Kedy kochleárny implantát nie je vhodným riešením?

Hlavnou funkciou kochleárneho implantátu je umožniť počutie zvukov okolia a reči deťom s ťažkou percepčnou poruchou sluchu, ktoré nemajú úžitok z načúvacích prístrojov. Táto kompenzačná pomôcka však nie je vhodným riešením pre každé dieťa s poruchou sluchu, dieťa musí spĺňať nasledujúce implantačné kritériá:

audiologické kritériá

Dieťa by malo pred implantáciou nosiť celodenne aspoň 6 mesiacov výkonné a správne nastavené načúvacie prístroje na oboch ušiach (pokiaľ ide o obojstrannú poruchu sluchu), aby sa ukázalo, či s nimi dokáže počuť celé spektrum reči.

Aktuálne implantačné kritériá Ministerstva zdravotníctva SR pre DETI (Limity SZM-201808) sú:

Obojstranná prelingválna hluchota alebo ťažká porucha sluchu u detí do 5 rokov

 • bez primeraného efektu pri používaní načúvacieho aparátu (kochleárne ťažké poškodenie sluch na úrovni 75 dB a viac, prah sluchu s naslúchacím aparátom horší ako 50 dB, 50% rozumenie pri detskej rečovej audiometrii s NP (65 dB signál)
 • Vek dieťaťa v čase prvej KI (pokiaľ hluchota nie je spôsobená meningitídou) by nemal byť menej ako 12 mesiacov
 • U detí vo veku nad 5 rokov je indikovaná jednostranná alebo obojstranná kochleárna implantácia podľa stavu audio-verbálnej komunikácie, zrozumiteľnosti reči, spôsobu dorozumievania, zaradenia do výchovno-vzdelávacieho procesu, schopnosti čítať a rozumieť čítanému.

Obojstranná kochleárna implantácia (sekvenčne alebo synchrónne) u detí

 • je indikovaná u detí vo veku do 4 rokov
 • Deti, ktoré boli implantované vo veku do 4 rokov a rodičia žiadajú implantáciu druhého ucha môžu byť indikované na druhostrannú KI, ak od primárnej KI neuplynulo viac ako 5 rokov a je predpoklad zlepšenia sluchových a rečových schopností bilaterálnou implantáciou
 • u detí s postihnutím sluchu a zraku súčasne

Jednostranná hluchota a asymetrická porucha sluchu u detí (KI na nepočujúcom uchu)

 • časovanie obdobné ako pri obojstrannej hluchote
lekárske kritériá

celkový zdravotný stav dieťaťa, vhodnosť použitia narkózy, posúdenie stavu sluchových orgánov. Dieťa musí byť zdravotne spôsobilé absolvovať operáciu. Individuálne sa posudzuje stav sluchového nervu, zisťujú sa prípadné malformácie kochley (pri niektorých dyspláziách, napríklad pri Mondiniho dysplázii, je už v súčasnosti možná implantácia).

Viacnásobné postihnutie dnes nie je kontraindikáciou pridelenia kochleárneho implantátu. Vo svete aj na Slovensku sú implantované deti hluchoslepé, s detskou mozgovou obrnou, s autizmom, s mentálnym postihnutím.

Implantovať je možné aj deti s epilepsiou a deti so shuntom, samozrejme u každého dieťaťa musí situáciu zhodnotiť tím odborníkov. Dôležitý je aj celkový zdravotný stav dieťaťa, kontraindikáciou sú aj niektoré ťažké choroby, napr. ochorenie srdca.

Logopedické kritériá

dieťa by malo vykazovať predpoklady na rozvoj hovorenej reči a malo by byť ochotné aspoň čiastočne spolupracovať pri rehabilitácii. Logopéd zisťuje úroveň komunikácie dieťaťa:

 • akým spôsobom dieťa komunikuje,
 • či má o komunikáciu záujem,
 • v akej miere používa tzv. predrečové komunikačné schopnosti: očný kontakt, spoločnú pozornosť, výmenu rolí, gestá,
 • či dieťa vokalizuje, príp. napodobňuje zvuky reči,
 • či dokáže napodobňovať správanie dospelých, rôzne pohyby tela, rúk (napríklad pri cvičení, tancovaní, detských ukazovacích pesničkách atď.). 

Pri deťoch s viacnásobným postihnutím logopéd sleduje, či a ako môže kochleárny implantát ovplyvniť zlepšenie súčasnej úrovne komunikácie.

