R

Raná intervencia (rané poradenstvo)

je špeciálna pomoc, ktorú poskytujú rôzni odborníci (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd…) v snahe predchádzať dôsledkom straty sluchu u malých detí. Odborník z raného poradenstva vám napríklad poradí ako používať načúvacie prístroje, správne komunikovať s dieťaťom, alebo hľadať finančnú a sociálnu pomoc. Jeho úlohou je vypočuť Vás, pomôcť vám akceptovať stratu sluchu a poskytnúť vám informácie, ktoré vám pomôžu rozhodovať sa v prospech vašej rodiny a dieťaťa.

Viac sa dozviete tu

 

Receptívny jazyk

slová a koncepty, ktorým dieťa rozumie (nemusí ich vedieť vysloviť).

 

Recesívny gén

je „slabší“ gén, ktorého správa sa neprejaví, ak je v páre s dominantným („silnejším“) génom. V prípade, že sa spoja dva recesívne gény, ich správa sa prejaví. Ak napríklad dieťa zdedí od jedného rodiča recesívny gén zelených očí a dominantný gén hnedých očí od druhého rodiča, dieťa sa narodí s hnedými očami.

 

Rečová audiometria

vyšetrenie, ktoré zisťuje, ako dobre dieťa počuje zvuky reči. Robí sa v tichom prostredí.

Viac sa dozviete tu

 

Rečový banán

presne vymedzená oblasť na audiograme, ktorá pokrýva hlásky našej reči. Niekedy sa tiež nazýva „zóna reči“. Cieľom nastavenia načúvacích prístrojov alebo kochleárneho implantátu je, aby deti boli schopné počuť hlásky, ktoré sa v tejto zóne nachádzajú.

Viac sa dozviete tu

 

Reedukácia sluchu – obnovenie a rozvíjanie funkcií a činností sluchového orgánu.

Viac sa dozviete tu

 

Rehabilitácia (komplexná)

ucelená starostlivosť o dieťa so stratou sluchu a jeho rodinu – sociálna, zdravotná, špeciálno-pedagogická, psychologická, fyzioterapeutická…

 

Rovnováha

je kontrolovaná polkruhovitými kanálikmi – troma trubičkami naplnenými tekutinou. Keď pohneme našim telom, pohne sa aj tekutina v kanálikoch, čo spôsobí vyslanie signálu do mozgu. Táto informácia spolu s informáciami z ostaných našich zmyslov umožňuje, aby sme si boli vedomí našej pozície a udržali rovnováhu. (Určite si spomeniete na ten pocit, keď ste sa ako deti točili okolo tyče a motala sa vám hlava, teraz viete, ktorý orgán je za to zodpovedný). Stáva sa, že ľudia so stratou sluchu mávajú problémy s rovnováhou.

Viac sa dozviete tu

 

Rovnovážny (vestibulárny) systém

systém v tele zodpovedný za rovnováhu, pozíciu a orientáciu tela v priestore. Tento systém takisto reguluje pohyby tela a pomáha udržovať objekty v zornom poli počas toho, ako sa telo pohybuje.

Viac sa dozviete tu

 

Rubeola (ružienka)

je infekcia, pre ktorú je charakteristický výskyt vyrážky. Nebezpečná je hlavne v tehotenstve, kedy môže spôsobiť vážne poškodenia bábätka (hluchota, slepota, mentálna retardácia, vrodené chyby srdca). V súčasnosti je dostupná vakcína a preto nie je toto ochorenie také časté.

Viac sa dozviete tu