Včasnú intervenciu v rodinách s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením poskytujú na Slovensku aj zariadenia zriadené podľa zákona o sociálnych službách.

Národná rada schválila novelu zákona 448 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s účinnosťou od 1. januára 2014. V rámci tejto novely bola prvýkrát v rezorte sociálnych vecí právne ukotvená služba včasnej intervencie. Podľa druhu (§ 12) bola zaradená medzi sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.

 

Definícia včasnej intervencie podľa § 33 zákona 448/2008 o sociálnych službách:

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

 

V rámci služby včasnej intervencie sa:

a) poskytuje

 1. špecializované sociálne poradenstvo,
 2. sociálna rehabilitácia,

b) vykonáva

 1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
 2. preventívna aktivita.

 

Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu 24.

Službu včasnej intervencie je možné poskytovať ambulantnou alebo terénnou formou. Vekovo je určená  pre rodiny s deťmi vo veku 0 – 7 rokov. Služby včasnej intervencie môžu poskytovať poskytovatelia služieb včasnej intervencie, ktorí splnili zákonom dané podmienky.

 

Poskytovatelia služieb včasnej intervencie sa delia na:

 • verejných poskytovateľov (centrá, ktoré zriaďuje zriaďovateľ – samosprávny kraj)
 • neverejných poskytovateľov (centrá, ktoré zriaďujú súkromné osoby, nadácie, cirkvi, občianske združenia)

 

Centrá včasnej intervencie

V roku 2014  začali na Slovensku začali vznikať centrá včasnej intervencie (CVI) s podporou Nadácie Socia.  Nadácia SOCIA začala  realizovať projekt s cieľom vybudovať sieť Centier včasnej intervencie. Uvedený projekt bol financovaný zo súkromných zdrojov, nadácia VELUX z Dánska podporila vznik Centra včasnej intervencie v Bratislave, Prešove a Žiline a Ples v opere  v roku 2016 podporil vznik Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Vznik týchto prvých centier motivoval k vzniku ďalších poskytovateľov k zriaďovaniu zariadení včasnej intervencie na Slovensku. Momentálne je registrovaných 22 poskytovateľov včasnej intervencie a ich počet stále rastie. Ich aktuálny zoznam nájdete na https://asociaciavi.sk/.

Na služby  včasnej intervencie prispieva  vyšší územný celok, v pôsobnosti ktorého žije rodina, ktorá žiada o službu včasnej intervencie.  Príspevok z VÚC je od 2018 obligatórny. VÚC  na základe prepočtu určí, koľko hodín služby si  u konkrétneho poskytovateľa objedná a na tieto hodiny poskytne príspevok. (Sumy za jednotku určuje na základe prepočtu nákladov u verejných poskytovateľov služby, pozri § 75 ods. 12 zákona 448/2008 akt. Znenie, príspevok na prevádzku, prevádzka je presne určená v  § 77, treba si to tiež pozrieť, čo všetko je v rámci toho ako výdavok uznané pri účtovaní.)

 

Medzi hlavné ciele včasnej intervencie podľa súčasnej siete centier včasne intervencie patrí:

 • podporovať rodičov v schopnosti zvládnuť náročnú situáciu súvisiacou s postihnutím ich dieťaťa;
 • pomôcť rodine získať informácie a spracovať ich tak, aby ich rozhodnutia boli informované;
 • poskytovať rodine relevantné informácie, nie rady (s informáciami pracovať dôverne a s citom, rešpektovať kultúru danej rodiny);
 • pomôcť rodine uvedomiť si možnosti, ale aj dôsledky voľby jednotlivých možností;
 • hľadať spôsoby kompenzácie chýbajúcich schopností a zručností, ktoré v procese včasnej intervencie nie je možné získať;
 • nerobiť za rodinu veci, ktoré rodina dokáže urobiť sama, ale podporiť ich v snahe a aktivitách;
 • voliť také formy podpory rodiny, ktoré ju nebudú vyčleňovať, ale naopak vytvoria podmienky inklúzie;
 • súrodencom detí s  rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím poskytnúť primeraným spôsobom dostatok informácií o charaktere ťažkostí súrodenca, jeho dĺžke trvania, špecifikách, prejavoch, potrebách a obmedzeniach;
 • posilňovať súrodencov detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím k otvorenej komunikácii a zdieľaniu vlastných pocitov;
 • viesť rodičov k priamej komunikácii pri opisovaní vlastných pocitov neistoty, znepokojenia ako aj vlastných priorít rodiny.

