Rozvoj zrakového vnímania je rovnako dôležitý pre predškolskú prípravu všetkých detí. Zrakové vnímanie je pre osoby s poruchou sluchu veľmi dôležité.

Pre zníženú schopnosť v oblasti počutia sa ľudia s poruchou sluchu zvyknú opierať v oveľa väčšej miere o zrakové vnímanie. Nepočujúce deti zrakom nadväzujú očný kontakt, sledujú dianie v okolí a postupne sa učia odzerať. Odzeranie im v živote výrazne uľahčuje komunikáciu s okolím.

Zrakové vnímanie mnohých detí s poruchou sluchu sa vyvíja podobne ako u počujúcich. Nenápadne sledujte, či je zrakové vnímanie dieťaťa rozvinuté  primerane jeho veku.

Ak vaše dieťa v tejto oblasti nezaostáva, nie je dôvod, aby ste jej venovali zvýšenú pozornosť a vyvíjali na dieťa tlak. Ak nie, úlohy zamerané na zrakové vnímanie zaraďujte celkom prirodzene, využívajte detské časopisy a knižky.

Vývin zrakového vnímania

Dieťa vo veku do troch rokov sa naučí priradiť  predmet k obrázku, fotografii.

Nájde rovnaký predmet a rovnaký obrázok.

Dieťa vo veku troch až štyroch rokov by malo triediť základné farby, na požiadanie ukázať správnu farbu. Malo by odlíšiť výrazne odlišný prvok v rade predmetov (napríklad loptu medzi kockami) a poskladať obrázok z dvoch až štyroch častí.

Vo veku štyroch až piatich rokov dieťa pomenuje základné farby (žltá, červená, modrá, biela, zelená, čierna). Vyhľadá známy objekt na pozadí, odlíši dva prekrývajúce sa obrázky. Poskladá obrázok z viacerých častí. Pamätá si tri predmety, povie, ktorý z nich chýba.

Päťročné dieťa priradí odtiene farieb. Odlíši obrázok v rade obrázkov odlišujúci sa detailom. Nájde dvojice obrázkov a označí nerovnaké dvojice obrázkov. Pamätá si tri zo šiestich obrázkov.

Predškolák vo veku šiestich rokov vyhľadá tvar na pozadí, nájde dva rovnaké obrázky v rade. Vyhľadá rovnaké a odlišné obrázky, ktoré sa líšia vertikálnou polohou. Doplní chýbajúce časti obrázka.

Zrakové vnímanie – vhodné aktivity

Vo veku jeden až tri roky:

 • Hľadajte rovnaké predmety – tvorte dvojice rovnakých hračiek (autíčka, loptičky, dvojice zvieratiek).
 • Hľadajte predmety rovnakej farby.
 • Priraďujte predmety k fotografiám, obrázkom, piktogramom.
 • Hľadajte rovnaké obrázky – jednoduché pexeso (dva až šesť párov kartičiek).
 • Skladajte obrázky z častí – obrázok rozstrihnite na dve až štyri časti.
 • Schovajte pred dieťaťom pod deku jeden predmet a po chvíli ho požiadajte, aby povedalo (ukázalo), čo je tam schované.

Vo veku tri až štyri roky:

 • Priraďujte obrázky k tieňom a naopak.
 • Skladajte obrázky z častí – obrázok rozstrihnite na štyri, šesť a viac častí.
 • Hľadajte v rade predmetov, ktorý je výrazne iný (medzi lopty nepatrí kocka).
 • Hľadajte v rade obrázkov, ktorý je výrazne iný (medzi kruhy nepatrí trojuholník).
 • Ukážte dieťaťu tri predmety. Požiadajte ho, aby zatvorilo oči, vtedy schovajte jeden z predmetov. Požiadajte dieťa, aby uhádlo, ktorý predmet zmizol.

Vo veku štyri až päť rokov:

 • Hľadajte v rade obrázkov, ktorý je odlišný detailom.
 • Skladajte puzzle primerané veku dieťaťa (z ôsmich až dvanástich častí).
 • Rozvíjajte aj zrakovú pamäť: položte vedľa seba tri predmety, zakryte ich pohárikmi. Postupne hľadajte, čo je kde ukryté.
 • Položte na zem tri až päť zvieratiek. Pomenujte ich spolu s dieťaťom slovom alebo posunkom. Zakryte ich veľkou šatkou. Úlohou dieťaťa je vymenovať, aké zvieratká sú schované pod šatkou.
 • Prezerajte si spolu s dieťaťom jednoduchý obrázok. Komentujte všetko, čo vidíte. Požiadajte dieťa, aby povedalo, čo videlo na obrázku.

Vo veku päť až šesť rokov:

 • Hľadajte v rade obrázkov, ktorý je odlišný pravo-ľavým smerovaním.
 • Prezerajte si spolu s dieťaťom obrázok. Komentujte všetko, čo vidíte. Obrázok schovajte a dajte dieťaťu niekoľko otázok. Napríklad: Bol na obrázku pes? Koľko detí bolo na obrázku? Boli na oblohe oblaky? Akej farby bola strecha domu?
 • Hľadajte v rade obrázkov dva rovnaké.
 • Nájdite rozdiely medzi dvoma obrázkami.
 • Spoznávajte prekryté obrázky alebo obrázky schované v pozadí.
 • Trieďte predmety na základe ich tvaru: tvar kruhu majú hodiny, nakreslené slniečko, koleso na bicykli, tvar trojuholníka má strecha na dome, pravítko.
 • Trieďte predmety na základe viacerých kritérií: všetky žlté trojuholníky, všetky malé modré kruhy.
 • Trieďte písmená a číslice. Hľadajte rozdiely medzi písmenami.
 • Navliekajte koráliky v poradí, na ktorom sa dohodnete, napríklad: žltá – modrá – červená – žltá – modrá – červená.
 • Obrázok znázorňuje dva prekrývajúce sa obrázky. Dieťa má pomenovať alebo nakresliť oba obrázky, ktoré vidí.