Ako FM systém funguje
Časti FM systému
Kde môže dieťa FM systém využiť?
Na čo dávať pozor pri používaní FM systému
Polemika
Ako si zaobstarať FM systém

Bežné načúvacie prístroje zbierajú predovšetkým zvuky, ktoré sú okolo dieťaťa, prípadne zvuky, ktoré prichádzajú zo vzdialenosti do niekoľkých metrov. Niektoré vedia oddeliť reč od hluku na pozadí lepšie, iné menej.

Dieťa s poruchou sluchu sa však bežne počas dňa dostáva do situácií, keď je okolo neho veľa hluku, od vás je vzdialené na viac ako 3 – 4 metre alebo sa nachádza v miestnosti, kde je veľká ozvena. Ako docieliť, aby dieťa počulo vašu reč čo najlepšie aj v týchto náročných posluchových situáciách?

Pomocou môže byť FM systém a to nielen pre deti, ktoré majú poruchu sluchu, ale aj pre počujúce deti, ktoré sa potrebujú bez rozptyľovania sústrediť na reč učiteľa alebo rodiča (deti z autistického spektra, deti s ADHD).

Pozn.: FM systémom budeme v nasledujúcej podkapitole veľmi zjednodušene nazývať všetky zariadenia, ktorých cieľom je prenos čo najčistejšej reči do načúvacích prístrojov bez ohľadu na to, akou technológiou prenášajú signál.

FM systém je bezdrôtový systém, ktorý v prípade detí s poruchou sluchu spolupracuje s načúvacími prístrojmi. Jeho úlohou je sprostredkovať čo najčistejšiu reč v sluchovo náročných podmienkach (hluk, veľká vzdialenosť). Počúvanie FM signálu sa podobá načúvaniu človeku, ktorý je od nás vzdialený iba na 10 cm.

Ako FM systém funguje

Človek, ktorý hovorí (rodič, učiteľ), má na sebe pripnutý mikrofón, ktorý je schopný vysielať rečový signál do oboch načúvacích prístrojov. Dieťa má zase k načúvacím prístrojom pripojený alebo priamo v nich zabudovaný prijímač signálu.

Vďaka mikrofónu a prijímaču sa slová hovoriaceho prenesú priamo „do uší“ dieťaťa s poruchou sluchu. Tým, že sa zvuk prenáša priamo do načúvacích prístrojov, dochádza k minimálnemu skresleniu zvuku alebo strate hlasitosti reči, a to napriek tomu, že je dieťa od vás vzdialené 15 metrov.

Časti FM systému

FM systém pozostáva z 3 základných častí – mikrofónu, vysielača a prijímača.

Mikrofón

nosí rodič alebo učiteľ. Môže byť pripnutý na tričko hovoriaceho, zavesený na šnúrke na krku alebo schovaný v špeciálnom pere. Mikrofón sa podľa potreby a modelu môže nachádzať blízko hlavy hovoriaceho, môže ho učiteľ držať v ruke a podľa potreby nasmerovať na iné dieťa v triede alebo môže byť položený napríklad na stole, aby snímal diskusiu všetkých detí v pracovnej skupine.

Vysielač

je zariadenie, ktoré zbiera údaje z mikrofónu a posiela ich do prijímača. Mikrofón a vysielač sa môžu nachádzať v spoločnom integrovanom zariadení alebo môžu byť navzájom prepojené káblikom.

Prijímač

funguje podobne ako rádio. Je nastavený na konkrétnu vlnovú dĺžku (frekvenciu), na ktorej sa vysiela signál.

Má niekoľko foriem – môže to byť integrovaná audiobotička, ktorá je súčasťou načúvacieho prístroja (obr. vľavo), univerzálna audiobotička – do ktorej je dodatočne zapichnutý prijímač FM systému (obr. v strede), alebo napríklad „audio loop“ (obr. vpravo), ktorý sa zavesí okolo krku a zvuk bude prenášať vtedy, keď budú načúvacie prístroje nastavené na indukčnú cievku.

Ako sme už predtým spomenuli,

 • integrované audiobotičky sa zvyčajne dajú pripojiť iba na načúvacie prístroje rovnakej značky, ako je značka audiobotičky.
 • univerzálne prijímače FM systému sa zvyčajne môžu navzájom kombinovať s rôznymi značkami načúvacích prístrojov.

