Bežné načúvacie prístroje zbierajú predovšetkým zvuky, ktoré sú okolo dieťaťa, prípadne zvuky, ktoré prichádzajú zo vzdialenosti do niekoľkých metrov. Niektoré vedia oddeliť reč od hluku na pozadí lepšie, iné menej. Dieťa s poruchou sluchu sa však bežne počas dňa dostáva do situácií, keď je okolo neho veľa hluku, od vás je vzdialené na viac ako 3 – 4 metre alebo sa nachádza v miestnosti, kde je veľká ozvena. Ako docieliť, aby dieťa počulo vašu reč čo najlepšie aj v týchto náročných posluchových situáciách? Pomocou môže byť FM systém a to nielen pre deti, ktoré majú poruchu sluchu, ale aj pre počujúce deti, ktoré sa potrebujú bez rozptyľovania sústrediť na reč učiteľa alebo rodiča (deti z autistického spektra, deti s ADHD).

 

Pozn.: FM systémom budeme v nasledujúcej podkapitole veľmi zjednodušene nazývať všetky zariadenia, ktorých cieľom je prenos čo najčistejšej reči do načúvacích prístrojov bez ohľadu na to, akou technológiou prenášajú signál.

 

FM systém je bezdrôtový systém, ktorý v prípade detí s poruchou sluchu spolupracuje s načúvacími prístrojmi. Jeho úlohou je sprostredkovať čo najčistejšiu reč v sluchovo náročných podmienkach (hluk, veľká vzdialenosť). Počúvanie FM signálu sa podobá načúvaniu človeku, ktorý je od nás vzdialený iba na 10 cm.

 

Ako FM systém funguje

Človek, ktorý hovorí (rodič, učiteľ), má na sebe pripnutý mikrofón, ktorý je schopný vysielať rečový signál do oboch načúvacích prístrojov. Dieťa má zase k načúvacím prístrojom pripojený alebo priamo v nich zabudovaný prijímač signálu. Vďaka mikrofónu a prijímaču sa slová hovoriaceho prenesú priamo „do uší“ dieťaťa s poruchou sluchu. Tým, že sa zvuk prenáša priamo do načúvacích prístrojov, dochádza k minimálnemu skresleniu zvuku alebo strate hlasitosti reči, a to napriek tomu, že je dieťa od vás vzdialené 15 metrov.

 

Podrobnejšie informácie o FM systéme nájdete na nasledujúcich stránkach:

Časti FM systému

Kde môže dieťa FM systém využiť?

Na čo dávať pozor pri používaní FM systému

Polemika