Centrá špeciálno pedagogického poradenstva, ktoré poskytujú služby
deťom so sluchovým postihnutím

(Centrá sú spísané podľa toho, aké služby uviedli v Adresári CŠPP z roku 2012)

 

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
A. Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: scsppbn@gmail.com
Mobil: 0918 040 050

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
921 01 Banka
Tel./Fax: 0948 / 298 766
e-mail: scspp.info@gmail.com
Mobil: 0948 / 298 766

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Ďumbierska 15, 974 11  Banská Bystrica
Tel./Fax: 048 / 412 60 52
e-mail: specialnaskola@gmail.com
Mobil: 0911 930 528
web: www.specialnaskolabb.edupage.org

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Kollárova 55, 974 01 Banská Bystrica
Tel./Fax:  048 / 414 21 16, 414 33 30 / fax: 048 / 414 62 88
e-mail: csppbb@gmail.com
Mobil: 0911 256 845
web: www.csppbb.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
ul. Andraščíkova č. 3, 085 01 Bardejov
Tel./Fax:  054 / 474 45 06
e-mail: ssppstasakova@centrum.sk
Mobil: 0902 722 799
web: www.scsppbj.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pre klientov s poruchou sluchu
Hrdličkova 17 , 833 20 Bratislava
Tel./Fax:   02 / 54 77 45 18
e-mail: kgustafikova@gmail.com
Mobil: 0904 327 375
web: www.zsihrdlickova.edupage.org

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Stálicová 2, 821 02 Bratislava
Tel.: 02 / 43 63 07 68,
e-mail: mzubovaspp@centrum.sk
Mobil: 0907 457 487
web: www.dicba.sk, www.veselyulba.sk

Modelová ŠPP pri Pedagogickej fakulte
Račianska 59, 813 34 Bratislava
tel.: 02 / 492 87 111 (spojovateľka) – pýtať si klapku 156 – Mgr. Tichá, PhD.
e-mail: ticha@fedu.uniba.sk, kspec@)fedu.uniba.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
Svrčia 6, 842 11  Bratislava
Tel./Fax:   02 / 65 42 15 42
e-mail: riaditel@bee.sk
Mobil: 0911 233 941
web: www.bee.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠ
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 63 53 20 84
e-mail: szszehrianska@pobox.sk
web: http://sites.google.com/site/szszehrianska/

Centrum špeciálnopedagogického  poradenstva pri Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím
Pionierska 850/13, 962 12 Detva  (alokované pracovisko M.R. Štefánika 908/40, Detva)
Tel./Fax: 045 / 545 49 44
e-mail: sppdetva@gmail.com
Mobil: 0902 390 485
web: www.szstpdetva.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Vysoké Tatry
059 81 Dolný Smokovec 21
vysunuté pracoviská:
Francisciho 5                                                    Sladovnícka 22
058 01 Poprad                                                  917 01 Trnava
Mobil: 0903 646 099                                        e-mail: kubinsky@poradna-tatry.sk
web: www.poradna-tatry.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Gyulu Szabóa č.1, 929 01  Dunajská Streda
Tel./Fax: 031 / 552 42 26
email: szspsvjmds@stonline.sk
Mobil: 0917 750 261
web: www.spojskolads.edupage.org

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová
Tel./Fax: 046 / 547 21 88    046 / 547 53 56
e-mail: cspphandlova@gmail. com
Mobil:  0911 933 708

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole
Zápotockého 127, 981 01 Hnúšťa
Tel./Fax: 047 / 542 25 40
e-mail: specialnazs@szshnusta.edu.sk
web: www.szshnusta.edu.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Komenského 3, 066 01 Humenné
Tel./Fax: 057 / 772 26 69
e-mail: szstphe@stonline.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Cintorínska 393, 059 92 Huncovce
Mobil: 0903 207 763, 0907 955 169
e-mail: poradnalitvinska@centrum.sk
web: www.lienka-lomnica.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri spojenej škole
Hradná 7, 945 01 Komárno
Tel./Fax:   035 / 771 43 19  / 035 / 771 43 20
e-mail: sppkomarno@zoznam.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Dolná 44/11 , 967 01 Kremnica
Tel./Fax:  045 / 674 26 30
Mobil: 0907 830 903
e-mail: schmidtova@stonline.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu
ČSA 183/1, 967 32 Kremnica
Tel./Fax: 045 / 674 24 20
e-mail: zsisp@mail.t-com.sk
web: www.szscsakr.edu.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Nábrežná 1, 934 05 Levice
Mobil: 0903 697 851
e-mail: poradnalogomi@centrum.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
Tel./Fax: 036 / 622 66 20
e-mail: szsi139@stonline.sk
Mobil: 0905 366 424
web: www.skolalevice.edupage.sk

