L

Lateralita (preferencia pravej alebo ľavej strany)

uprednostnenie jedného z párových orgánov (ruka, noha, oko, ucho) alebo polovice nepárového orgánu. Ľavá hemisféra riadi pravú časť tela a pravá hemisféra riadi ľavú časť tela. To, že máme jednu hemisféru dominantnú (prevládajúcu) spôsobuje, že pohyby na strane, ktorú táto hemisféra reguluje sú väčšinou rýchlejšie, presnejšie a koordinovanejšie.

 

Logopéd

odborník vyučujúci hovorené reč, výslovnosť a jej nápravu. Pracuje v oblasti prevencie a nápravy narušenej komunikačnej schopnosti. U detí so stratou sluchu je často nevyhnutné, aby dochádzali k logopédovi, pretože sa u nich často vyskytuje oneskorenie vývinu reči a poruchy reči. Je to preto, lebo vývin hovorenej reči je úzko prepojený so schopnosťou vnímať reč sluchom.

 

Lokalizácia (smerové počutie)

schopnosť určiť smer, odkiaľ zvuk vychádza. Smerové počutie úzko súvisí so schopnosťou počuť oboma ušami.

Viac sa dozviete tu