Cieľom novorodeneckého skríningu sluchu je rýchlo a jednoducho zistiť, či existuje podozrenie, že by dieťa mohlo mať poruchu sluchu. Podľa odborného usmernenia sa od roku 2006 musí každému novorodencovi  na Slovensku vyšetriť sluch skríningovým prístrojom na vyšetrenie tzv. tranzientných otoakustických emisií (TEOAE), a to najneskôr v tretí deň života. U rizikových novorodencov sa vyšetrenie vykoná do jedného mesiaca života. (Pozn. v ďalšom texte už budeme používať iba termín OAE.)

OAE (otoakustické emisie)

Počas niekoľkominútového vyšetrenia sa vsunie do uška dieťaťa malá sonda, ktorá vyšle stimul. Pri správnej funkcii sluchu sa bunky vo vnútornom uchu podráždia a vyšlú naspäť zvuky (emisie), ktoré sonda zachytí. Vtedy hovoríme, že sú emisie u dieťatka výbavné a dá sa preto s najväčšou pravdepodobnosťou predpokladať, že je jeho sluch v poriadku.

Výsledok vyšetrenia je hneď viditeľný na prístroji. Pokiaľ však sonda emisie nezachytí – „emisie sú nevýbavné“, môže to byť prvou známkou toho, že by dieťatko mohlo mať poruchu sluchu, a preto je potrebné novonarodené bábätko ešte raz, neskôr, vyšetriť.

Celé vyšetrenie je založené na poznaní, že sa v kochlei (slimáku) nachádzajú vonkajšie vláskové bunky, ktoré vibrujú aj spontánne, ale intenzívnejšie sa rozvibrujú vtedy, keď zachytia zvuk prichádzajúci zvonku. K tejto vibrácii dochádza iba vtedy, ak sú bunky zdravé. Ak má dieťa normálny sluch alebo má stratu sluchu menšiu ako 30 – 35 dB, výsledkom je vyhovel („PASS“) – prístroj emisie zachytil. Ak má dieťa stratu sluchu väčšiu ako 30 – 35 dB, otoakustické emisie nie sú prítomné, a preto je výsledkom nevyhovel („REFER“). V prípade, že prístroj emisie nezachytil, bude nutné OAE vyšetrenie  ešte raz zopakovať, a to najneskôr 1 mesiac od prvého merania, aby sa ukázalo, či dieťa poruchu sluchu skutočne má alebo má zdravý sluch.

Počas OAE vyšetrenia musí byť dieťatko v tichom prostredí, musí byť pokojné a nesmie plakať. Novorodenci sa vyšetrujú najčastejšie počas spánku, na 3. deň po narodení.

Obmedzenia OAE vyšetrenia:

  • OAE dokáže u väčšiny detí za niekoľko minút odhaliť, či existuje reálne podozrenie na poruchu sluchu alebo nie. OAE však nevie zachytiť deti, ktoré majú stratu sluchu menšiu ako 30/35 dB alebo poruchu sluchu spôsobenú poškodeným sluchovým nervom alebo poškodením sluchových dráh a centra v mozgu. Týchto detí je však málo. U rizikových novorodencov alebo novorodencov, u ktorých sa predpokladá neurologické poškodenie, sa odporúča urobiť skríning sluchu pomocou AABR vyšetrenia práve preto, že vie zachytiť poruchu sluchu aj u vyššie menovaných detí (AABR vysvetľujeme v časti Objektívne vyšetrenia sluchu.
  • OAE sa nedajú vyšetriť u detí, ktoré majú nevyvinutý vonkajší zvukovod (atréziu vonkajšieho zvukovodu).
  • OAE občas „nevyjde“ aj u detí, ktoré nemajú trvalú poruchu sluchu. Ide predovšetkým o počujúcich novorodencov, ktorí majú tesne po pôrode vo zvukovode alebo v strednom uchu tekutinu (plodovú vodu).
  • Ak sa vášmu dieťaťu nenamerajú otoakustické emisie v pôrodnici na jednom alebo oboch uškách, nasleduje kontrola zvyčajne o mesiac po prepustení dieťaťa (nemala by byť realizovaná neskôr). Kontrolu realizuje opäť sestra v pôrodnici, ORL lekár v rajóne (ktorý má prístroj na meranie OAE) alebo centrum pre vyšetrenie porúch sluchu dieťaťa. Pri tejto kontrole sa opakuje vyšetrenie sluchu pomocou OAE. Za ktorým z týchto odborníkov máte ísť, sa dozviete pri prepúšťaní z pôrodnice alebo od vášho pediatra. Ak ani po druhýkrát vyšetrenie sluchu nie je úspešné, je teraz už nevyhnutné zobrať dieťa do centra pre vyšetrenie porúch sluchu dieťaťa a tu urobiť dieťaťu AABR alebo BERA vyšetrenie.

Centrá pre vyšetrenia porúch sluchu dieťaťa:

  • Banská Bystrica: FNsP / DFN ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia
  • Bratislava: NÚDCH – Detská ORL klinika
  • Bratislava: UNB – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku a Foniatrické oddelenie
  • Košice: Detská fakultná nemocnica, ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia
  • Košice: UN LP – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
  • Ružomberok: ÚVN SNP – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Požiadajte svojho detského lekára o odoslanie do takéhoto centra, aby sa čo najskôr ukázalo, či má dieťa poruchu sluchu, a ak má, tak aby už v ranom veku mohlo začať používať potrebnú kompenzačnú pomôcku (načúvacie prístroje alebo kostný vibrátor). Niektorí odborníci často pripisujú faktu, že sa v stredouší môže nachádzať plodová voda prehnane veľký význam, mnohonásobne opakujú OAE skríning a dlhodobo odďaľujú komplexné vyšetrenie sluchu. Následkom toho sa občas stáva, že sa diagnostika závažnej poruchy sluchu uzavrie zbytočne neskoro.

Na záver by sme sa chceli zmieniť o registri sluchu.

Každé dieťa, ktoré v pôrodnici nevyhovelo kritériám skríningu sluchu na jedno alebo obidve ušká, alebo mu skríningové vyšetrenie z akýchkoľvek dôvodov nebolo urobené, je nahlasované do registra sluchu, ktorý je vedený na Detskej ORL klinike na bratislavských Kramároch. Približne vo veku štyroch mesiacov dieťatka sa spoja s rodičmi zamestnanci registra, aby preverili, či sa možná porucha sluchu dodiagnostikovala. V prípade, že dieťatko ešte dovtedy nebolo dovyšetrované, zamestnanci registra rodičom poradia, ako majú ďalej postupovať a na koho sa obrátiť, aby sa prípadná porucha sluchu u dieťatka nezanedbala. Na to, aby mohli rodičovi pracovníci z registra zavolať, je nutné, aby rodič ešte v pôrodnici vyplnil jednoduché tlačivo, na ktorom budú presne vypísané kontakty na neho aj na detského lekára (pediatra). Toto tlačilo odovzdá rodič pred odchodom z pôrodnice detskej sestre.