Predmatematické predstavy sú zručnosti, ktoré si dieťa osvojuje už od raného veku a ktoré mu pomáhajú porozumieť javom v jeho živote. Malé dieťa má vrodenú túžbu skúmať a spoznávať svet okolo seba.

Dávno predtým, ako sa naučí počítať do 20, sa začne stretávať s matematikou v každodennom živote. Naučí sa porovnávať veľkosť, dĺžku, hmotnosť predmetov, triediť predmety do kategórií. Bude sa to učiť celkom prirodzene, skúmaním sveta okolo seba.

Uvidí veľkú loptu a ukáže gesto „tááááky veľkýýýý!“, pri pohľade na lienku znak „malilinká“.

NEZABUDNITE: Porucha sluchu dieťaťu nebráni v tom, aby si osvojovalo predmatematické pojmy. Dieťa ešte nemusí rozprávať, aby sa učilo spoznávať javy vo svojom živote. Naopak, dieťa s poruchou sluchu potrebuje pre svoj vývin čo najviac podnetov.

Pri osvojovaní si predmatematických pojmov začnite veľkými kontrastmi. Dieťa si rozdiely najlepšie všimne vtedy, ak sú naozaj výrazné. Napríklad: veľký – malý, veľa – málo, vysoký – nízky.

Ak chcete dieťa naučiť rozlišovať veľkosť predmetov, vyberte najprv výrazne veľkú a výrazne malú loptu. Dieťatku ukážte: „To je veeeeeeľká lopta!“, rukami naznačte tvar lopty a jej veľkú veľkosť. Potom mu ukážte malú loptu: „To je malá lopta“ a rukami ukážte malinkú loptičku. Postup viackrát opakujte, kým aktivita dieťa zaujíma.

Rovnako postupujte pri iných predmetoch rôznej veľkosti: auto, psík, žabka, mačka, lyžička.

Dávajte pozor, aby si dieťa neosvojilo pojem „veľký“ len v spojení s jedným slovom, napríklad: veľké auto, malé auto.

 

Ukážte mu, že rôznu veľkosť majú rôzne predmety. Keď dieťa pochopí pojmy „veľký“ a „malý“ pri výraznom rozdiele, postupne vyberajte predmety, ktoré nie sú až tak veľkosťou odlišné.

Môžete zbierať predmety rôznych veľkostí, farieb, dĺžky a hmotnosti. Približne vo veku štyroch rokov už dieťa zoradí tri predmety rôznej veľkosti a začne sa učiť pojmy: väčší, menší, stredne veľký.

Dieťa postupne zoradí aj viacero predmetov rôznej veľkosti: napríklad: veľký – menší – najmenší. Vysoký – vyšší – ešte vyšší – najvyšší.

Vývin predmatematických schopností u detí v predškolskom veku

Trojročné dieťa porovnáva pojmy veľký – malý, veľa – málo, pozná pojem všetky. Triedi predmety podľa druhu (napríklad na jedlo, hračky, zvieratká). Triedi predmety podľa farby a podľa veľkosti (na malé a veľké). Počíta do dvoch, určí počet: tu sú dva cukríky, tam je jedno auto. Spoznáva geometrický tvar kruh.

Troj- až štvorročné dieťa porovnáva pojmy krátky a dlhý, úzky a široký, nízky a vysoký, plný a prázdny, rovnako, menej a viac, menší a väčší, kratší a dlhší, nižší a vyšší. Počíta a určí počet prvkov do troch. Spoznáva geometrický tvar štvorec.

Štvorročné dieťa pozná a používa pojmy niektoré, žiadne, nič (niektoré autá, žiadne deti, nemám nič). Zoradí tri prvky podľa veľkosti od najmenšieho po najväčší a pomenuje ich. Predmety triedi na malé – stredné – veľké, dlhé – stredné – krátke. Počíta a priradí počet prvkov do štyroch.

Päťročné dieťa pozná a používa pojmy menej, viac, rovnako. Triedi predmety podľa tvaru. Pomenuje vysoký, vyšší, najvyšší; málo – menej – najmenej. Počíta a priradí počet prvkov do piatich. Spoznáva geometrický tvar trojuholník.

Päť- až šesťročné dieťa rozumie pokynu „daj o jeden viac“, „daj o jeden menej“. Spozná, čo do skupiny predmetov nepatrí. Zoradí päť prvkov podľa veľkosti. Počíta a priradí počet prvkov do šiestich. Spoznáva geometrický tvar obdĺžnik.

