Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Web: www.zsidrotarska.sk

E-mail: zsidrotarska@zsidrotarska.sk (základná škola)

materska.skola@zsidrotarska.sk (materská škola)

internat@zsidrotarska.sk (internát)

Telefonické kontakty: 02/62 801 207 – riaditeľ školy

02/62 801 198 – vrátnica

 

Spojená škola internátna

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Gejzu Slaninku internátna

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Hrdličkova 17, 831 01  Bratislava

Web: https://zsihrdlickova.edupage.org

E-mail: ssihrdlickovaba@gmail.com (hlavný mail)

ssihrdlickovaba.riaditel@gmail.com (riaditeľ školy)

ssihrdlickovaba.zastzs@gmail.com (zástupca riaditeľa ZŠ)

ssihrdlickovaba.zastms@gmail.com (zástupca riaditeľa materskej školy)

ssihrdlickovaba.zastvmv@gmail.com (zástupca výchovy mimo vyučovania)

Telefonické kontakty: 02/54 77 12 03, 0911 471 183 – riaditeľ školy

 02/54 77 45 18 – vrátnica

 

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím

Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím

Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím

Koceľova 26, 821 08  Bratislava

Web: www.soskocelovaba.edupage.org

E-mail: sekretariat@soskocelovaba.edusk (sekretariát školy)

Telefonické kontakty: 02/55 56 45 82 – riaditeľ školy

 0905 407 2929 – riaditeľ školy

02/55 56 45 82 – sekretariát