Na základe zákona č 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci majú zdravotne postihnutí občania možnosť okrem iného požiadať o príspevok na kompenzačné pomôcky a služby.

Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje štát pomoc vo forme jednorazových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a formou preukazov ZŤP. Podrobné informácie nájdete v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Dostupné peňažné príspevky:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu
 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky
 • peňažný príspevok na opravu pomôcky
 • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
 • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
 • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
 • peňažný príspevok na prepravu
 • peňažný príspevok na úpravu bytu
 • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
 • peňažný príspevok na úpravu garáže
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
 • peňažný príspevok na opatrovanie.

Nasledovné preukazy si môžu dať vyhotoviť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:

 • preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ZŤP)
 • preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 • parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Vzory žiadostí:

Parkovací preukaz

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Podrobnejšie informácie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy Slovenskej republiky

 

 

POSTUP pri žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu

Prvou podmienkou je pridelenie preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý). Potom osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, rodič dieťa so zdravotným postihnutím, prípadne iná osoba, ktorej bolo zverené dieťa do osobnej starostlivosti podá písomnú žiadosť o priznanie príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Žiadosť na podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • dátum jej narodenia,
 • adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
 • doklad o tom, že ide o občana SR, ktorý má na území SR trvalý alebo prechodný pobyt alebo o cudzinca, ktorý spĺňa stanovené podmienky (pozri nižšie),
 • rodné číslo, ak je pridelené,
 • lekársky nález.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť.

Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

V žiadosti fyzická osoba uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti.

K žiadosti sa predkladá aj potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne s jej príjmom. Pri rozhodovaní o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu sa spoločne posudzujú tieto príjmy:

 • u posudzovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
 • u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,
 • u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
 • u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti (ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, posudzuje sa príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba),
 • u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

Vzory žiadosti na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu nájdete na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Podrobnejšie informácie o žiadosti o priznanie príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy Slovenskej republiky

 

Informácie o príspevku nájdete aj v článku „Príspevky na pomôcky dáva aj úrad práce“ alebo „Kto môže žiadať o poskytnutie príspevku“.