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej
Kláštorská 24/a,  054 32 Levoča
tel.: 053 / 451 23 34,
fax: 053 / 451 44 04
e-mail: skola@sssijvle.edu.sk
web: www.sssijvle.edu.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva  pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku
033 01 Liptovský Hrádok
alokované pracoviská:  Liptovský Mikuláš , Liptovský Hrádok
Tel./Fax: 044 / 552 60 70
e-mail: csppjamnik@gmail.com
Mobil: 0949 651 608, 0944 423 833,  0944 035 664, 0944 268 083
web: http://zsijamnik.edupage.org

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Československej brigády 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel./Fax: 044 / 552 04 18
e-mail: diclm@stonline.sk
Mobil: 0911 420 113

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Štvrť M. R. Štefánika 12, 984 01 Lučenec
Tel./Fax: 047 / 433 22 37, Fax: 047 433 41 47
e-mail: detskiin@stonline.sk, dic-lc@stonline.sk
Mobil: 915 823 485

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej
Karola Supa 48, 984 03  Lučenec
Tel./Fax: 047 / 43 314 59,  451 1855
e-mail: cspplc@centrum.sk
web: www.zsisplc.svsbb.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Školská 10, 071 01  Michalovce
Tel./Fax:  056 / 628 27 09
e-mail: sppmichalovce@gmail.com
web: www.szsskolmi.edu.sk/cspp

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole
Továrenská 63, 907 01 Myjava
Tel./Fax: 034 / 621 28 95
e-mail: szsmyjava@stonline.sk
Mobil: 0911 205 437
web: www.szsmyjava.edupage.org

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo
Tel./Fax: 043 / 558 14 75
e-mail: glombova@csppno.sk
Mobil: 0911 676 016
web: www.csppno.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica
Tel./Fax: 042 / 443 07 94
e-mail: kvetoslava.mojtova@nextra.sk
Mobil: 0902 301 176
web: www.specialnaporadna.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva EFFETA,
Samova 8, 949 01 Nitra
tel./fax: 037/652 88 23
e-mail: poradna@effeta.sk
Mobil:  0905 173 292
web: www.effeta.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva  DYS – CENTRUM
Nábrežie mládeže 85, 949 01 Nitra
Tel./Fax:  037 / 652 94 29
e-mail: dyscentrum@dyscentrum.sk
Mobil: 0903 244 584

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Mudroňova 1, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 652 56 42
Fax: 037 / 650 36 34
e-mail: ssmudronovanr@gmail.com
web: www.ssmudronova.edupage.org

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri OU pre žiakov s telesným postihnutím
Rekreačná 393 , 968 01 Nová Baňa
Tel.:045/685 65 44, Fax:045/685 65 46
e-mail: cspp.novabana@gmail.com, cspp.novabana@specialnaskola.sk
Mobil: 0918 817 537
web: www.specialnaskola.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Veľká okružná 1107/15, 958 01 Partizánske
Tel./Fax: 038 / 749 28 67
e-mail:szspart@gmail.com
Mobil: 0902 226 820
web: www.szspart.edupage.org

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
13. januára 716/23, 987 01 Poltár
e-mail: scspp.poltar@gmail.com
Mobil:  0911 243 891
web: www.centrumpoltar.weblib.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Partizánska 2, 058 01 Poprad
Tel./Fax:    052 / 772 92 09 /fax: 788 74 61
mail:  cspppoprad@gmail.com
web: www.centrumspp.tym.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri SŠI
SNP 1653/152, 017 07 Považská Bystrica
Tel./Fax: 042 / 426 14 28
e-mail: cspppb@gmail.com
Mobil: 0904 143 791

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej
Duklianska 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7711360 fax: 051 / 771 05 60
e-mail: spec.ped.por@zsdukpo.edu.sk, zsisp@zsdukpo.edu.sk
web: www.spojenaskola.info

