Načúvacie prístroje sa líšia okrem veľkosti,  umiestnenia a  tvaru aj použitou technológiou zosilnenia. Kedysi sa používali analógové prístroje (vidieť ich môžete ešte u starších ľudí), no deťom sa v súčasnoti predpisujú už len plne digitálne prístroje.

O kvalite a spracovaní zvuku pri plne digitálnych prístrojoch rozhoduje predovšetkým to, aký je samotný softvér a hardvér prístrojov. Konečná kvalita zvuku a zrozumiteľnosť počutej reči závisí nielen od počtu frekvenčných pásem – kanálov, ale aj od mnohých ďalších možností nastavenia načúvacieho prístroja (napr. kompresných pomerov, kolienka kompresie či frekvenčnej kompresie).

Digitálne načúvacie prístroje pracujú tak, že mikrofón zachytí zvuk z okolia a premení ho na elektrický signál. Počítačový čip tento signál upraví, signál zosilní a v prevodníku ho zase premení späť na zvuk. Tento zvuk sa následne prenesie z reproduktora cez ušnú koncovku do uška dieťaťa.

Digitálne prístroje majú veľké množstvo funkcií, ktoré môže foniater pomocou špeciálneho softvéru na počítači alebo v nastavovacej jednotke nastaviť, aby zlepšil porozumenie dieťaťa v rôznom prostredí.

Budeme si môcť digitálne prístroje finančne dovoliť?

Nevýhodou vyšších radov plne digitálnych prístrojov je, že ich cena sa pohybuje v stovkách eur. Pozitívnym javom je, že od 1. 10. 2016 začali preplácať zdravotné poisťovne načúvacie prístroje v hodnote 500 eur za kus (dieťa s obojstrannou poruchou sluchu má okamžitý nárok na 2 prístroje). 500 eur je suma, ktorá umožňuje, aby ste svojmu dieťaťu zaobstarali kvalitné načúvacie prístroje.

Podľa čoho si teda vybrať? Na Slovensku nie sú foniatri jednotní v tom, čo by malo byť štandardom pre deti. Vychádzajme preto zo zahraničia, kde je štandardom, že by detské prístroje mali mať

  • minimálne 8 kanálov (viac sa dozviete sa nižšie v texte),
  • funkcie na zvýšenie zrozumiteľnosti reči,
  • možnosť znížiť frekvenciu vysokofrekvenčných zvukov u detí s ťažkou stratou sluchu,
  • možnosť automatického výberu programov podľa zvukovej situácie, v akej sa dieťa nachádza a
  • možnosť pripojenia napríklad FM systému.

Prečo sú predchádzajúce body dôležité? Veľmi zjednodušene sa to dá opísať na príklade auta. Škoda Favorit aj Škoda Octavia vás odvezú tam, kam sa potrebujete dostať, ale jazda v Octavii bude oveľa kvalitnejším zážitkom. Nenechajte sa však pomýliť jednoduchosťou tohto príkladu.

Zatiaľ čo kvalitnejšie a modernejšie auto môže byť pre mnohých ľudí len príjemným luxusom, načúvacie prístroje, ktoré majú viac kanálov, spektrum rozdelené na viacero pásiem a mnohé užitočné funkcie, jednoznačne zvyšujú porozumenie reči a tým uľahčujú logopedickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť a zvyšujú šance dieťaťa, že sa naučí rozprávať. To nie je luxus, to je vytvorenie čo najlepšieho a najprirodzenejšieho prostredia na počúvanie každodenných zvukov z okolia a učenie sa reči.

Niektorí rodičia, ktorí by radi zakúpili deťom lepšie prístroje a zo zdravotnej poisťovne už majú jedny menej kvalitné a staršie, môžu požiadať o príspevok na druhú súpravu náhradných načúvacích prístrojov, ktorú poskytuje niektorým rodinám UPSVaR (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny) a to až do výšky 330 eur za 1 načúvací prístroj (suma vo júni 2022). Aj v tomto prípade môžete žiadať pri obojstrannej poruche sluchu príspevok na 2 načúvacie prístroje. 

Ak vášmu dieťaťu s obojstrannou poruchou sluchu doteraz neboli predpísané dva načúvacie prístroje, porozprávajte sa s foniatrom, ktoré digitálne načúvacie prístroje by mu mohli pomôcť.

Na Slovensku máme niekoľko firiem, ktoré ponúkajú načúvacie prístroje rôznej kvality, výkonu aj ceny. Pamätajte si, že neexistuje jedna značka a v rámci danej značky model načúvacích prístrojov, ktorý by bol vhodný pre všetky deti, pretože veľkosť straty sluchu, životný štýl a spracovávanie zvukov mozgom sa mení od dieťaťa k dieťaťu.

Vhodné prístroje, ich značku aj model by mal vybrať predpísať foniater až po rozhovore s vami, a to na základe veľkosti straty sluchu, typu straty sluchu, veku dieťaťa a zároveň finančných možností vašej rodiny.

