Dôvodom napísania tejto podkapitoly je fakt, že mnoho ľudí (aj rodičov) poruchu sluchu podceňuje. Poškodenie sluchového orgánu totiž nie je vidieť a jeho dosah na komunikáciu a vývin reči nie je prinajmenšom prvý rok výrazne zjavný. Neuvedomujú si, že poškodený sluch, ktorý nie je dostatočne dobre a skoro kompenzovaný načúvacími prístrojmi alebo kochleárnym implantátom, môže najprv zapríčiniť oneskorenie porozumenia a hovorenia a následne narušiť proces rozvoja myslenia a sociálnych vzťahov, priniesť problémy so vzdelávaním a v neposlednom rade môže obmedziť pracovné uplatnenie človeka s poruchou sluchu.

 

♦  V žiadnom prípade nechceme, aby ste mali pocit, že vaše dieťa musí počas svojho života zažiť všetky dôsledky, o ktorých tu píšeme. Dôsledky poruchy sluchu sa líšia od dieťaťa k dieťaťu a závisia od mnohých faktorov. Platí však veľmi zjednodušené pravidlo – čím ťažšiu poruchu sluchu dieťa má a čím dlhšie ostáva toto dieťa bez adekvátnej kompenzácie sluchu a funkčnej komunikácie, tým je väčšie riziko, že sa dôsledky poruchy sluchu prejavia naplno.

 

V nasledujúcich častich sa budeme venovať týmto oblastiam:

Kognitívna oblasť

Lingistická oblasť (gramatika, chybná výslovnosť, jazyk a komunikácia)

Osobnosť, emocionálna a spoločenská oblasť

Vzdelávacia a pracovná oblasť