Deťom a dospelým, ktorí majú ťažšie stupne prevodovej alebo zmiešanej nedoslýchavosti, alebo tým, ktorí nemôžu nosiť klasické načúvacie prístroje z dôvodu nemožnosti nosenia za uchom alebo osobám s jednostrannou hluchotou, sú určené systémy pre kostné vedenie. Tieto systémy niektorí odborníci zaraďujú medzi načúvacie prístroje, iní zasa medzi implantovateľné systémy. 

Pre koho sú vhodné systémy pre kostné vedenie?

Systémy pre kostné vedenie sú vhodné najmä u ľudí, ktorí nemôžu nosiť bežné načúvacie prístroje z dôvodu nemožnosti nosenia za uchom (chýba ušnica, artrézia zvukovodu) alebo nemožnosti používania načúvacích prístrojov: chronický výtok z uší, alergia na materiál ušnej koncovky, veľká trepanačná dutina, otoskleróza.

Použitie systémov BAHD sa odporúča podľa Skřivana, Kabelku a Havlíka odporúča najmä u ľudí:

  • s prevodovou nedoslýchavosťou, malformáciami vonkajšieho zvukovodu (stenóza alebo artrézia zvukovodu, otoskleróza, tympanoskleróza),
  • pri chronických zápaloch stredného ucha, pri trvalom alebo opakovanom výtoku z ucha, pri prítomnosti rozsiahlych trepanačných dutín,
  • s kombinovanou nedoslýchavosťou,
  • pri chirurgicky neriešiteľných sluchových poruchách – napr. kochleárna forma otosklerózy,
  • s jednostrannou hluchotou. V tomto prípade je princípom efektu BAHA, je to prenos zvuku z procesora umiestneného na postihnutej strane bezdrôtovým kostným vedením do slimáka na zdravej strane. Ziskom pre pacienta je hlavne zlepšenie porozumenia v hluku (odstránenie akustického tieňa hlavy na postihnutej strane) a počutie aj z postihnutej strany. Nedosiahne sa plnohodnotné obojstranné počutie, pretože pacient počuje z oboch strán do jedného slimáka.

Akým spôsobom pracujú systémy pre kostné vedenie BAHD?

Prirodzene počujeme dvoma spôsobmi:

  • vzduchom: zvukové vlny prechádzajú jednotlivými časťami sluchového orgánu, teda zvukovodom, stredoušnou dutinou, stredoušnými kostičkami do vnútorného ucha, kde sa energia akustického signálu (zvuk) mení na bioelektrický signál, ktorý sa ďalej šíri sluchovým nervom (viac sa dočítate v kapitole Porucha sluchu),
  • kostným vedením – zvukové vlny obchádzajú časti sluchového orgánu, využívajú schopnosť kosti lebky efektívne prenášať zvukové vlny kosťou a zvuk sa tak dostáva priamo do vnútorného ucha, kde sa tiež mení na bioelektrický signál.
BAHA Copyright Cochlear

Systémy BAHD využívajú schopnosť človeka vnímať zvuky aj kostným vedením. Zvuk sa v procesore mení na vibrácie, ktoré sa prenášajú kosťami lebky do vnútorného ucha a tam sa spracujú podobne, ako je to pri vzdušnom vedení.

Ak je vonkajšie alebo stredné ucho zablokované alebo nejakým spôsobom poškodené, zvuk sa cezeň nemôže dostať do cieľového miesta – teda do vnútorného ucha. V takýchto prípadoch je lepšie viesť zvuk prostredníctvom kostí.

Systémy pre kostné vedenie u malých detí – kostné vibrátory

Malé deti majú ešte tenké lebečné kosti, a preto nie je možné operačne vložiť implantát do kosti. Operácia je možná až v čase, keď kosť dosiahne potrebnú hrúbku, čo je obvykle až po 5 roku života dieťaťa.

Z tohto dôvodu sú deťom určené čelenky – takzvané softband. Tieto plnia rovnakú funkciu ako voperovaný prístroj dovtedy, kým nie je možné vykonať operáciu. Pre potrebu tejto publikácie budeme nazývať systémy pre kostné vedenie u malých detí kostné vibrátory.