Predmatematické pojmy – vhodné aktivity
 • Trieďte predmety podľa farby. Začnite s jednou alebo dvoma farbami. Namaľujte spolu s dieťaťom dve škatule, napríklad na červeno a na žlto. Zbierajte malé predmety týchto farieb a trieďte ich do škatúľ. Farby pomenúvajte slovom a posunkom (ak dieťa učíte aj posunky). Ak dieťa zvládne vytriediť dve farby, postupne pridávajte ďalšie.
Dievčatko triedi predmety rôznych farieb do misiek s vodou.
 • Trieďte geometrické tvary. Z kartónu môžete vystihnúť geometrické tvary – napríklad kruhy a štvorce. Vystrihnite rôzne veľkosti kruhov. Kruhy môžu mať rôznu farbu, aby dieťa pochopilo, že kruh môže byť veľký, malý, červený, zelený aj bodkovaný.
 • Zbierajte predmety, ktoré majú tvar kruhu, štvorca, trojuholníka, obdĺžnika. Tvar kruhu majú hodinky, podložka pod kávu, nakreslené slniečko. Trojuholníkový tvar má pravítko, dopravná značka, nakreslená strecha.
 • Trieďte cestoviny podľa ich tvaru na mašličky, rúročky a pásiky.
 • Trieďte predmety na „malé“ a „veľké“. Pomôžete tak dieťaťu pochopiť, že veľké a malé môžu byť rôzne predmety.
 • Na prechádzke nazbierajte paličky rôznych dĺžok. Doma ich potom uložte na zem. Pohľadajte s dieťaťom najdlhšiu a najkratšiu paličku. Povedzte: to je dlllhááá palička. To je krátka. Postupne usporiadajte paličky podľa ich dĺžky. Dieťaťu vo veku štyri až päť rokov, ktoré už zvládlo pojem krátky a dlhý, rozširujte slovnú zásobu aj o pojmy dlhší, najdlhší, kratší, najkratší.
 • Trieďte predmety podľa rôznych kritérií: na jednu kopu dajte oblečenie, na druhú hračky, na tretiu ovocie.
 • Vyberte zo skupiny predmetov tie, ktoré medzi ne nepatria: medzi oblečenie nepatrí chlieb, medzi ovocie nepatrí hračky, medzi zvieratká nepatrí lyžička.
 • Nazbierajte do jednej tašky veeeeľa gaštanov a do druhej máááálo. Nechajte dieťa, aby nieslo tašku, v ktorej je veľa gaštanov a v ktorej málo. Bude cítiť, čo je ťažké a čo ľahké.
 • Nechajte dieťa presýpať fazuľky, kamienky, guľôčky (samozrejme, dbajte, aby ich dieťa neprehltlo).

  Nech do jednej nádoby nasype veeeľa fazuliek, do druhej málo, do tretej nič.

  Podobne môže prelievať vodu. Aj vody v pohári môže byť veľa a málo.
 • Počítajte na prstoch predmety okolo seba. Malé deti už vo veku dvoch rokov vnímajú počet predmetov. Spočítajte, koľko cukríkov dostane (jeden), koľko zemiačkov mu ešte ostáva zjesť (dva), koľko gombíkov má na nohaviciach.
 • Počítajte, keď kráčate po schodoch. Dieťa si hravou formou bude osvojovať poradie čísel v číselnom rade.
 • Vystrihnite si čísla z kartónu alebo vymodelujte ich z moduritu. Namaľujte každé inou farbou, aby ste ich dieťaťu pomohli odlíšiť. V obchodoch dostať kúpiť rôzne puzzle, magnety v tvare čísel.
 • Zapojte aj sluch a pohyb: napríklad ak dieťa už pozná čísla jeden, dva, skúste spolu: jedenkrát zatlieskať, dvakrát vyskočiť, jedenkrát udrieť na bubon, dvakrát zadupte.
 • Nakreslite na papier zavesený na stene vysoký a nízky strom. Prirovnajte dieťa k jeho výške.
 • Striedajte pri navliekaní farby koráliky: červená – žltá – červená – žltá – červená alebo červená – modrá – zelená, červená – modrá – zelená.

S tým, ako si dieťa osvojuje predmatematické pojmy, úzko súvisí aj to, že sa postupne učí orientovať v priestore a v čase. Učí sa orientovať v byte, v jeho blízkom okolí, postupne spoznáva širšie okolie domu. Vstupom do materskej školy sa učí postupne orientovať v nových priestoroch.

Ako sa zdokonaľuje jeho reč, začína rozumieť pojmom, ktoré vyjadrujú, kde v priestore sa veci a ľudia nachádzajú. Postupne používa slová hore, dolu, predložky na, do, v. Tiež sa učí orientovať sa v čase, na začiatok len pojmy „teraz“, „potom“, postupne aj iné slová, ktorými pomenúvame časové súvislosti.

Deti s poruchou sluchu mávajú problémy s osvojovaním si a používaním pojmov súvisiacich najmä s priestorom. Dôvodov môže byť viacero:

 1. Predložkám v spojení so slovom sa učíme rozumieť už v ranom veku, keď mnohé deti s poruchou sluchu nemajú pridelené načúvacie prístroje alebo nemajú dostatočne kvalitnú korekciu sluchu, ktorá by im umožňovala odlíšiť predložku od slova (vnímajú na stole ako nastole).
 2. Predložky v slovenskom jazyku sú krátke, často zdanlivo spojené s podstatným menom a dieťa sa postupne učí, že majú informačnú hodnotu. 
 3. Môže ísť aj o problém s porozumením slov, keď dieťa predložku so slovom síce počuje, ale pre nedostatok skúseností ju nevie priradiť ku skutočnosti (dospelý napríklad povie: Maco je na stole, ale neukáže dieťaťu akciu, keď maca ukladá na stôl. Neukáže mu ani iný príklad: Maco je pod stolom, maco je hore.). Dieťa sa tak sústredí na slová maco a stôl a predložke neprikladá význam.