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Úzka č. 2, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: 046 / 543 31 84 , 046 / 543 14 96
e-mail: cspp.pd@gmail.com
web: www.zsispecialna.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole
Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca
Tel./Fax: 058 / 488 25 90  / 488 25 91
e-mail: upecibln@szsrevuca.edu.sk
Mobil: 0910 958 561
web: www.specialnazs.webnode.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠ
Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota
Tel./Fax:  047 / 549 23 70
e-mail: skola@szsrs.edu.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
J. Jančeka 353/24, 034 01 Ružomberok
Mobil: 0903 740 610
e-mail: sukromne.centrum.spp@gmail.com

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Trnavská 2, 903 01 Senec
Tel./Fax: 02 / 45 92 38 76
e-mail: szs.senec@trnavskasen.edu.sk, hrtanova@centrum.sk
Mobil:  0948 008 299

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri OUI
Palárikova 1602/1 , 069 01  Snina
Tel./Fax: 57 / 762 53 37
e-mail: csppoui@gmail.com
web: www.ouisnina.edupage.org

Súkromné centrum špeciálnopedagogického centra
ČSA 33, 053 02 Spišský Hrhov
e-mail: scsphrhov@scsphrhov.sk; lorkovapatricia@zoznam.sk
Mobil: 0905 522 759
web: www.scsphrhov.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Partizánska 52, 089 01 Svidník
Tel./Fax: 054 / 788 17 87
e-mail: szsisvidnik@stonline.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Krátka 11, 927 01  Šaľa
Tel./Fax: 031 / 770 52 47
e-mail: skola@salaspojenaskola.sk
web: www.spojenaskola.edupage.org

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Dubová 33, 931 01 Šamorín – Čilistov
Tel./Fax: 031 /  562 60 67
e-mail: augustinova@szscilistov.sk
Mobil: 0904 204 740, 0902 462 022
web: www.szscilistov.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole
Pod kalváriou 941, 955 01 Topoľčany
Tel./Fax: 038 / 532 05 31
e-mail: szsinty@mail.t-com.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠI V. Predmerského
Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín
Tel./Fax: 032 / 652 30 16  /  032 / 652 31 51
e-mail: cspptn@gmail.com
web: www.szsitrencin.edupage.org

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Centrum detskej reči
Kalinčiakova 29  (nová adresa: Nám. J. Herdu 1), 917 01 Trnava
Mobil:  0903 313 966
e-mail: centrum.reci@centrum.sk; buntovadana@gmail.com
web: www.centrumreci.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Kollárova 34 , 917 00 Trnava
Mobil: 0904 832 088
e-mail: ormandyova@majakcentrum.sk
web: www.majakcentrum.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Čajkovského 55, 917 08 Trnava
Tel./Fax: 033 / 552 11 65
e-mail: dictrnava@stonline.sk
web: www.edupage.dictrnava.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva VOXPSYCHÉ, s.r.o.
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047/483 17 16 / 483 04 23
e-mail: oakp@stonline.sk
Mobil: 0905 733 701, 0911 733 701

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základne škole
Za parkom 966, 990 01 Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 / 483 01 07
e-mail: sppvk@yahoo.com
web: www.szsvk.edu.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Lúky 1226, 952 01 Vráble
Mobil:  0903 697 851
e-mail: poradnalogomi@centrum.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
M. R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou
telefón: 057/ 445 00 55
e-mail: spec.por.vt@zoznam.sk; nalesnikova.a@gmail.com; valiskova.vierka@gmail.com;
luciakostelnik@centrum.sk; kundrova.a@gmail.com

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce
Tel./Fax:  037 / 642 60 77
e-mail: szszm@zoznam.sk
Mobil: 0918 633 599
web: www.szszm.edu.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Úzka 4, 937 01 Želiezovce
Alokované pracovisko: Ľ. Štúra 15, Želiezovce
Tel./Fax: 036 / 771 27 02
e-mail: sppzeliezovce@gmail.com

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
J.Vuruma 144, 010 01 Žilina
Tel./Fax: 041 / 562 63 23
e-mail: riaditelky@gmail.com
Mobil: 0908 926 413, 0948 521 258
web: www.biofeedbackza.sk