A

ABR (Auditory Brainstem Response)

je vyšetrenie sluchu, ktoré sa používa hlavne u maličkých detí. Pri tomto vyšetrení sa dieťaťu pripevnia na hlavu malé elektródy, ktoré zaznamenávajú aktivitu sluchového nervu. Iné používané termíny sú BSER, BAEP, BAER.

Viac sa dozviete tu

 

Abstrakcia

zovšeobecnenie určitých pojmov, hľadanie podstatných znakov predmetov a javov (opak konkretizácie).

 

Adaptácia

prispôsobenie sa novej situácii alebo skúsenosti – napr. na nové školské prostredie, nosenie načúvacieho prístroja alebo narodenie súrodenca.

 

Adenoidné vegetácie – zväčšenie nosohltanovej mandle.

 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)

porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou. Tieto deti sa často javia ako nesústredené, nedbalé, zábudlivé, impulzívne, netrpezlivé, neposedné, hlučné, výrečné..

 

Adenotómia – chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle.

 

Agramatizmus

neschopnosť tvoriť gramaticky správne tvary slov vo vete a skladať slová do viet. Často sa vyskytuje v hovorenom aj písomnom prejave nepočujúcich (napr. včera ráno ja raňajkovať doma, ty budeš návšteva).

 

Agresivita – tendencia útočne reagovať.

 

Akustický – zvukový, sluchom vnímateľný, počuteľný.

 

Akustická agnózia

dieťa počuje zvuk, ale nerozumie mu – nie je schopné rozlišovať viaceré zvuky. V tomto prípade nedochádza k poškodeniu ucha, ale k poruche na úrovni mozgu (porozumenia, čo zvuk znamená). Dieťa počuje zvuk, ktorý vydáva motorka, ale nevie, že takýto zvuk vydáva „motorka“.

 

Alportov syndróm

vzniká genetickou mutáciou a zasahuje do tvorby kolagénu. Prejavuje sa prítomnosťou krvi v moči, postupným zhoršovaním sluchu, poruchami zraku, vysokým krvným tlakom a opuchnutými očami – hlavne ráno.

Viac sa dozviete tu

 

Analýza

myšlienková operácia – rozbor (rozklad) na jednotlivé prvky (je to opak syntézy).

 

Anamnéza

rozhovor počas, ktorého sa odborník snaží pomocou otázok zistiť všetky údaje týkajúce sa dieťaťa, prípadne jeho rodiny. Zbierajú sa údaje o zdravotnom stave dieťaťa a jeho rodičoch (od narodenia až po súčasnosť), rodinnej a sociálnej situácii, školskom prostredí…

 

Anatómia

náuka o stavbe ľudského tela a zložení jednotlivých orgánov. O anatómii ucha sa dozviete tu

 

Anomália – výrazná odchýlka od niečoho, čo sa považuje za normálne alebo bežné.

 

Artikulácia

koordinované pohyby rečových orgánov výsledkom ktorých je tvorenie hlások hovorenej reči. V dôsledku straty sluchu a neschopnosti sluchom kontrolovať reč je artikulácia u detí so stratou sluchu často narušená.

 

Asfikcia

nedostatok kyslíka, ktorý môže spôsobiť okrem iných problémov aj percepčnú poruchu sluchu.

 

Asistent učiteľa

pedagogický zamestnanec, ktorý pôsobí na škole, kde sa vzdeláva dieťa so špecifickými potrebami. Úlohou asistenta učiteľa je pomôcť dieťaťu prekonať jazykové, sociálne alebo zdravotné bariéry, ktoré ho ovplyvňujú počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

ASL (American Sign Language)

komplexný vizuálno-priestorový jazyk, ktorý používajú nepočujúci predovšetkým v USA a časti Kanady. Má svoju vlastnú slovnú zásobu, gramatiku aj syntax. Rozvíja sa predovšetkým v komunite Nepočujúcich.

Viac sa dozviete tu

 

Asociácia

spájanie predstáv (pri slove „ráno“ vám napadne „večer“ alebo „raňajky“, pri slove „zelená“ vám napadne „tráva“.

