Ako sme sa už zmienili, sluch považujeme za normálny, ak človek reaguje na všetkých rečových frekvenciách aj na tiché – 20 dB zvuky. Ak musí byť zvuk silnejší ako 20 dB na to, aby si ho človek uvedomil, hovoríme o poruche sluchu. U maličkých detí sa podľa niektorých autorov považuje za hranicu straty sluchu 15 dB, keďže už tieto deti musia vynaložiť viac energie na to, aby zachytili tichú a vzdialenú reč počas celého dňa.

 

Podľa toho, v ktorej časti sluchového systému k poškodeniu alebo poruche došlo, hovoríme o:

 • prevodovej poruche sluchu
 • percepčnej poruche sluchu
 • zmiešanej poruche sluchu
 • sluchovej neuropatii
 • centrálnej poruche sluchu.

 

Podľa obdobia, kedy k poruche sluchu došlo, hovoríme o:

 • vrodenej poruche sluchu (poruchu sluchu spôsobila napríklad infekcia mamy v tehotenstve, prípadne je porucha sluchu podmienená geneticky) a
 • získanej poruche sluchu (sluchový systém dieťatka sa vyvinul počas tehotenstva bez poškodenia, ale počas života došlo napríklad k  vážnej infekcii, pri ktorej boli dieťaťu podané ototoxické lieky (lieky, ktoré spôsobujú poruchu sluchu), dieťa malo úraz alebo vážnu operáciu. Viac sa príčinami poruchy sluchu zaoberáme v samostatnej kapitole).

 

Podľa obdobia, kedy k poruche sluchu došlo vzhľadom na reč, hovoríme o:

 • prelingválnej poruche sluchu (pred ukončením 6. roku života) a
 • postlingválnej poruche sluchu (po ukončení 6. roku života).

 

Podľa toho, či porucha sluchu zasiahla 1 alebo 2 uši, hovoríme o:

 • jednostrannej poruche sluchu a
 • obojstrannej poruche sluchu.

 

Podľa toho, či sa porucha sluchu s postupujúcim vekom mení, hovoríme o:

 • stabilnej poruche sluchu,
 • progresívnej (zhoršujúcej sa) poruche sluchu a
 • kolísajúcej poruche sluchu.

 

V nasledujúcej časti tejto kapitoly opíšeme rôzne typy poruchy sluchu. Na sprehľadnenie sme každý typ poruchy sluchu rozdelili na informácie o príčinách, ktoré danú poruchu sluchu spôsobujú, informácie o tom, ako daná porucha sluchu ovplyvní počutie dieťaťa a informácie o prípadných možnostiach liečby a kompenzácie danej poruchy sluchu. Audiogram (symboly, kostné a vzdušné vedenie) nájdete podrobne vysvetlený na konci tejto kapitoly. Napriek tomu, že sa aj v tejto kapitole okrajovo venujeme tipom, ako uľahčiť dieťaťu komunikáciu a počúvanie, omnoho viac praktických informácií o tom, ako rozvíjať myslenie, reč a sluch u detí s poruchou sluchu, nájdete v kapitole komunikácia, sluchová a rečová výchova, hra a učenie sa.

 

Podrobnejšie informácie o vybraných typoch poruchy sluchu získate tu:

Prevodová porucha sluchu

Percepčná porucha sluchu

Porovnanie prevodovej a percepčej poruchy sluchu

Zmiešaná porucha sluchu

Sluchová neuropatia (auditívna dyssynchrónia, retrokochleárna neuropatia)

Centrálna porucha sluchu (Central Auditory Processing Disorder – CAPD)

Jednostranná porucha sluchu

Progresívna porucha sluchu

Kolísajúca porucha sluchu

Náhla percepčná strata sluchu