

Predimplantačné stretnutia by teda mali zahrňovať:

1. Podrobné informácie ohľadne kochleárneho implantátu

Témy, o ktorých sa často diskutuje s rodinou sú:
Čo je to kochleárny implantát
Operácia a pooperačný proces
Sluchová a rečová rehabilitácia po implantácii
Cena implantácie, záruka a preplatenie poisťovňou

2. Zdravotné, audiologické a logopedické vyšetrenie – Pri prvom vyšetrení sa na základe anamnézy a základných vyšetrení hodnotí: príčina poruchy sluchu, dĺžka trvania hluchoty, stupeň poruchy sluchu, miesto poškodenia sluchového orgánu. U malých detí sa počas niekoľkých mesiacov sleduje vývoj sluchu a reči a podľa potreby sa vyšetrenia opakujú, aby sa získali presnejšie poznatky o vývoji sluchových a rečových schopností pri dôslednej sluchovej a rečovej výchove s dobre nastavenými načúvacími aparátmi. Takéto sledovanie by malo lekárom poskytnúť dostatok informácií o tom, či výkonné načúvacie aparáty poskytujú dieťaťu dostatok zvukovej informácie a preto nie je nutná implantácia.

Pri ďalšej hospitalizácii na Foniatrickom oddelení sa dopĺňa CT vyšetrenie vnútorného ucha a u starších detí a dospelých sa zisťuje funkcia sluchového nervu. Tieto vyšetrenia sú dôležité, aby sa zistilo, či je kochlea v poriadku a bude možné do nej vsunúť elektródy. Lekári sa takisto pokúsia zistiť, či dieťa nemá iné zdravotné problémy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť nosenie implantátu.

3. Psychologické vyšetrenie – sa snaží odhaliť faktory u dieťaťa, ale aj rodiny, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prispôsobovanie sa kochleárnemu implantátu. Dôležité je hovoriť o realistických očakávaniach, motivácii a odhodlaní dlhodobo spolupracovať na rehabilitačnom programe. Psychologické vyšetrenie zároveň sleduje kognitívny (intelektuálny) vývin dieťaťa, v snahe vylúčiť iné faktory (okrem straty sluchu), ktoré by mohli spôsobiť pomalý sluchový a rečový vývin.

4. Diskusia o očakávaní – diskusia s implantačným tímom má veľký význam, pretože pomôže zistiť, či dobre rozumiete, aké výhody a obmedzenia má kochleárny implantát. Mali by ste zvážiť nasledujúce body:

  • Aké dôvody vás viedli k tomu, aby ste sa zaujímali o kochleárny implantát?

+ Ako sa dieťa a rodina emocionálne prispôsobila poruche sluchu?
+ Máte starosti ohľadne socializácie vášho dieťaťa?
+ Aké má dieťa výsledky v škole (u staršieho dieťaťa)?

  • Aké sú očakávania rodiny od nosenia kochleárneho implantátu u dieťaťa?

+ Mali ste možnosť porozprávať sa s inými užívateľmi kochleárneho implantátu?
+ Ako sa díva na implantát bližšia a širšia rodina?

  • Ako budete odhodlaní spolupracovať na rehabilitácii? Budete mať prístup k potrebným službám v mieste vášho bydliska?
  • Čo viete o pohľade komunity Nepočujúcich na kochleárne implantáty?

5. Eticko – kultúrny pohľad – aby sa minimalizovalo riziko nerealistických očakávaní, mali by sa odborníci zameriavať nielen na informácie o kochleárnom implantáte z hľadiska technického a medického, ale takisto by sa mali rodičia stretnúť s informáciami o tom, aký je život nepočujúcich ľudí s alebo bez implantátu v skutočnom živote. Ako rodičia by ste mali porozumieť, že deti môžu mať kvalitný život s ale aj bez implantátu.

Niektoré CI centrá v USA (napr. Listening Center at John Hopkins University), ale aj niektorí výrobcovia začali v poslednom období rozširovať informácie o komunite Nepočujúcich v snahe zabezpečiť, aby sa rodičia dostali ku komplexným informáciám o alternatívnych možnostiach učenia sa jazyku, komunikácii aj amplifikácii.

Pre viacej informácií o rozdielnych kultúrnych pohľadoch na kochleárny implantát si prečítajte kontroverzné názory na KI u detí, prípadne navštívte nasledujúce stránky (v angličtine):

National Association of the Deaf – www.nad.org
L. Clerc National Deaf Education Center – http://clerccenter.gallaudet.edu
Alexander Graham Bell Association – www.agbell.org