B

Behaviorálna audiometria (BOA)

vyšetrenie, ktoré sleduje, ako sa zmení správanie malého dieťaťa po tom, čo započuje zvuk. Dieťa sa napríklad môže prekvapiť, usmiať, žmurkne očami, prestane sa hrať alebo sať z fľašky. Stimulom môžu byť napr. zvuk z okolia, čistý tón alebo zvuky reči…

Viac sa dozviete tu

 

Bezdrôtový signalizačný alebo vibračný systém

kompenzačná pomôcka, ktorá umožňuje ľuďom so stratou sluchu vnímať pomocou prerušovaného svetla, zosilneného zvuku alebo vibrácií zvuky z okolia (domový zvonček, plač dieťaťa, klopanie, telefón…). Na túto pomôcku môžete získať peňažný príspevok.

 

Bilaterálna porucha sluchu – porucha sluchu na oboch ušiach.

Viac sa dozviete tu

 

Bilingvizmus

osvojenie si dvoch jazykov naraz a to tak, že osoba prirodzene prepína medzi prvým a druhým jazykom.

 

Bilingválno/bikulturálny prístup (BI-BI)

filozofia aj metóda vzdelávania, ktorej cieľom je, aby dieťa so stratou sluchu plynulo ovládalo dva jazyky (prirodzený posunkový jazyk a písanú alebo hovorenú slovenčinu) a zároveň bolo schopné sa pohybovať vo dvoch kultúrach (počujúcej komunite aj komunite Nepočujúcich).

Viac sa dozviete tu

 

Binaurálna porucha sluchu – porucha sluchu je na oboch ušiach.

Viac sa dozviete tu

 

Bobathova metóda

spôsob rozvíjania motoriky u detí s DMO (detskou mozgovou obrnou), kde sa hlava, trup a končatiny dávajú rôznym polohovaním do správnej polohy (tzv. reflexno–inhibičné polohy). Tieto polohy pomáhajú dieťaťu zbaviť sa nesprávnych návykov a osvojiť si správne.

 

Branchio-oto-renálny syndróm (BOR)

dedičná porucha, podmienená mutáciou ešte neznámeho génu na chromozóme 8, ktorá zahrňuje malformácie uší a obličiek, krčné cysty a stratu sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Bubienok

blanka, ktorá oddeľuje vonkajšie ucho od stredného ucha. Je dôležitou súčasťou pri vedení zvuku. Pri infekcii sa môže kvôli veľkému tlaku pretrhnúť. K poškodeniu môže dôjsť aj pri čistení uší vatovými tyčinkami. Bubienok sa nazýva aj tympanická membrána.

Viac sa dozviete tu