S

Schopnosť počuť

to, že je dieťa schopné sluchom zachytiť zvuky z okolia a zvuky reči neznamená, že je schopné reči aj rozumieť. Počutie reči a porozumenie reči sú rozdielne procesy.

 

Sebavedomie (sebadôvera)

určuje do akej miery si je človek vedomý svojich možností, schopností a rezerv, ako sa hodnotí a do akej miery verí, že vie obstáť v rozdielnych životných situáciách. Je v nej obsiahnutá úcta (rešpekt) k sebe samému, k našim pozitívnych aj negatívnych stránkam. Sebavedomie nepočujúcich ľudí býva často negatívne ovplyvnené problémami dorozumieť sa v počujúcej spoločnosti a limitovaným pracovnými možnosťami.

 

Segregácia – oddelenie, odlúčenie.

 

Sekretorická otitída

nehnisavý zápal stredného ucha spojený s porušenou funkciou Eustachovej trubice. Tekutina v strednom uchu tlačí na bubienok, čo spôsobuje bolesť ucha. Kostičky sa kvôli tekutine a zmene tlaku zle pohybujú a preto dochádza k dočasnej prevodovej poruche sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Simultánna komunikácia

spôsob dorozumievania medzi počujúcimi a nepočujúcimi, keď osoba naraz používa posunkový jazyk aj hovorené slová. Počujúca osoba zároveň artikuluje, aby nepočujúca osoba mohla odzerať.

Viac sa dozviete tu

 

Skríning –  vyhľadávanie detí s postihnutím alebo ochorením medzi zdravou populáciou.

 

Skríning sluchu

nenáročné vyšetrenie, ktorého cieľom je rýchlo odhaliť možnú stratu sluchu u novorodencov alebo malých detí. To, že dieťa neprešlo skríningom sluchu neznamená, že musí mať stratu sluchu. Znamená však, že by sa mali urobiť ďalšie vyšetrenia, ktoré stratu sluchu potvrdia alebo vyvrátia. Skríningovou metódou býva často OAE alebo BERA.

Viac sa dozviete tu

 

Skryté titulkovanie

titulky k televíznemu programu sú umiestnené (skryté) na príslušnej stránke teletextu a objavia sa po zapnutí funkcie – potrebujete teda dekodér na to, aby sa „slová“ na obrazovke zobrazili. Divák si môže skryté titulky zapínať a vypínať podľa potreby. Tieto titulky môžu byť cielene upravené tak, aby zodpovedali potrebám nepočujúcich ľudí.

 

Skupina B streptokokus

skupina B streptokokus je baktéria, ktorá žije vo vagíne u niektorých zdravých žien. Počas tehotenstva môže spôsobiť predčasný pôrod s rizikom smrti. Ak sa dieťa nakazí počas pôrodu, môže dostať zápal pľúc a celkovú infekciu – sepsu. Ak sa ochorenie objaví u novorodenca neskôr, môže spôsobiť meningitídu, ktorá má za následok poruchu sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Slimák (kochlea)

časť ucha, ktorý má špirálovitý tvar a podobá sa na slimačiu ulitu. Je vyplnený tekutinou a obsahuje množstvo malilinkých na zvuk senzitívnych buniek, ktoré sa často nazývajú „vláskové bunky“. Vibrácie z kostičiek spôsobia, že sa tekutina v slimáku dá do pohybu a pohne s vláskovými bunkami. Poškodenie kochlei je zväčša nezvratný proces.

Viac sa dozviete tu

 

Sluchová neuropatia (auditívna dyssynchrónia)

druh poruchy sluchu, kde síce kochlea správne spracováva zvuky, avšak signál, ktorý od nej odchádza cez sluchový nerv je zmätočný a preto ho mozog následne nevie správne spracovať. To, čo teda dieťa počuje je pravdepodobne veľmi skreslené. Tieto deti často pôsobia tak ako keby jeden deň počuli a iný deň nie. Pre sluchovú neuropatiu je typické, že pri vyšetrení sluchu chýba ABR, ale OAE je normálne.

Viac sa dozviete tu

 

Sluchová (re)habilitácia

špecializovaný tréning pre ľudí so stratou sluchu, ktorého cieľom je naučiť ich komunikovať hovorenou rečou pomocou odzerania a sluchového tréningu.

 

Sluchové kostičky

3 malé prepojené sluchové kostičky, ktoré spojujú blanku bubienka s vnútorným uchom. Kostičky sa volajú kladivko, nákovka a strmienok.

Viac sa dozviete tu

 

Sluchový analyzátor – ucho – orgán umožňujúci počutie.

Viac sa dozviete tu

 

Sluchový kanál (zvukovod)

úzky priechod z vonkajšieho ucha k bubienku.

Viac sa dozviete tu

 

Sluchový nerv

je VIII hlavový nerv. Prenáša impulzy z vnútorného ucha do mozgu.

Viac sa dozviete tu

 

Sluchový tréning

cielené počúvanie zvukov okolia, hudby a reči. Počas tréningu sa precvičuje uvedomenie zvukov, rozlišovane rôznych zvukov a porozumenie tomu, čo je počuté.

