je pre človeka veľmi dôležité. Ak je to z medicínskeho hľadiska možné, dožadujte sa, aby vaše dieťa s obojstrannou poruchou sluchu dostalo hneď po zistení poruchy sluchu 2 načúvacie prístroje. Väčšina bábätiek si zvykne na 2 načúvacie prístroje rovnako rýchlo ako na jeden, nie je nutné si privykať postupne.

Počutie dvoma ušami dieťaťu pomáha:

  • Určiť smer a vzdialenosť prichádzajúceho zvuku (hlasu).

Ak zvuk prichádza priamo spred nás, tak do oboch uší dorazí s rovnakou intenzitou (hlasitosťou). Ak však zvuk prichádza zboku, do jedného ucha dorazí skôr a silnejší ako do druhého pre tieň hlavy.

Tento rozdiel v čase a hlasitosti pomáha mozgu určiť, z ktorej strany zvuk počujeme. Lokalizácia je dôležitá napríklad v situácii, keď pri spoločnej oslave hovorí viac ľudí naraz a dieťa potrebuje zistiť, z ktorej strany naň práve niekto zavolal.

Zároveň je veľmi dôležitá pre bezpečnosť dieťaťa, aby vedelo rýchlo určiť, odkiaľ zvoní bicykel, električka alebo auto, prípadne ako ďaleko je od neho tento nebezpečný zvuk. Lokalizácia je mimoriadne náročná pre deti, ktoré počujú dobre iba na jedno ucho.

  • Počuť dobre aj vtedy, keď naň hovorí niekto zboku (prekonať tzv. „efekt tieňa hlavy“).

Možno ste si neuvedomili, že v prípade, že na nás hovorí niekto zboku, tak naša hlava môže brániť pravému uchu, aby prijímalo zvuk z ľavej strany a naopak. Vďaka tieňu hlavy dopadá do odľahlého ucha menej zvukov ako do priľahlého. Je to podobné, ako keď na nás svieti slnko z jednej strany (druhá časť našej tváre je vtedy v tieni).

Práve vďaka tieňu hlavy vieme určiť, odkiaľ zvuk prichádza (lokalizovať). Prečo v prípade tieňa hlavy pomáha, ak má dieťa 2 prístroje? Ak stojíte napravo od dieťaťa, ktoré má dva prístroje a hovoríte naň, obe jeho uši zachytávajú vašu reč. Jeho pravé ucho ju počuje silno a jeho ľavé ucho slabšie, pretože ľavému uchu „bráni“ hlava dieťaťa, aby k nemu dorazila rovnako silná reč. Obe uši však reč vnímajú.

Ak má však vaše dieťa s obojstrannou poruchou sluchu iba jeden načúvací prístroj napríklad vľavo a vy naň hovoríte z pravej strany, kde prístroj nemá, dieťa je odkázané iba na ucho, a to práve na to, kam pre tieň hlavy dopadajú tichšie zvuky.

Dieťa je tak ochudobnené o pomerne veľké množstvo zvukov v porovnaní s tým, čo by počulo, keby malo 2 prístroje. Pri jednostrannom počutí rozumie dieťa na odvrátenom ušku najhoršie spoluhláskam, pričom porozumenie reči sa môže zhoršiť o 20 – 50 %.

Čo to v číslach znamená? Dieťa na odvrátenom ušku počuje na rečových frekvenciách až o 6,4 dB horšie ako na priľahlom ušku, pričom počutie je najhoršie na vysokých frekvenciách (7 kHz), kde je to až 19 dB, a to je neuveriteľne veľa.

  • Rozoznávať reč v hlučnom prostredí (tzv. squelch efekt).

Ak hluk prichádza z jednej strany a reč z druhej, náš mozog vie porovnať informácie z oboch uší a rýchlejšie potlačiť to, čo nie je pre nás dôležité. Ak sa napríklad vaše dieťa prechádza po ulici s priateľom, vďaka obojstrannému počutiu sa lepšie sústredí na tichšiu reč priateľa, pretože jeho mozog ľahšie určí, čo je v danej situácii dôležité a začne cielene „potláčať“ rušivé zvuky z ulice.

  • Vybrať si, na koho sa zameria, či to bude hovoriaci, ktorý je blízko neho alebo naopak ten, ktorý je od neho ďaleko  (tzv.  trojrozmerné mapovanie zvukov).

Táto schopnosť je veľmi dôležitá, ak hovorí viacero ľudí naraz. Dieťaťu môže pomôcť napríklad v situácii, keď deti v triede vo viacerých skupinkách diskutujú o úlohe a medzi nimi chodí učiteľ, ktorý zadáva dodatočné inštrukcie. Obojstranné počutie pomáha dieťaťu sledovať inštrukcie učiteľa a to aj vtedy, keď učiteľ nestojí vedľa neho a v blízkosti dieťaťa hovoria ďalšie deti.

  •  „Lepšie a silnejšie počuť“ zvuky.

Zvuk sa zdá dieťaťu s dvoma prístrojmi hlasitejší, čo potvrdzujú aj výsledky počas tónovej audiometrie. Zisková krivka počutia  s dvoma načúvacími prístrojmi je lepšia ako zisková krivka za každé uško samostatne. (o ziskovej krivke sa dočítate v kapitole Načúvacie prístroje)

Dochádza k tzv. fenoménu obojstranného sčítania. Pre dieťa to môže znamenať, že ten istý hlas, ktorý sa mu zdá tichý s jedným prístrojom, mu príde hlasitejší a zrozumiteľnejší s dvoma. Je to podobné, ako keď doma počúvate pesničku z dvoch reproduktorov (stereo). Zvuk sa vám zdá jasnejší, výraznejší, užijete si viac jeho kvalitu.

  •  Väčšej pohode pri počúvaní.

Dospelí nositelia načúvacích prístrojov uvádzajú, že počúvanie a zapájanie sa do diskusie je príjemnejšie a menej vyčerpávajúce, keď nosia 2 prístroje. Je to preto, lebo mozog dostáva 2-krát toľko podnetov, a preto si nevyžaduje počúvanie toľko pozornosti a energie.

  • Ako vidíte, z predchádzajúcich bodov vyplýva, že ak chcete dosiahnuť, aby malo vaše dieťa čo najprirodzenejšie podmienky na počúvanie, je nutné, aby v prípade, že má poruchu sluchu na oboch ušiach, nosilo čo najskôr dva načúvacie prístroje. Ak sa ukáže, že mu načúvacie prístroje na porozumenie reči nestačia, môže nosiť kombináciu načúvacieho prístroja a kochleárneho implantátu alebo dva kochleárne implantáty (výber kompenzácie závisí od typu a veľkosti straty sluchu na danom uchu).