 

Čo môžete od služby včasnej intervencie očakávať?

Podľa E. Tichej (2016) je včasná intervencia realizovaná hlavne v prirodzenom prostredí rodiny, má charakter tímovej spolupráce, ktorej súčasťou je rodina, a je zameraná na rodinu ako systém a celok. Včasnú intervenciu vnímame ako súbor možností pomoci a podpory orientovanej na rodinu a dieťa, vychádzajúci v ústrety ich potrebám, pričom v sebe zahŕňa: podporu vývinu dieťaťa, posilnenie kompetencií samotnej rodiny, podporu začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti.

Na rozdiel od CŠPP sa služba včasnej intervencie odohráva najmä v domácom prostredí a nesústredí sa na samotné zdravotné znevýhodnenie dieťaťa, ale na podporu celej rodiny.  Ak v centre včasnej intervencie pracuje napríklad surdopéd, jeho rola je iná ako v CŠPP – viac sa zameriava na podporu vlastných rozhodnutí rodiny, rodine dáva čo najmenej konkrétnych rád, snaží sa čo najmenej vstupovať do pravidiel rodiny.

 1. Sociálne poradenstvo je v zákone definované ako odborná činnosť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sústreďuje sa na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií a možnostiach riešenia problému. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona.
 2. V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva môžete očakávať napríklad, že sociálny pracovník sa bude snažiť reagovať na potreby vašej rodiny a na otázky, ktoré máte; poskytne podporu rodine  pri koordinácii a kooperácii rôznych foriem služieb a terapií pre rodinu a dieťa, bude sa snažiť sprostredkovať  informácie o rôznych formách terapií, služieb a možností podpory rodiny a dieťaťa; vyhľadávanie a sieťovanie odborníkov, odborných pracovísk. Služba včasnej intervencie zahŕňa aj poskytovanie podrobných informácií o kompenzačných príspevkoch a pomôckach poskytovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny; o kompenzačných pomôckach a príspevkoch zo zdravotnej poisťovne; o opatrovateľskej a iných sociálnych službách pre ŤZP deti v regióne, o predĺženej rodičovskej dovolenke; o sociálnych dávkach pre rodinu a dieťa a iné, podľa potrieb rodiny.
 3. V oblasti stimulácie komplexného vývinu dieťaťa v jednotlivých vývinových oblastiach sa snažia pracovníci služby včasnej intervencie pomôcť rodine zorientovať sa v oblasti vývinu dieťaťa;  určiť, na akom vývinovom stupni je ich dieťa;  napomáhajú rodine porozumieť aktuálnym potrebám dieťaťa.  Pomáhajú rodine vnímať a pomenovať silné a slabšie stránky dieťaťa.  Ich práca sa zameriava  aj na to, aby rodine pomohli v oblasti stimulácie hrubej a jemnej motoriky, vnímania, komunikácie, rozumového vývinu, sociálnej oblasti, emocionality, hry. Môžu pomôcť zorganizovať  a využiť domáce prostredie a hračky, ktoré má rodina doma tak, aby napomáhali pri stimulácii a rozvoji dieťaťa.
 4. V oblasti sociálnej rehabilitácie, informácií a vzájomnej podpory medzi odborníkmi a ostatnými rodičmi sa centrá včasnej intervencie zameriavajú na zisťovanie aktuálnych potrieb rodiny a cieľov  jej rodinných príslušníkov. Rodine poskytujú podporu  v komunikácii so širšou rodinou, priateľmi, ale aj  pri zvládaní záťaže.  Poskytujú podporu a sprevádzanie pri vyrovnávaní sa s poruchou dieťaťa,  s vlastnými emóciami, podporia vaše vlastné rodičovské kompetencie. V oblasti  preventívnych aktivít sa centrá snažia poskytnúť rodinám kontakty na iné rodiny v podobnej situácii, na vytváranie  priestoru na stretávanie rodín a ich svojpomocné aktivity a podobne. Rodinám môžu pomôcť  pri hľadaní grantov a pri písaní žiadostí na predloženie nadáciám a veľa ďalších aktivít.