V nasledujúcej tabuľke sme pre vás pripravili prehľad a porovnanie služieb v rezorte sociálnych vecí a v rezorte školstva.

Názov poskytovateľa Poskytovateľ služieb            včasnej intervencie Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Kto je klientom rodina v nepriaznivej životnej situácii z titulu zdravotnéhoznevýhodnenia dieťaťa do 7 rokov dieťa so zdravotným postihnutím
Vek klientov rodina s dieťaťom vo veku 0 –  7 rokov dieťa od 0 rokov (čiže aj deti v ranom veku) do ukončenia prípravy na povolanie (môže byť 18 rokov aj 25)
Zameranie služieb služby sú zamerané na podporu celej rodiny, v rámci rodiny aj na dieťa služby sú viac zamerané na dieťa, ale v rámci komplexnosti starostlivosti o dieťa sú poskytované aj rodine
Čo je cieľom služieb začleniť deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny do spoločnosti optimálny rozvoj detí so zdravotným znevýhodnením a ich sociálna integrácia
Aké služby poskytujú špecializované sociálne poradenstvo,

sociálna rehabilitácia,

stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,

preventívna aktivita

komplexná špeciálnopedagogická činnosť, psychologická činnosť, diagnostická činnosť, poradenská činnosť, rehabilitačná činnosť, preventívna činnosť, metodická činnosť, výchovno-vzdelávacia činnosť a iná odborná činnosť,  špeciálnopedagogické intervencie
Kto službu poskytuje sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, fyzioterapeut, psychológ, liečebný pedagóg alebo iný člen tímu včasnej intervencie;

ak ide o odborníka, jeho úlohou je „vystúpiť“ z roly experta v prospech práce s rodinou

psychológ, špeciálny pedagóg – často pre konkrétny druh postihnutia, logopéd, liečebný pedagóg, fyzioterapeut, niekedy aj sociálny pracovník alebo iný odborný zamestnanec CŠPP
Aký rezort/

ministerstvo službu financuje?

na služby  včasnej intervencie prispieva  vyšší územný celok, v pôsobnosti ktorého žije rodina, ktorá žiada o službu včasnej intervencie; príspevok z VÚC je od r. 2018 obligatórny a to vždy na základe objednávky VÚC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sú služby orientované na konkrétnu poruchu – napríklad porucha sluchu? nemusia byť, služby sú určené celej rodine v nepriaznivej životnej  situácii; v rámci služieb zameraných na stimuláciu vývinu dieťaťa môže služby poskytovať odborník na poruchu sluchu niektoré CŠPP sa orientujú na určitý druh zdravotného znevýhodnenia, niektoré majú odborníka, ktorý sa hlbšie zaoberá jednou oblasťou
Rozdelenie podľa poskytovateľa verejný a  neverejný poskytovateľ štátne a súkromné CŠPP
Sú služby poskytované v domácom prostredí? áno, služba včasnej intervencie je primárne terénnou službou služby CŠPP môžu byť poskytované aj v domácom prostredí, v súčasnom období len niekoľko CŠPP poskytuje služby doma, najmä z dôvodu veľmi nízkeho finančného  normatívu