Kochleárny implantát (KI) je prístroj, ktorý je určený predovšetkým deťom s veľmi ťažkými percepčnými stratami sluchu alebo s praktickou hluchotou, ktoré majú minimálny alebo žiaden úžitok z používania načúvacích prístrojov.

Kochleárny implantát je elektronické zariadenie, ktoré sa líši od načúvacieho prístroja. Namiesto toho, aby zosilňoval zvuky ako tradičný načúvací prístroj, vnútorná časť kochleárneho implantátu nahrádza nefunkčné vláskové bunky.

Elektródy tak plnia funkciu vláskových buniek a pomocou nich elektrický signál z elektród priamo stimuluje sluchový nerv, ktorý následne vedie zvuk z kochlei do mozgu do príslušných sluchovým centier.

Ako vyzerá implantácia elektródy
Vonkajšia a vnútorná časť implantátu
Copyright Cochlear

Kochlea (slimák) je malá špirálovitá štruktúra, ktorá mení mechanické vibrácie tekutiny, vo vnútri slimáka, na nervové impulzy. Využíva na to špeciálne nervové bunky, ktoré reagujú na vibrácie tekutiny. Tieto nervové impulzy sú potom cez sluchový nerv vysielané do mozgu, kde sú vnímané ako zvuk.  

Nervové (vláskové) bunky sa nachádzajú po celej dĺžke kochley a na rôznych miestach reagujú na rôzne zvuky. Za normálnych okolností hlboké zvuky stimulujú nervové vlákna v hornej časti kochley, kým vysoké tóny stimulujú nervové vlákna v jej spodnej časti. Viac sa o počutí dočítate v kapitole Porucha sluchu.

Pri percepčnej poruche sluchu vláskové bunky v slimáku (v kochlei) nepracujú tak, ako by mali: nedostatočne alebo vôbec nepremieňajú zvukové podnety na elektrické impulzy, ktoré by mal sluchový nerv viesť do sluchového centra v mozgu.