Psychologické kritériá

pacient alebo rodičia dieťaťa musia s operáciou súhlasiť a mali by byť stotožnení s programom kochleárnej implantácie. Mali by byť dostatočne poučení o kladoch a záporoch KI, získať realistické predstavy o možnom prínose kochleárnej implantácie na vývin ich dieťaťa, zároveň by mali byť ochotní a motivovaní spolupracovať pri následnej dlhodobej rehabilitačnej starostlivosti.

Implantačné kritériá sa môžu v jednotlivých centrách mierne odlišovať, základné princípy je nutné dodržať. Odborníci postupne získavajú s kochleárnymi implantáciami nové a nové skúsenosti, čo im umožňuje postupne prehodnocovať zdravotné implantačné kritériá a prispôsobovať ich aktuálnym technickým parametrom prístrojov.

Kedy kochleárny implantát nie je vhodným riešením?

Existujú aj dôvody, pri ktorých sa kochleárna implantácia neodporúča realizovať alebo sa odporúča s operáciou počkať. Takéto dôvody sa odborne nazývajú kontraindikácie. Medzi kontraindikácie k zaradeniu dieťaťa do programu kochleárnej implantácie na Slovensku patria tieto skutočnosti (podľa Limitových tabuliek, preskripčných obmedzení a indikačných obmedzení MZ SR):

 • Ťažké anatomické anomálie vnútorného ucha. Kochleárna implantácia nie je indikovaná napríklad pri diagnózach, ako sú aplázia kochley (chýbanie kochleo-vestibulárnych štruktúr v spánkovej kosti), aplázia sluchového nervu.
 • Kochleárny implantát nie je vhodným riešením, ak porucha sluchu nie je percepčného (senzorineurálneho) typu, ale prevodového typu, pretože v tom prípade nebudú straty sluchu vyššie ako 70 dB a je možné ich kompenzovať načúvacím prístrojom alebo čelenkou BAHA.
 • Retrokochleárna alebo centrálna porucha sluchu (príčina poruchy sluchu nie je v poškodení kochley), alebo ide buď o centrálnu poruchu sluchu (príčinou poruchy sluchu je poškodenie mozgovej štruktúry) alebo ide o retrokochleárnu poruchu (poškodenie nervových štruktúr, sluchového nervu, mozgového kmeňa).
 • Nevhodné sociálne prostredie. Kochleárny tím sleduje aj to, čisociálne prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, ktoré je alebo nie je nastavené na podporu a spoluprácu v náročnom procese kochleárnej implantácie v každej fáze (predoperačná, operačná, pooperačná). Rodina dieťaťa je kľúčová od momentu rozhodnutia sa pre kochleárny implantát cez spoluprácu pri vykonávaní predoperačných vyšetrení, pooperačnú starostlivosť o malého pacienta, jeho ranu, dochádzanie na kontroly až po dôslednosť v každodennom využívaní a starostlivosti o kochleárny implantát a dostatočnú stimuláciu dieťaťa.
 • Prelingválne nepočujúci dospelí. Do dospelého veku dospelí nepočujúci, ktorí nikdy nepoužívali načúvacie prístroje (sluchový nerv nebol stimulovaný) a dorozumievajú sa iba posunkovou rečou, majú nízky predpoklad pre efektívne využitie kochleárneho implantátu (toto kritérium neplatí pre deti, len pre dospelých kandidátov na kochleárnu implantáciu).

Medzi ďalšie kontraindikácie kochleárnej implantácie patria: 

 • Ak má dieťa využiteľný sluch pomocou načúvacích prístrojov. Ak dieťa nosí načúvacie prístroje a jeho reč sa vyvíja podľa očakávaní, nie je potrebné, aby takému dieťaťu bola vykonaná kochleárna implantácia.
 • Dlhodobá úplná strata sluchu. Ak sluchový nerv nebol dlhodobo stimulovaný, môže sa stať, že nebude schopný funkčne prenášať zvukové signály do mozgu. Lekári individuálne zisťujú stav sluchového nervu a čas, počas ktorého osoba nepočula. V implantačných kritériách nie je presne určený čas, ktorý definuje „dlhodobú úplnú stratu sluchu“, ide o individuálne posúdenie každého používateľa.
 • Dieťa trpí ochorením, pri ktorom nie je možná celková anestézia (uspanie) alebo operácii bráni iné ochorenie dieťaťa.