O porozumení reči pri rôznych stupňoch straty sluchu sa môžete dočítať viac v podkapitole Stupne straty sluchu.

Zdravý sluch / normosluch
Počujúce dieťa je schopné zachytiť aj veľmi tiché zvuky reči a všetky hlásky zobrazené na žltom banáne reči.
Ľahká strata sluchu
Toto dieťa bude vnímať v tichom prostredí väčšinu hlások reči bez problémov (žltý banán), ale niektoré spoluhlásky (F, S, K…) mu už môžu začať unikať. Pri bežnom rozhovore nemusí mať závažnejšie problémy s komunikáciou a porozumením reči, horšie však bude počuť vtedy, ak niekto šepká, hovorí naň z diaľky alebo je v jeho okolí veľký hluk. Čoraz viac sa ukazuje, že je dobré, ak aj takéto dieťa nosí načúvacie prístroje, pokiaľ ide o trvalú poruchu sluchu a ukazuje sa, že má oneskorený vývin reči alebo neprospieva v škole, aby mohlo zachytiť všetky hlásky reči bez ohľadu na to, v akej je posluchovej situácii.
Stredná až stredne ťažká strata sluchu
Dieťa so stredne ťažkou poruchou sluchu nie je schopné dobre počuť väčšinu hlások bežne hovorenej reči (žltý banán). Jeho porozumenie sa môže zlepšiť, keď je rozprávajúca osoba blízko alebo je v tichom prostredí. Toto dieťa môže mať závažné problémy s porozumením reči a komunikáciou, pokiaľ nenosí načúvacie prístroje. Kvalitné načúvacie prístroje zvyknú natoľko dobre korigovať stredne ťažkú stratu sluchu, že sa s nimi väčšina detí naučí porozumieť reči aj v náročnejšom prostredí škôlky.
Ťažká strata sluchu
Dieťa s ťažkou stratou sluchu nie je schopné počúvať bežnú konverzáciu (žltý banán). Sluchom dokáže zachytiť iba veľmi hlasitú reč v bezprostrednej blízkosti alebo hlasné zvuky z okolia. V bežnej komunikácii bez načúvacieho prístroja bude mať preto takéto dieťa závažné problémy s osvojovaním si reči, porozumením reči a následne akoukoľvek orálnou komunikáciou. Kvalitné digitálne načúvacie prístroje zvyčajne vedia korigovať takúto stratu sluchu natoľko, že sa mnohé deti naučia reči sluchom rozumieť. Pokiaľ dieťa neprospieva s načúvacími prístrojmi, treba zvážiť kochleárny implantát.
Veľmi ťažká strata sluchu – praktická hluchota
Väčšina detí s veľmi ťažkou stratou sluchu nie je schopná počuť dostatočne reč, a to ani s pomocou kvalitných načúvacích prístrojov. Deti sú však schopné vďaka načúvacím prístrojom vnímať zvuky okolia, a tak sa v ňom lepšie orientovať. V mnohých prípadoch sa odporúča kochleárny implantát. Aj v prípade indikovanej implantácie je nutné, aby dieťa v testovacom období (6 mesiacov pred implantáciou) nosilo kvalitné načúvacie prístroje. Je to z toho dôvodu, aby sa jeho sluchový nerv a sluchové centrum stimulovalo čo najväčším množstvom zvukov.
Rozdielna (asymetrická) strata sluchu na pravom a ľavom uchu
Toto dieťa počuje na ľavom uchu (modrá X krivka) všetky zvuky reči na nízkej a strednej frekvencii, avšak nie je schopné zachytiť dôležité vysoké hlásky (F, S, Š…). Na pravom uchu (červená 0 krivka) nie je schopné bez načúvacích prístrojov vnímať bežnú konverzáciu. Dieťa sa v tomto konkrétnom prípade pravdepodobne bude spoliehať na ľavé ucho, aby porozumelo reči. Vzhľadom na to, že nepočuje zreteľne z oboch strán (nemá dobré binaurálne počutie), bude mať závažné problémy porozumieť reči v hlučnom prostredí. Toto dieťa potrebuje 2 načúvacie prístroje.

Milí rodičia, ak ste sa dostali až sem, na koniec kapitoly, chceli by sme vám úprimne pogratulovať, pretože ste zvládli učivo, ktoré preberajú študenti špeciálnej pedagogiky na vysokej škole. :-) Vieme, že sme tu na vás vychrlili veľa odborných informácií. Dúfame, že aspoň niektoré z nich sa nám podarilo podať spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj vám laikom.