 

ASSR (BERA)

vyšetrenie sluchu u malých detí, ktoré dokáže určiť akú veľkú stratu sluchu dieťa má na jednotlivých frekvenciách.

Viac sa dozviete tu

 

Atrézia

chýbanie alebo úplne uzatvorenie ušného kanála, s ktorým sa už dieťa narodí. Spôsobuje prevodovú poruchu sluchu. Často je spojená s poruchou vývoja ušnice a stredného ucha. U týchto detí sa používajú načúvacie prístroje s kostným vibrátorom alebo BAHA implantáty.

 

Audiogram

grafický záznam, ktorý ukazuje, ako dobre dieťa počuje, resp. akú veľkú má stratu sluchu. Na vodorovnej osi sú zobrazené rozdielne frekvencie (250, 500, 2000… Hertzov – Hz) a na horizontálnej osi intenzita zvuku (v decibeloch – dB). Hore na audiograme sú zobrazené slabšie zvuky, dole silnejšie. Čím je krivka počutia nižšie (smerom k dolnej časti audiogramu), tým má dieťa väčšiu stratu sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Audiológ
je odborník, ktorý hodnotí poruchu sluchu a príbuzné poruchy (problémy s rovnováhou a tinnitus). Audiológ takisto navrhuje správne načúvacie prístroje, alebo iné pomôcky zlepšujúce počutie.

 

Audiologické vyšetrenie

pozostáva zo série testov, ktoré sledujú ako funguje stredné ucho, vnútorné ucho alebo sluchový nerv. Vďaka nim vie lekár určiť, či má dieťa prevodovú alebo percepčnú poruchu sluchu a zároveň stupeň straty sluchu. Patrí sem napríklad ABR, OAE, tympanometrické vyšetrenie, čistá tónová alebo slovná audiometria.

Viac sa o vyšetreniach sluchu dozviete tu

 

Audiometer
je prístroj, pomocou ktorého sa vyšetruje sluch. Vydáva rôzne hlasité zvuky na presne vymedzených frekvenciách. Výsledkom takéhoto merania je audiogram.

Viac sa dozviete tu

 

Audiometria hrou

vyšetrenie sluchu pri ktorom dáva dieťa najavo fakt, že započulo zvuk napríklad tým, že vloží kocku do krabice, alebo postupne stavia vežu. Aktivitu si dieťa predom s vyšetrujúcim nacvičí.

Viac sa dozviete tu

 

Audiometria so zrakovým posilnením

vyšetrenie sluchu pri ktorom je úlohou dieťaťa otočiť sa tým smerom, odkiaľ započuje zvuk. Ak sa otočí správnym smerom dostane za to vizuálnu odmenu (rozsvieti sa napr. balónik).

Viac sa dozviete tu

 

Auditívno – verbálny prístup

vzdelávacia metóda, ktorej cieľom je rozvoj sluchu a orálna reč. Založená je na včasnom zistení straty sluchu, pravidelnom nosení načúvacieho prístroja, pravidelnom nácviku  (logopédia) a sluchovom tréningu. Pre dieťa je vypracovaný presný plán rozvoja vnímania zvukov aj reči, pričom rodičia musia s dieťaťom pravidelne a aktívne cvičiť.

Viac sa dozviete tu

 

Autozomálne dominantná porucha sluchu

znamená, že stačí jeden gén na to, aby sa prejavila porucha sluchu. Tento gén sa nazýva “dominantný”. Na to, aby dieťa malo takúto poruchu sluchu, musí mať aspoň jeden z rodičov tiež poruchu sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Autozomálne recesívna porucha sluchu

znamená, že dieťa potrebuje dva recesívne gény (každý od jedného rodiča) na to, aby sa prejavila porucha sluchu. Rodičia často nemajú poruchu sluchu. Je to preto, že každý z nich má iba jeden gén, ktorý nesie informáciu o poruche sluchu. Na to, aby sa porucha sluchu prejavila, potrebujeme v tomto prípade 2 gény.

Viac sa dozviete tu

 

Autozómy

22 párov chromozómov, ktoré obsahujú gény, ktoré neurčujú pohlavie.