Rodičia sa občas dopočujú alebo sa na internete dočítajú o výborných prístrojoch, ktoré by chceli pre ich dieťa. Pamätajte, že nie všetky modely načúvacích prístrojov, ktoré sú na Slovensku dostupné pre dospelých, sú zároveň dostupné aj pre deti.

Ak daný model nie je na Slovensku kategorizovaný ako model pre deti, a to napriek tomu, že by pre dieťa bol vhodný, foniater vám ho nemôže predpísať, a preto by ste ho museli zaplatiť v plnej výške. Firmy každý rok dopĺňajú zoznam prístrojov, ktoré môžu foniatri predpísať deťom s poruchou sluchu. Porozprávajte sa preto s vaším foniatrom o tom, aké možnosti máte, či vybraný model načúvacích prístrojov už je kategorizovaný.

Technické termíny, s ktorými sa môžete stretnúť

Počas toho, ako bude foniater vyberať alebo nastavovať načúvacie prístroje pre vaše dieťa, môžete započuť nasledujúce technické termíny.

Zisk (zosilnenie/výkon načúvacieho prístroja na jednotlivých frekvenciách)

Deti s veľmi ťažkou stratou sluchu potrebujú výkonnejšie načúvacie prístroje ako deti s ľahkou alebo stredne ťažkou stratou sluchu, čo sa často odrazí aj na veľkosti prístroja. Výkonný prístroj totiž potrebuje väčší reproduktor aj veľkú batériu, aby mohol skompenzovať veľkú stratu sluchu.

Predstavte si, že by sa všetky zvuky, bez ohľadu na ich hlasitosť, zosilnili plošne o 30 dB. Pri takomto prístupe by sa ľahko mohlo stať, že by dieťa po zosilnení prístrojmi počulo stredne silné zvuky dobre, ale silnejšie zvuky (napríklad motorka, ktorá prechádza okolo dieťaťa) by boli po zosilnení veľmi hlasné až bolestivé a naopak tiché zvuky (napríklad cinkanie lyžičky o tanier) by dieťa napriek zosilneniu nebolo schopné započuť.

Moderné viackanálové a viacpásmové načúvacie prístroje umožňujú, aby foniater nastavil zosilnenie načúvacieho prístroja tak, aby boli slabé zvuky zosilnené viac ako zvuky silné, či ich dieťa počuje veľmi slabo, stredne silno alebo skoro úplne dostatočne. Výkonné prístroje dokážu zosilniť vstupný zvuk až o 70 dB, čiže dokážu aj deťom s ťažkou poruchou sluchu sprístupniť tiché zvuky.

Pásma 

Na základe objektívnych a subjektívnych vyšetrení sluchu odborník vie, ktoré tóny počuje vaše dieťatko horšie a ktoré lepšie, pričom cieľom je nastaviť zosilnenie na jednotlivých frekvenčných pásmach tak, aby bolo dieťatko schopné počuť všetky zvuky okolo seba podobne hlasito, ako ich počuje počujúce dieťa. Čím viac pásiem má prístroj, tým jemnejšie môže odborník nastaviť prístroj vzhľadom na danú poruchu sluchu dieťaťa – na niektorých frekvenčných pásmach zosilní zvuk výraznejšie a na iných zase menej.

Kanály

využívajú softvér prístrojov pri analyzovaní zvuku, zvyšovaní jeho kvality a zrozumiteľnosti reči. Čím viac kanálov má prístroj, tým presnejšie a efektívnejšie môžu rôzne funkcie načúvacieho prístroja pracovať a môžu tak napríklad lepšie odlíšiť šum od reči a potlačiť ho.

Ak má načúvací prístroj veľa kanálov, môže sa zároveň upraviť každá frekvencia, ktorá sa zdá hlasitá (nepríjemná) tak, že bude jej počúvanie príjemnejšie a to bez toho, aby sme obetovali zvuky podobnej frekvencie, ktoré dieťa potrebuje počuť.

Ak je dieťaťu napríklad nepríjemný zvuk kľúčov, ktoré padnú na stôl alebo voda tečúca z kohútika, kanály umožnia upraviť frekvencie, ktoré sú zodpovedné za dané zvuky tak, aby dieťa aj naďalej dobre počulo rodiča alebo učiteľa a zároveň kľúče a tečúca voda už neboli problémom.

Toto je audiogram dieťatka s ťažkou poruchou sluchu (červená linka s krúžkami zobrazuje hodnoty namerané na pravom uchu). Zelená čiara (25 – 30 dB) zobrazuje počutie, kedy je dieťa schopné zachytiť všetky hlásky reči – nízke, stredné aj vysoké. Vidíme, že potreba zosilňovať zvuky načúvacím prístrojom sa na jednotlivých frekvenciách mení.

Cieľom ideálneho nastavenia je umožniť dieťaťu, aby počulo aj veľmi tiché zvuky reči, akými sú napríklad sykavky, f alebo t. Tieto zvuky ležia práve na hranici zelenej čiary. 

