Je samozrejmé, že pre deti s implantátom je rozvoj hovoreného jazyka veľmi dôležitý. Niektorí odborníci aj rodiny však odporúčajú, aby sa pri výbere komunikácie zvážili výhody prístupu, ktorý ponúka dieťaťu podporu pomocou zrakového kanálu (posunkový jazyk) ako mostu k hovorenému jazyku.

Nasledujúce texty sme preložili z článku Considerations for the Use of Sign Language a týkajú sa používania posunkového jazyka u detí s kochleárnym implantátom. Venovať sa budeme nasledujúcim témam: