Porucha sluchu sa často nazýva „neviditeľné postihnutie“. Jej dôsledky na život dieťaťa sú však výrazné, pokiaľ ostane porucha sluchu nepodchytená a dieťa nenosí pravidelne načúvací prístroj alebo kochleárny implantát.

Dieťa, ktoré nemá dobre skompenzovanú poruchu sluchu, a preto nepočuje dobre, môže zažívať frustráciu, zmätok a zahanbovanie. Bežné veci ako rozhovor s rodičmi, hra s priateľmi, telefonovanie alebo sledovanie televízie mu môžu spôsobovať veľké ťažkosti, následkom čoho sa sťahuje zo sociálnej skupiny. Odborníci sa pritom zhodujú, že nepodchytená porucha sluchu môže negatívne ovplyvniť zdravý vývin dieťa vo všetkých dôležitých oblastiach a to aj u detí, ktoré majú menšiu stratu sluchu. Na druhej strane, výskumy zároveň ukazujú, že deti, ktoré začali nosiť načúvacie prístroje do 6. mesiaca a následne absolvovali skorú ranú intervenciu, sa vývinom podobajú na počujúce deti. (Samozrejme, je nutné brať do úvahy, že nie všetky deti môžu mať stratu sluchu kompenzovanú do 6. mesiaca veku, pretože to technicky nie je možné napríklad pre veľmi úzky zvukovod. V niektorých prípadoch sa musí počkať do 7. mesiaca).

Ak ste rodičom dieťaťa s ťažkou poruchou sluchu, ktoré dostalo vhodnú kompenzáciu sluchu až v neskoršom veku (dvoj-, troj-, štvorročné), nezúfajte. Pravidelným nosením prístrojov alebo kochleárneho implantátu pomôžete aj jemu. Okrem lekárov budete potrebovať intenzívnu pomoc odborníkov (špeciálneho pedagóga a logopéda), aby vás naučili, ako stimulovať sluchový a rečový vývin u vášho dieťaťa, a pomohli vám postupne ho pripraviť sa na nástup do škôlky alebo školy. Aj medzi neskoršie identifikovanými deťmi je mnoho šikovných detí, ktoré uspejú v počujúcej alebo nepočujúcej komunite, založia si rodinu a žijú šťastný život. S kvalitnou kompenzáciou sluchu a  vašou intenzívnou pomocou a starostlivosťou je možné vplyv dôsledkov poruchy sluchu minimalizovať alebo aspoň podstatne znížiť, ale faktom je, že čím neskôr sa tak udeje, tým ťažšie to ide.

Prevencii dôsledkov poruchy sluchu sa podrobne venujeme v kapitole Dieťa s poruchou sluchu. V nasledujúcej tabuľke preto zhrnieme len dôsledky nepodchytenej poruchy sluchu, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti straty sluchu a charakteristík dieťaťa.

jazykové dôsledky
oneskorený celkový vývin reči a jazyka,
menšia slovná zásoba (pasívna aj aktívna), zamieňanie podobných slov,
nesprávne používanie gramatiky – chybné skloňovanie, časovanie, skladanie slov vo vete,
zmenená výška a sila hlasu, narušené tempo reči a prízvuk, ťažkosti s výslovnosťou (málo zrozumiteľná reč)
vzdelávacie (školské) dôsledky
znížený prísun informácií (obmedzená náhodná pozornosť),
narušenie pamäti a schopnosti rýchlo zvládať nové úlohy,
zlyhávanie v škole – dieťaťu je nutné informácie opakovať, nerozumie zadaniu, problémy so sústredením (pozornosťou), ťažkosti porozumieť čítanému textu, problémy s hláskovaním,
zhoršenie známok
psychologické a emocionálne dôsledky
pocity zahanbenia, viny negativizmus, hnev, problémy s koncentráciou, smútok, depresia, strach, frustrácia, nedôverčivosť, podozrievavosť, neistota,
nízka sebadôvera, nadmerná sebakritika
sociálne dôsledky
nedostatok sociálnych zručností,
vyhýbanie sa sociálnym situáciám,
narušené vzťahy s rovesníkmi,
problémy v komunikácii s rodinou, osamelosť, znížená schopnosť zachytiť zvuky prostredia – rozoznávať nebezpečie (trúbenie auta, poplach…)
Zdravotné dôsledky
únava a vyčerpanie,
bolesti hlavy
Pracovné dôsledky
obmedzená možnosť uplatniť sa na trhu práce