Názory odborníkov na používanie posunkového jazyka u detí s kochleárnym implantátom sa výrazne líšia.

Odborníci, ktorí neodporúčajú manuálnu komunikáciu pre deti s implantátom veria, že v snahe maximalizovať potenciál implantátu je nutné podporovať absolútnu závislosť na používaní sluchu. Títo odborníci varujú, že používanie posunkového jazyka výrazne redukuje množstvo hovoreného jazyka, ktoré sa dieťaťu dostáva, podporuje závislosť na zrakovej komunikácii a tým zvyšuje oneskorenie vo vývine hovoreného jazyka.

Iní odborníci tvrdia, že posunkový a hovorený jazyk sa môžu nielen rozvíjať, ale aj vzájomne doplňovať a podporovať. Veria, že efektívne vzdelávacie prostredie môže byť vytvorené tak, aby podporovalo jazyk dieťaťa a jeho komunikačné schopnosti v oboch – posunkovom aj hovorenom jazyku. Oba prístupy môžu spolupracovať v harmónii, a tak podporiť celkový jazyk dieťaťa, jeho kognitívny, sociálny a akademický rozvoj.