Audiogram

Home » Vyšetrenia sluchu » Audiogram

Príklady rôznych audiogramov

O porozumení reči pri rôznych stupňoch straty sluchu sa môžete dočítať viac v podkapitole Stupne straty sluchu. Zdravý sluch / normosluch Počujúce dieťa je schopné zachytiť aj veľmi tiché zvuky reči a všetky hlásky zobrazené na žltom banáne reči. Ľahká strata sluchu Toto dieťa bude vnímať v tichom prostredí väčšinu hlások reči

Značky na audiograme

Vysvetlivky k audiogramu O  pravé ucho – vzdušné vedenieX  ľavé ucho – vzdušné vedenie[   pravé ucho – kostné vedenie]   ľavé ucho – kostné vedenie Červený O a modrý X ukazujú najtichšie tóny, ktoré dieťa môže počuť na pravom uchu (červená) a ľavom uchu (modrá). Vzdušné vedenie je zaznačené plnou čiarou a kostné vedenie

Audiogram a stupeň straty sluchu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) určila v roku 1980 nasledujúcu Medzinárodnú klasifikáciu sluchových porúch (stupne straty sluchu): Ak má napríklad vaše dieťa stredne ťažkú stratu sluchu, znamená to, že priemerná strata sluchu je u neho v rozsahu medzi 56 – 70 dB. Pozn. Ako sa dozviete v kapitole s názvom Sociálna podpora rodín s dieťaťom s poruchou sluchu,

Prah počutia, krivka počutia a zisková krivka

Ako odborník zistí, na ktoré miesto má zakresliť „bodku“ na audiograme? Počas subjektívneho vyšetrenia sa dieťaťu pustia tóny jednej frekvencie, ale s rôznou intenzitou. Sleduje sa, aká je najnižšia intenzita (hlasitosť), pri ktorej dieťa zareaguje na zvuk. Keď sa táto intenzita nájde, odborník ju poznačí „bodkou“ do audiogramu. Tento bod

Čo je to audiogram

Audiogram je krivka počutia zaznamenaná do špeciálnej tabuľky. Audiogram môže zobrazovať spoločnú krivku pre obe uši, ale môže zobrazovať aj samostatnú krivku na ľavé aj pravé ucho. Audiogram je výsledok vyšetrenia, ktoré sleduje, ako sa mení schopnosť počuť v závislosti od frekvencie (Hertz – Hz) a intenzity (decibel – dB). Hovorí o tom,

Audiogram

Skúsme si krok za krokom vysvetliť, čo by ste mali vedieť o audiograme vášho dieťaťa. Pre základné pochopenie audiogramu je doležité pochopiť, že rôzne zvuky okolo nás sa líšia intenzitou (vnímame ju ako hlasitosť) a frekvenciou (vnímame ju ako výšku). Tieto dva termíny sú veľmi dôležité pre pochopenie audiogramu, a preto si