Pri výbere FM systému sa informujte vo viacerých firmách, aké možnosti majú v ponuke. Firmy zvyčajne ponúkajú viaceré modely mikrofónov aj prijímačov. Keďže ide o veľmi drahé zariadenie, odporúčame vám, aby ste si ho z firmy na pár dní zapožičali a až potom, keď s ním budete spokojní, si ho zakúpili.

FM systémy sú pripojiteľné na načúvacie prístroje rôznych značiek, kostné vibrátory (implantáty) alebo kochleárne implantáty.

Kde môže dieťa FM systém využiť?

DOMA

používanie FM systému v domácom prostredí môže poskytnúť malým deťom neustály jazykový a rečový vstup.

 • Keď malé deti začnú liezť a chodiť, vzdialenosť počutia medzi nimi a vami sa môže rýchlo meniť. S použitím FM systému môže dieťa s poruchou sluchu počuť rodiča bez ohľadu na to, kam sa pohne. Ak napríklad stojíte pri okne väčšej izby a komentujete dianie vonku, dieťa vás zreteľne počuje napriek tomu, že je na druhej strane veľkej izby a vy ste k nemu otočení chrbtom.
 • Deti sa často nedívajú na osobu, ktorá na ne hovorí, pretože sú prirodzene zamestnané objavovaním prostredia alebo hraním sa. FM systém pomáha dieťaťu počuť reč čistejšie bez ohľadu na to, či sa na vás díva počas toho, čo práve robí a  umožňuje mu to prirodzene vnímať viac kvalitných jazykových podnetov.
 • FM systém môžete používať doma pri cielenej logopédii. Zvuk, ktorý dieťa počuje, je čistejší, bez rušivých elementov zvonku. Dieťa sa tak môže sústrediť aj na také tiché hlásky reči, akými sú napríklad sykavky. Staršie dieťa môže používať mikrofón FM systému samo pre seba – naučí sa tak lepšie počúvať svoj vlastný hlas a  aj kontrolovať svoju výslovnosť.
 • FM systém sa môže použiť v domácom prostredí nielen na počúvanie reči, ale aj na prenos čistého zvuku medzi multimediálnym prístrojom (TV, počítač, rádio) a načúvacími prístrojmi. Špeciálny FM vysielač sa prepojí s počítačom, televízorom alebo rádiom a dieťa tak môže počúvať bez toho, aby bolo nutné zvyšovať hlasitosť audio prístroja, ktorá by ohlušovala ostatných.
MIMO DOMOVA

Viacerí rodičia tvrdia, že im používanie FM systému uľahčilo komunikáciu s deťmi nielen počas každodenných, ale aj špeciálnych aktivít.

 • Výlety – návšteva zoo, omša v kostole, hranie sa v parku alebo nakupovanie v supermarkete môže byť na vnímanie reči náročné, pretože je všade okolo dieťaťa veľa rušivých zvukov. Niektoré mladšie predškolské deti tvrdia, že im používanie FM systému dodáva odvahu a pocit istoty, keď musia byť s rodičom v obchode, pretože ho napriek hluku a väčšej vzdialenosti stále dobre počujú. Iné deti oceňujú nosenie FM systému počas rodinnej slávnosti, keď napriek tomu, že sedia ďalej od rodičov, počujú dobre, čo im ponad stôl rodičia hovoria.

 • Jazda autom môže byť pre viaceré deti s ťažkou stratou sluchu frustrujúca, pretože k nim sedíte otočení chrbtom a deti ruší v porozumení okolitý hluk v aute. FM systém vám v takomto prípade môže uľahčiť vzájomnú komunikáciu.
 • Nácvik reči v ambulancii logopéda.
 • Spoločenské a klubové aktivity. FM systémy boli primárne určené na komunikáciu v byte (do 10 metrov). Na väčšiu vzdialenosť už nie je prenos garantovaný. Na voľnom priestranstve však môžu niektoré modely preniesť signál aj na väčšiu vzdialenosť. Využiť sa to dá pri rodinnom bicyklovaní, spoločnom cvičení v tábore, pri počúvaní animátora na detských akciách alebo rodinných oslavách, kde sa nachádza veľa ľudí.
 • Športy a individuálne tréningy. Deti s poruchou sluchu využívajú FM systém aj pri rôznych športoch (futbal, tenis, kone), aby lepšie počuli trénera, a to bez ohľadu na to, kde sú na ihrisku.
ŠKOLA

