N

Načúvací prístroj (aparát)

elektronický prístroj, ktorého cieľom je zosilniť zvuk a priviesť ho do ucha. Načúvací prístroj väčšinou pozostáva z mikrofónu, zosilňovača a prijímača. Najčastejšie prístroje sú závesné a zvukovodové. Iné názvy: načúvací aparát, naslúchadlo

Viac sa dozviete tu

 

Načúvací prístroj (aparát) s kostným vibrátorom

elektronický prístroj, ktorý vedie zosilnený zvuk priamo do vnútorného ucha (obchádza stredné ucho) cez vibrátor, ktorý je umiestnený na kosti za uchom. Tento typ načúvacieho prístroja sa zvyčajne používa u ľudí s chronickým výtokom z ucha.

Viac sa dozviete tu

 

Načúvací prístroj (aparát) s viacerými programami

umožní zmeniť program na základe situácie, v ktorej  sa dieťa nachádza – iné nároky na počúvanie sú, keď je dieťa v tichej miestnosti a iné ak je v hlučnom prostredí.

 

Náhla strata sluchu

je taká, ktorá sa udeje rýchlo – napr. ako dôsledok výbuchu, virálnej infekcie alebo použitia liekov (drôg).

Viac sa dozviete tu

 

Nákovka – jedna z troch kostičiek v strednom uchu.

 

Nedoslýchavosť

čiastočná strata sluchu, ktorá sa môže prejaviť od menších problémov s počutím, až po veľmi ťažkú poruchu sluchu.  Môže byť dočasná aj trvalá. Čím má dieťa ťažšiu nedoslýchavosť, tým je väčšie riziko, že sa u neho naruší vývin reči a dieťa začne zaostávať.

Viac sa dozviete tu

 

Negativizmus

odmietavý postoj voči prianiam alebo pokynom od iného človek. Dieťa často robí presný opak toho o čo ho žiadate.

 

Nepočujúci

  • Je termín, ktorý opisuje osoby s poruchou sluchu väčšou ako 90 dB. V tomto prípade sa píše s malým „n“ – nepočujúci.
  • Toto označenie takisto používajú ľudia, ktorí môžu mať menšiu poruchu sluchu ako 90 dB, ale cítia sa byť súčasťou komunity Nepočujúcich a ich kultúry. V tomto prípade sa píše s veľkým „N“ – Nepočujúci.

Viac sa dozviete tu

 

Nesyndromická genetická porucha sluchu

“nesyndromická” znamená, že porucha sluchu nie je spojená s iným zdravotným problémom. Poznáme niekoľko rôznych druhov.

Viac sa dozviete tu

 

Neverbálna komunikácia

je taká, ktorou sa prenášajú emócie nie pojmy. Patrí sem komunikácia pomocou mimiky, gest, postoja tela, pohľadu… Pri komunikácii s malými nepočujúcimi deťmi je veľmi dôležitá, pretože im pomáha pochopiť to, čo sa im snažíte cez slová alebo posunky oznámiť.

Viac sa dozviete tu