Viac sa dozviete tu

 

Socializácia 

osvojovanie si spoločenských zručností a návykov – začleňovanie sa do spoločnosti.

 

Somatický – telesný.

 

Spätná väzba (akustická)

pískanie, ktoré vzniká, keď sa odrazí zosilnený signál z načúvacieho prístroja od ucha, unikne von a mikrofón načúvacieho prístroja ho znova zosilní.  Pískanie môže vznikať, keď sa dieťa opiera o vaše rameno alebo nosí čiapku. Ďalšími dôvodmi pískania je napríklad netesniaca koncovka, ušným maz v koncovke alebo ušnom kanáli, poškodenie koncovky alebo háčiku na načúvacom prístroji.

Viac sa dozviete tu

 

Stapedotómia

chirurgické riešenie otosklerózy, ktoré sa robí v anestézie. Do stredného ucha sa vloží protéza, ktorej úlohou je viesť zvukové vlny do vnútorného ucha.

 

Stetoskop na načúvací prístroj

zariadenie, ktoré umožňuje počuť zvuk, ktorý vychádza z načúvacieho prístroja. Počujúcej osobe umožňuje  kontrolovať kvalitu zvuku, ktorá vychádza z načúvacieho prístroja.

Viac sa dozviete tu

 

Sluchovo postihnutí

je termín, ktorý sa používa na opísanie ľudí, ktorí majú stratu sluchu a používajú sluch ako hlavný zdroj príjmu informácii z okolia. Niektorí ľudia preferujú pojem „nedoslýchavý“.

 

Stereotypy – chorobné opakovanie tých istých pohybov, slov alebo viet.

 

Sticklerov syndróm

genetická porucha, ktorá sa prejavuje ochorením spojivového tkaniva, problémy s kĺbmi, progresívnou stratou sluchu, nezvyčajnými rysmi tváre, rázštepom podnebia a problémami so zrakom (krátkozrakosť, katarakt alebo odlupovanie sietnice).

Viac sa dozviete tu

 

Stipulka (trubička)

malá ventilačná trubička, ktorá sa chirurgicky vkladá do bubienka s cieľom dočasne nahradiť nefunkčnú Eustachovu trubicu. Stipulka nielen vyrovnáva tlak v uchu, ale zároveň sa vďaka nej suší priestor za bubienkom, kde býva nazbieraná tekutina.

 

Strata sluchu (porucha sluchu)

je stav, kedy má osoba zníženú schopnosť vnímať a spracovávať zvuky. Poznáme prevodovú, percepčnú a zmiešanú poruchu sluchu. Stupeň straty sluchu môže byť rôzny – od ľahkej nedoslýchavosti po hluchotu.

Iné termíny používané pre poruchu sluchu sú porucha sluchu, nedoslýchavosť, hluchota, sluchové postihnutie.

Viac sa dozviete tu

 

Stredné ucho

sa nachádza medzi vonkajším a vnútorným uchom. Skladá sa z 3 sluchových kostičiek (kladivko, nákovka a strmienok), dutiny vyplnenej vzduchom a Eustachovej trubice, ktorá vyrovnáva tlak v strednom uchu. Tekutina v strednom uchu spôsobuje dočasnú prevodovú poruchu sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Strmienkový reflex

reflex spôsobovaný svalom, ktorý je pripojený k bubienku. Objavuje sa pri silnom zvuku a dá sa zmerať.

Viac sa dozviete tu

 

Strmienok – jedna z troch kostičiek v strednom uchu.

 

Subjektívna audiometria

vyšetrenie sluchu, pri ktorom je nutná spoluúčasť vyšetrovaného dieťaťa. Záujem dieťaťa, schopnosť sústrediť sa a jeho momentálne naladenie môže ovplyvniť výsledok vyšetrenia.

Viac sa dozviete tu

 

Subjektívny – osobný, nevecný.

 

Surdopéd

špeciálny pedagóg – odborník, ktorý vyštudoval špeciálnu pedagogiku odbor sluchové postihnutie.

 

Syfilis

pohlavná choroba spôsobená baktériami, ktorá sa dá liečiť penicilínom, alebo inými antibiotikami. Syfilis sa môže preniesť na plod z neliečenej tehotnej matky a spôsobiť mu podľa štádia ochorenia matky, rôzne poškodenia (aj poruchu sluchu) až úmrtie.

Viac sa dozviete tu

 

Symptóm – príznak, prejav ochorenia.

 

Symptomatická porucha reči

ak k poruche reči nedochádza z dôvodu straty sluchu, ale na základe iného postihnutia (mentálneho postihnutia, DMO, duševnej poruchy…)

 

Syndróm

súčasný výskyt viacerých príznakov, ktoré spoločne vytvárajú obraz určitého ochorenia. Príznaky môžu byť viditeľné (farba očí) alebo okom neviditeľné (problémy s obličkami alebo srdcom).

Viac sa dozviete tu

 

Syndromická porucha sluchu

Je taká, kde je porucha sluchu spojená s inými zdravotnými príznakmi (napr. poruchou zraku, mentálnou retardáciou, poškodením obličiek….). Približne 30% ľudí s genetickým typom poruchy sluchu má to, čo nazývame „syndromická“ porucha sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Syntax – spájanie slov do viet, tvorba viet.