FM systém uľahčil viacerým deťom počúvanie učiteľa v hlučnom prostredí škôlky alebo školy. V typickej škôlke s väčším množstvom detí v triede je veľa hluku. Niektoré deti v triede rozprávajú, iné šúchajú stoličkami, ďalšie ťukajú hračkami, čmárajú ceruzkami alebo strihajú nožničkami. Učiteľ sa počas toho, ako na deti hovorí, pohybuje po väčšej miestnosti alebo hovorí vtedy, keď je otočený tvárou k tabuli a chrbtom k deťom.

Hluk na pozadí, ozvena v miestnosti, vzdialenosť učiteľa od dieťaťa, neschopnosť dieťaťa odzerať, keď je učiteľ otočený chrbtom… to všetko sú situácie, ktoré výrazne sťažujú vnímanie reči učiteľa u dieťaťa s poruchou sluchu. Pre všetky tieto situácie je FM systém možným riešením.

Možno si poviete, že je to skvelé, že dieťa bude môcť lepšie počuť reč učiteľa, ale vy by ste si priali, aby zároveň počulo aj svojich spolužiakov. Aj na takéto prípady sa myslelo. V závislosti od modelu FM systému môžete využívať niekoľko rôznych programov:

 • signál iba z načúvacích prístrojov, bez signálu z FM mikrofónu – štandardne vonku alebo mimo triedy.
 • signál iba z FM mikrofónu, ktorý je u učiteľa, ale bez signálu z načúvacích prístrojov –  dieťa vtedy počuje iba hlas učiteľa napriek tomu, že je v hlučnej triede.
 • signál iba z FM mikrofónu, ktorý je položený na stole ako „konferenčný“ mikrofón – dieťa počuje hlasy viacerých spolužiakov v skupine, ktorí sedia okolo stola.
 • kombinácia signálu z FM mikrofónu a signálu z načúvacích prístrojov – najčastejšie nastavenie, keď dieťa počuje zvuky a hlasy okolo seba, vlastný hlas aj hlas vzdialeného učiteľa alebo rodiča.

Na čo dávať pozor pri používaní FM systému

 • Rodičia občas zabudnú vypnúť FM mikrofón, keď sa dieťa vzdiali. Dieťa si tak vypočuje aj ich vzájomné súkromné konverzácie :-). FM systém ponúka na takýto prípad tzv. „mute button“, ktorý nevypne celý FM systém, ale iba na určitú dobu preruší signál.
 • Dieťa by sa malo v byte pohybovať najviac do vzdialenosti 10 metrov, aby jeho prijímač vedel stopercentne zachytiť signál. Niektoré novodobé technológie však umožňujú dosah až 30 metrov vo voľnom priestranstve, čo môžete uvítať napríklad pri športových aktivitách. Spýtajte sa v rôznych firmách, aké možnosti ponúkajú ich FM systémy.
 • Mikrofón FM systému je veľmi citlivý a zachytí všetky zvuky v jeho okolí vrátane zvukov bižutérie alebo zvukov, ktoré sú spôsobné tým, že sa mikrofón otiera o oblečenie hovoriaceho. Dajte si na to pozor.
 • FM systém vydrží 6 – 8 hodín a znižuje výdrž batérie v načúvacom prístroji približne na polovicu. Pamätajte teda, že ak sa rozhodnete používať FM systém pravidelne, budeme musieť meniť batérie v načúvacom prístroji častejšie.
 • FM systém sa nastavuje individuálne pre každé dieťa. Existuje však aj možnosť, keď sa v triede pripoja viaceré deti, ktoré majú FM systém, k jednému mikrofónu s vysielačom, ktorý má učiteľka. Takéto riešenie sa môže použiť napríklad na školách pre deti s poruchou sluchu alebo v bežných triedach, kde je integrovaných viac detí s poruchou sluchu. Informujte sa, aké možnosti ponúkajú rôzne firmy pre školské prostredie.

