Mobilný pedagóg

V rokoch 2012 – 2017 pôsobil   na Slovensku unikátny projekt s názvom Mobilný pedagóg.  Za myšlienkou vzniku projektu stál Nadačný fond Telekom a realizátorom bola Nadácia Pontis.

Projekt Mobilný pedagóg si dal ambiciózny cieľ: poskytnúť rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku odborné služby v domácom prostredí. Projekt chcel dokázať, že rodiny s poruchou sluchu na Slovensku majú potrebu takejto služby a že rané poradenstvo v domácom prostredí  je  kľúčovým faktorom vo vývine detí, v procese vyrovnávania sa rodín s krízovou situáciou a ich neskorších možnostiach zaradenia do škôl, pracovného života a  do spoločnosti.

Medzi ciele programu patrilo pomocou terénnej včasnej intervencie pripraviť a adaptovať rodiny s deťmi s poruchou sluchu na nové podmienky, pomôcť im prijať hendikep dieťaťa a naštartovať aktívny progres dieťaťa cez jeho výchovu a vzdelávanie.

Program za 5 ročníkov existencie poskytol terénnu službu včasnej intervencie v 144 rodinách s deťmi s poruchou sluchu na Slovensku.

Vo výberovom konkurze bolo vybraných 12 mobilných pedagogičiek, ktoré sa stretli na úvodnom školiacom stretnutí, ktoré bolo zastrešované  Střediskom ranej péče Tamtam z Prahy.  Odbornosť celej služby aktívne zabezpečovalo 5 garantiek programu.

Rodiny boli oslovené grantovou výzvou prostredníctvom médií k prihlasovaniu sa do programu.  Mobilné pedagogičky navštevovali rodiny po dobu 10 mesiacov, 2-krát do mesiaca. Jedna konzultácia v rodine trvala od 1,5 hodiny do 3 hodín.

Súčasťou programu boli aj 3-dňové úvodné a záverečné stretnutia rodín, počas ktorých prebiehali aktivity zamerané na vyrovnávanie sa s poruchou sluchu, vzájomné spoznávanie rodín, výmenu skúseností. Na týchto stretnutiach rodiny poskytovali spätnú väzbu na priebeh programu a na prácu mobilných pedagogičiek. Organizátori zisťovali potreby rodín, aby vedeli program „ušiť“ na mieru rodinám s deťmi s poruchou sluchu.

Keďže potreba rodín vymieňať si skúsenosti a zdieľať svoje každodenné radosti a starosti trvala aj mimo stretnutí na úvod a záver programu, rozhodli sa koordinátori programu vytvoriť facebookovú stránku s názvom Dieťa s poruchou sluchu v ranom veku. Táto stránka má momentálne 625 členov a ich počet neustále rastie. Členovia skupiny na stránke riešia problémy súvisiace s poruchou sluchu (diagnostika, výber a nastavenie načúvacích prístrojov a kochleárnych implantátov, problémy s aparátmi, choroby detí, kontakty na odborníkov a iné), ale aj zdieľajú každodenné radosti a starosti rodičov, uverejňujú videá pokrokov detí alebo svoje príbehy.

Príjemná atmosféra stretnutí rodín počas programu Mobilný pedagóg, vzájomná komunikácia rodín, spoločné problémy a ich riešenia vytvorili postupne priestor pre vznik neziskovej organizácie rodín s názvom Občianske združenie Nepočujúce dieťa.

 

OZ Nepočujúce dieťa

má celoslovenskú pôsobnosť. V rámci svojich činností organizuje a podporuje celoslovenské, ale aj regionálne stretnutia rodín, semináre a workshopy pre rodičov a verejnosť. OZ Nepočujúce dieťa sa aktívne vyjadruje k aktuálnej situácii starostlivosti o deti s poruchou sluchu na Slovensku a aktívne sa podieľa na zmenách v oblasti diagnostiky, kompenzácie sluchu a informovanosti rodín. Medzi najväčšie úspechy OZ Nepočujúce dieťa patrí presadenie zvýšenia doplatku zdravotnej poisťovne na načúvacie prístroje detí na 500 eur na jeden prístroj, postupné zlepšovanie diagnostiky poruchy sluchu a nastavovania načúvacích prístrojov a kochleárnych implantátov, zbierka na Audiocentrum, zvýšenie informovanosti rodín pomocou webovej stránky www.nepocujucedieta.sk, vytvorenie špecifickej internetovej poradne pod názvom Rodičovská poradňa.

Rodičovská poradňa pomáha rodinám zorientovať sa v prvých chvíľach po zistení diagnózy, informuje ich o možnostiach  diagnostiky, kompenzácie a následnej starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu a  pomáha im dostať sa k novým informáciám a kontaktom na odborníkov a  iné rodiny v podobnej situácii.  OZ Nepočujúce dieťa tak mnohým rodinám plní funkciu raného poradenstva a podporuje ich vlastné rozhodnutia.