Nezabudnite, že pre efektívne využitie systémov kostného vedenia u malých detí platia rovnaké zásady ako pri ostatných korekciách sluchu.

V prvom rade je u malých detí nutná skorá diagnostika poruchy sluchu, výber vhodnej pomôcky a skoré nosenie kostného vibrátora. Pre nosenie softbandu – čelenky nie je určená spodná hranica veku dieťaťa, od ktorej dieťa môže využívať takúto pomôcku. U veľmi malých detí, ktoré iba ležia, môže byť problémom to, že pri ležaní dochádza k posunutiu čelenky alebo k nežiaducim dotykom s podložkou, na ktorej dieťa leží. Pri kostných vibrátoroch platí zásada 1-3-6 rovnako ako pri načúvacích prístrojoch.

Aj polročné dieťatko môže mať úžitok z BAHA čelenky.

Rodine by mala byť čím skôr poskytnutá pomoc v oblasti stimulácie dieťaťa – rané poradenstvo, včasná intervencia. Sluchové schopnosti dieťaťa treba (podobne ako u detí s načúvacími prístrojmi alebo s kochleárnym implantátom) s novým prístrojom stimulovať a učiť dieťa využívať sluch pri vnímaní zvukov a reči.Ak sa chcete dozvedieť viac o spôsoboch, ako zlepšovať sluchové schopnosti dieťaťa s korekciou sluchu, prečítajte si časť Sluchová výchova.

Dieťa s BAHA čelenkou objavuje zvuky rovnako ako dieťa s inou korekciou sluchu.
Lekárka vysvetľuje mame dieťatka ako správne používať prístroj.

Rovnako platí, že systémy kostného vedenia musia byť správne nastavené. Prístroj nastavuje lekár alebo technik príslušnej firmy pomocou špeciálneho softvéru. Nastavovanie prebieha v odstupe niekoľkých týždňov, vždy, keď si dieťa zvykne na predchádzajúce nastavenie. Podobne ako pri ostatných formách korekcie sluchu je počas nastavovania potrebné sledovať ziskovú krivku, aby sa postupným nastavovaním prístroja dosiahlo optimálne nastavenie.

Dodržanie vyššie uvedených zásad môže výrazne ovplyvniť dosiahnutie čo najlepšieho vplyvu pomôcky na vývin konkrétneho dieťa (na vývin dieťaťa, samozrejme, vplýva množstvo iných faktorov, ktoré však neovplyvňuje kostný vibrátor).