Polemika

Občas sa stretnete s odborníkmi, ktorí zastávajú názor, že nie je dobré, aby dieťa používalo FM systém, pretože počúvanie dieťaťu s poruchou sluchu príliš uľahčuje a dieťa sa tak nenaučí počúvať v náročných situáciách, kde nebude mať FM systém dostupný.

Z nášho pohľadu, prvoradým cieľom je dostať k maličkému dieťaťu čo najväčšie množstvo čistej reči v čase, keď sa reč vyvíja u dieťaťa. Ako dieťa porastie a dozreje, bude mať ešte veľa príležitostí precvičovať svoje sluchové vnímanie.

Najprv sa naučí vnímať reč v tichom prostredí s FM systémom a neskôr aj v hlučnom prostredí bez FM systému. Na počúvanie v sťažených sluchových podmienkach bude mať dieťa ešte veľa príležitostí, keď povyrastie. Vtedy však už bude mať bohatšiu slovnú zásobu, ktorá mu umožní domyslieť si, o aké slovo išlo, keď dané slovo pre hluk alebo vzdialenosť nezapočulo.

Na obrázku má terénny špeciálny pedagóg počas sluchovej a rečovej výchovy zavesený mikrofón vo forme pera na krku a chlapček má zapojený prístroj s integrovanou audiobotičkou.

Podobný názor máme aj na hlučné školské prostredie. Deti s poruchou sluchu, ktoré sa učia novým pojmom, potrebujú, aby bola reč učiteľa aspoň o 15 dB hlasitejšia ako okolitý hluk. Ak teda dieťaťu FM systém v triede pomáha vnímať inštrukciu a reč učiteľa zreteľnejšie, malo by mať možnosť nosiť FM systém.

Za úvahu určite stojí zvážiť, či používať FM systém vždy pri športoch, keď je od vás dieťa vzdialené. Ak si totiž dieťa navykne na ideál, že vás alebo trenéra vždy počuje perfektne, môže sa stať, že bude výrazne vyvedené z miery, keď FM systém nebude mať (napríklad vtedy, ak sa mu pokazí).

Súhlasíme s niektorými kolegami v tom, že je dobré zvážiť, ako často používať FM systém aj preto, aby sa dieťa naučilo vnímať pravidlá bezpečného pohybu napríklad počas jazdy bicyklom za každých okolností a nespoliehalo sa iba na verbálne inštrukcie rodiča, ktoré dostane cez FM systém.

Ako si zaobstarať FM systém

Napriek tomu, že by mnohí rodičia radi používali FM systém v domácom prostredí, pre viacerých je jeho cena nedostupná. Cena za kompletnú súpravu FM systému (mikrofón, vysielač aj prijímač) sa môže v závislosti od značky vyšplhať na viac ako 2 400 eur.

Podľa zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžete za určitých podmienok získať príspevok na FM systém. Informujte sa na ÚPSVaRe v mieste vášho trvalého bydliska. Napriek tomu, že na Slovensku viaceré ÚPSVaRy preferujú, aby sa príspevok na FM systém udeľoval až deťom v školskom veku, viaceré príspevky už boli schválené aj pre maličké deti.

Máte za sebou ďalšiu dlhú kapitolu. Veríme, že si v nej niečo našli praktické mamičky aj technicky zdatní oteckovia (teda, niežeby to nemohlo byť aj naopak :-)). Dúfame, že vás kapitola utvrdila v tom, že sú načúvacie prístroje perfektné a veľmi užitočné prístroje a ich celodenné nosenie má pre dieťa veľký význam.

Zároveň vám ukázala, že nestačí, aby ste dieťaťu zadovážili kvalitné prístroje, potrebujete dosiahnuť, aby boli prístroje dieťaťa zodpovedne nastavené a všetky časti prístroja zostali vďaka vašej starostlivosti o prístroje vo veľmi dobrom stave. Vykročte teda na cestu a užite si s dieťatkom cestu plnú zvukov. Na ceste vám okrem foniatra pomôže surdopéd a logopéd.

Ak ste náhodou vo fáze, keď sa ukázalo, že vaše dieťatko nie je schopné ani s výkonnými načúvacími prístrojmi počuť reč v plnom rozsahu, určite si prečítajte ďalšiu kapitolu o kochleárnom implantáte.