Ako na obrázku vidíte, u tohto dieťatka treba najviac zosilniť zvuky na 250 Hz a 6 000 Hz, kde má dieťa stratu sluchu až 90 dB a najmenej ich treba zosilniť na frekvencii 500 Hz a 1 000 Hz, kde má dieťa stratu sluchu okolo 65 dB. 

Presunutie vysokofrekvenčných zvukov (vysokofrekvenčná nelineárna kompresia/vysokofrekvenčná lineárna transpozícia)

je funkcia, ktorú využijú predovšetkým deti, ktoré majú takú veľkú stratu sluchu na vysokých frekvenciách, že ani pri maximálnom zosilnení načúvacieho prístroja nie sú schopné započuť vysoké a tiché hlásky reči. Pri rôznych značkách načúvacích prístrojov sa môže názov tejto funkcie líšiť. Môže to byť napríklad Frequency Compression, SoundRecover, Audibility Extender. Spôsob transpozície alebo kompresie sa líši v závislosti od značky načúvacieho prístroja.

Keďže väčšina detí s ťažkou stratou sluchu horšie počuje na vysokých frekvenciách, moderné prístroje umožňujú presunúť zvuky z vysokých frekvencií na trochu nižšie frekvencie, na ktorých je sluch dieťaťa viac zachovaný. Hláska alebo zvuk sa tak síce trochu zdeformuje, ale stále ostane počuteľná. Veľmi zjednodušene si tento proces môžete predstaviť tak, že si teraz vyslovíte hlásku „s“ vysokým hlasom (ako myška) a potom hlbšie „s“, ako by ju asi vyslovil medveď. Táto funkcia presunie hlásku „s“ a s ňou aj iné vysoké hlásky na trochu hlbšiu frekvenciu, a preto ju je schopné dieťa započuť. Ak by sme počúvali my takéto hlboké „s“, prišlo by nám to divné. Dieťaťu to však nevadí a „s“ alebo iné sykavky sa naučí hovoriť správnym spôsobom.

Keďže sa vysokofrekvenčná kompresia alebo transpozícia môže nastaviť už aj u bábätiek s ťažkou stratou sluchu na vysokých frekvenciách, tieto deti môžu započuť hlásky ako s, š alebo f, ktoré by im boli dovtedy nedostupné. Ich prístroje však musia mať takúto funkciu.

Manažér spätnej väzby

je softvérová funkcia v načúvacom prístroji, ktorá zabezpečuje, aby načúvací prístroj v uchu nepískal. Pískanie, ktorého podstatou je akustická spätná väzba medzi reproduktorom a mikrofónom prístroja, sa objavuje najčastejšie pri veľkom zosilnení zvukov, ktoré je často nevyhnutné pri deťoch s veľmi ťažkou stratou sluchu. Ak je však manažér spätnej väzby správne nastavený a koncovka tesná, ani pri takomto vysokom zosilnení by nemal prístroj za normálnych okolností pískať. Ak vášmu dieťaťu prístroje opakovane pískajú, spojte sa čo najskôr s foniatrom. Príčinou je najčastejšie netesniaca koncovka, ušný maz alebo nesprávne nastavený manažér spätnej väzby.

Ako toto zariadenie funguje? Manažér si vie sám na všetkých frekvenciách zmerať tzv. maximálny stabilný zisk (maximálnu dosiahnuteľnú hodnotu zosilnenia zvukov v zvukovode, pri ktorej sa ešte prístroj nerozpíska).

Na to, aby bola porucha sluchu u dieťaťa správne kompenzovaná, maximálny stabilný zisk prístroja musí byť minimálne taký vysoký, aby prístroju umožnil dostatočne zosilniť aj tie zvuky, ktoré dané dieťa počuje najhoršie.

Ak je maximálny stabilný zisk menší (najčastejšie je to preto, lebo koncovka dobre netesní), foniater musí nastavenie manažéra dočasne takzvane optimalizovať  (t. j. odsúhlasiť, aby softvér prístroja zaistil, že sa prístroj nerozpíska, ale za cenu toho, že prístroj nebude mať dostatočné zosilnenie na niektorých frekvenciách).

Prístroj síce nepíska (za čo sú rodičia vďační), no dieťa dočasne počuje horšie, ako by malo, pretože má jeho načúvací prístroj nastavené menšie zosilnenie na niektorých frekvenciách. To sa môže odraziť aj na zhoršenom porozumení reči. Keďže nie je prijateľné, aby dieťa dlhodobo slabšie počulo, ako by malo, foniater urobí ihneď odtlačok na novú, lepšie tesniacu ušnú koncovku.

S novou, dobre priliehajúcou koncovkou, musí foniater znova nastaviť manažér spätnej väzby, čo dieťaťu umožní počuť maximum zvukov. Nestačí teda zájsť do firmy a pripnúť novú koncovku na načúvací prístroj, ako si to niektorí rodičia myslia. S novou koncovkou sa zároveň musí skontrolovať nastavenie prístrojov, pretože nová koncovka nie je nikdy úplne rovnako veľká ako tá pôvodná (zaberá iné množstvo priestoru vo zvukovode).