Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa formovali rôzne pokusy o zriadenie zariadení pre včasnú diagnostiku a následnú starostlivosť o deti s postihnutím a s rizikovým vývinom v ranom veku. Vznik prvého strediska včasnej diagnostiky a terapie detí v SR podľa koncepcie prof. MUDr. Matulaya sa datuje ku dňu 19. máj 1992. Toto stredisko poskytovalo komplexné služby najmä deťom s oneskoreným vývinom, ponúkalo  spoluprácu odborníkov  v oblasti diagnostiky, genetiky,  liečby pediatra, neurológa, lekára fyzioterapeuta, poskytovalo služby klinického psychológa, liečebného pedagóga, rehabilitačných sestier.   Následne začali vznikať služby rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením v rezorte školstva, v rôznych neziskových organizáciách a v rezorte sociálnych vecí. Na najbližších stranách by sme vám chceli priblížiť hlavné formy raného poradenstva/včasnej intervencie na Slovensku.