Predoperačná fáza
Príprava dieťaťa pred operáciou
Prvé dni po operácii

Predoperačná fáza

sa vyznačuje tým, že dieťa počas nej musí absolvovať rôzne lekárske vyšetrenia, na základe výsledkov vyšetrení sa odporučí jeho spis implantačnej komisii. Ak dieťa komisia odobrí, rodičia si vyberú značku a model implantátu a zasiela sa žiadosť na zdravotnú poisťovňu. Po schválení poisťovňou a dodaní implantátov do nemocnice sa stanoví dátum implantácie.

Táto fáza môže trvať u každého dieťaťa rôzny čas, ktorý závisí od viacerých faktorov (napríklad od čakacích dôb na odborné vyšetrenia, od zdravia dieťaťa v čase, keď má absolvovať plánované vyšetrenia, od náročnosti rozhodovania, či je dieťa vhodným kandidátom na operáciu). Môže trvať 3 až 9 mesiacov.

Vyšetrenia, ktoré je potrebné absolvovať pred operáciou

Rodina s dieťaťom najprv absolvuje prvotné vyšetrenie, kde lekári zisťujú anamnézu dieťaťa, príčinu poruchy sluchu, dĺžku trvania poruchy sluchu, stupeň poruchy sluchu. Ďalší odborníci posudzujú vývin dieťaťa v sluchovej, komunikačnej, rečovej oblasti, spôsob komunikácie v rodine, kognitívne schopnosti dieťaťa.

Pred operáciou dieťa absolvuje ORL vyšetrenie, audiometriu, tympanometriu, BERA vyšetrenie, vyšetrenie ASSR, ideálne aj VRA na posúdenie tzv. ziskovej krivky s načúvacími prístrojmi aj bez nich.

Ďalej pacient absolvuje zobrazovacie vyšetrenia: MRI (magnetická rezonancia) mozgu, vnútorných zvukovodov a blanitého labyrintu a HRCT spánkových kostí (CT vyšetrenie s vysokou rozlišovacou schopnosťou.) Tieto vyšetrenia sa robia s cieľom získať čo najpresnejšie informácie pre realizáciu operácie. Dieťa musí absolvovať psychologické a logopedické vyšetrenie s cieľom posúdenia možností rozvoja dieťaťa s kochleárnym implantátom. Počas tohto obdobia môžu prebiehať aj rôzne ďalšie vyšetrenia, napr. genetické, očné, nefrologické alebo kochleárneurologické vyšetrenia). Cieľom týchto vyšetrení je zistiť, či je kochleárny implantát pre dieťa vhodnou voľbou.

Žiadosť o kochleárny implantát v zdravotnej poisťovni

Správy z vyššie uvedených vyšetrení sa prikladajú k žiadosti o úhradu špeciálneho zdravotníckeho materiálu – kochleárneho implantátu a k hodnoteniu kandidáta na kochleárnu implantáciu, ktoré obsahuje zhrnutie výsledkov z vyšetrení, vybraný typ implantátu, podpisy indikačnej komisie a súhlas implantovaného, resp. u maloletých súhlas rodičov s implantáciou a následnou starostlivosťou. Žiadosť musí podpísať riaditeľ nemocnice, ktorý ju musí podpísať za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Všetky tieto dokumenty sa posielajú na schválenie do zdravotnej poisťovne pacienta.

Vyjadrenie zdravotnej poisťovne sa vracia približne po mesiaci. Stáva sa, že vyjadrenie príde o týždeň, avšak niekedy môže rozhodnutie trvať dlhší čas. V prípade schválenia sa podáva žiadosť o objednávku kochleárneho implantátu a následne sa stanovuje termín operácie.

Kto tvorí implantačný tím

Kochleárny implantačný tím, ktorý sa stará o výber kandidátov a následný priebeh predoperačnej, operačnej a pooperačnej fázy implantácie, zvyčajne tvoria títo odborníci:

  • ORL chirurg, ktorého úlohou je posúdenie zdravotného stavu dieťaťa, vhodnosti kochleárnej implantácie po medicínskej stránke a vykonanie samotnej operácie po chirurgickej stránke,
  • logopéd by mal zhodnotiť úroveň komunikačných schopností dieťaťa a jazykovej úrovne, riadiť predoperačnú a pooperačnú rehabilitáciu a podporu rodiny v oblasti rečového vývinu dieťaťa. Mal by sledovať, či pokroky dieťaťa po kochleárnej implantácii v sluchovej a rečovej oblasti zodpovedajú sluchovému veku.
  • technický pracovník je v podmienkach SR je zodpovedný za nastavovanie procesora, programovanie a doplňujúce merania. Zabezpečujetechnickú podporu, sleduje funkčnosť implantátu, komunikuje s pacientom a rodičmi o reakciách dieťaťa na zvukové podnety mimo ambulancie.
  • psychológ hodnotí psychickú úroveň dieťaťa, posudzuje mieru motivácie rodiny pre pravidelnú rehabilitáciu dieťaťa a poskytuje podporu rodine počas implantačného procesu a po implantácii.
  • administratívny pracovník vykonáva administratívu spojenú s procesom implantácie.
  • koordinátor implantačného tímu koordinuje činnosť všetkých členov tímu tak, aby aktivity viedli k želanému cieľu.

Príprava dieťaťa pred operáciou

macko s kochleárom a doktorským náradím

Na operáciu môžete dieťa pripraviť hrou. Môžete zaviazať obľúbenému plyšáčikovi hlavu, zahrať sa na lekára s kanylkou a injekciou, môžete spolu odohrať čokoľvek, čo ho čaká. Je lepšie, keď sa na to v kľude doma pripravíte, aby neskôr dieťa nezažívalo stres z toho, čo sa s ním deje. Hrou na kochleárnu implantáciu môžete dieťatku zároveň pomôcť zvyknúť si na novú vec na hlavičke, ktorá mu bude pomáha počuť nové zaujímavé zvuky.

Ako prebieha samotná operácia?

Pacient je počas operácie v celkovej narkóze. Operácia trvá približne 1 až 2 hodiny. Operatér prevedie rez v blízkosti ucha a vytvorí lôžko v kosti za uchom, do ktorého vloží telo implantátu. 

Potom zavedie zväzok elektród do slimáka. Pod kožu zavedie neutrálnu elektródu. Neutrálna (návratová, uzemňovacia) elektróda v kochleárnom implantáte slúži na to, aby mohla prebiehať elektrická stimulácia vláskových buniek v kochlei.

Aktívne stimulačné elektródy vysielajú prúd, ktorý prechádza kochleou a ide do neutrálnej elektródy, ktorá uzatvára elektrický okruh – bez nej by nebola možná žiadna stimulácia. 

Počas operácie sa zmerajú odpovede sluchového nervu, aby sa overila funkčnosť vnútornej časti kochleárneho implantátu. Nakoniec sa implantát zafixuje vo vhodnej polohe a zošijú sa jednotlivé vrstvy tkaniva. Rana sa zakryje obväzom a dieťa je prevezené na pooperačné oddelenie.

Video z kochleárnej operácie môžete vidieť napríklad na https://youtu.be/PFYvKY8xgUQ, upozorňujeme však, že je grafické a preto nemusí byť vhodné pre všetkých.

Prvé dni po operácii

Prvý deň po operácii býva pre dieťa aj pre rodiča náročný, deti môžu byť ubolené, uplakané. Niektoré majú mierne problémy s rovnováhou alebo zvracajú. Tieto príznaky postupne odznievajú a väčšina detí na druhý, tretí deň veselo behá po nemocničnom oddelení.

Ak počas operácie alebo po nej nenastanú komplikácie, dieťa je niekoľko dní po implantácii prepustené do domácej starostlivosti. V každom centre je dĺžka pobytu po operácii trochu iná a závisí najmä od zdravotného stavu dieťaťa po operácii. Pri prepúšťaní z nemocnice lekári poučia rodičov o pravidlách starostlivosti o dieťa v domácom prostredí. 

Dva týždne po kochleárnej implantácii by dieťa nemalo ochorieť, preto je dobré, aby ste ako rodičia chránili dieťa pred prípadným ochorením, odporúča sa vyvarovať kontaktov s chorými ľuďmi.

Obdobie po operácii je dôležité pre hojenie rany. Lekári rodičom vysvetlia, ako sa o ranu starať a poučia ich, v akých prípadoch je potrebné prísť sa s dieťaťom ukázať na kliniku.

Asi po 10 dňoch po operácii bude dieťa objednané na výber stehov a kontrolu. Po operácii už nebude môcť nosiť načúvací prístroj na implantovanom uchu, a preto na tomto uchu nebude nič počuť. Ak nosí dieťa načúvací prístroj na neimplantovanom uchu, môžete pokračovať v nosení prístroja aj v tomto období.

Približne po mesiaci od kochleárnej implantácie bude dieťa objednané na prvé nastavenie kochleárneho implantátu.

Obdobie po operácii deti lepšie zvládajú v blízkosti svojich najbližších a so známymi hračkami.