Pre koho je Infosluch – prvé kroky určený?

Infosluch je určený primárne pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu, ale môžu ho využívať aj študenti zaoberajúci sa problematikou poruchy sluchu, odborníci starajúci sa o rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu (lekári, špeciálni pedagógovia, logopédi, psychológovia, sociálni pracovníci), rôzne svojpomocné rodičovské kluby a organizácie, inštitúcie z oblasti neziskového sektoru.

Ako pomôcť odborníkom poskytujúcim odbornú starostlivosť rodine s dieťaťom s poruchou sluchu?

Odborník môže minimálne poskytnúť odkaz na tieto stránky, pokiaľ sám nechce, alebo nemôže aktívne pracovať s týmto informačným zdrojom. Takýmto spôsobom môže pomôcť rodičom stať sa dôstojnými a rovnocennými partnermi. Rodičia potrebujú získať množstvo odborných, ale aj praktických informácií. Jedine potom budú schopni rodičia aj odborníci porozumieť jeden druhému a nadviazať vzájomnou spoluprácou.

Cieľom Infosluchu – prvé kroky je

Poskytnúť pomocnú ruku rodičom a iným potrebným osobám v starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu pomocou využitia internetu ako komunikačného, informačného a vzdelávacieho zdroja, kde „pod jednou strechou“ budú utriedené dôležité informácie. Infosluch umožní vytvorenie partnerstva medzi rodičmi, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za starostlivosť o svoje deti a odborníkmi, ktorí im v tejto starostlivosti pomáhajú. Najväčší dôraz je kladený na vzájomnú komunikáciu, ktorá je užitočná a plodná za predpokladu, že obidve strany rozumejú zdieľaným informáciám.

Všetci používatelia Infosluchu, laici aj odborníci, majú možnosť:

  • získavať informácie z oblasti starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu, ranej intervencie, medicíny, práva, sociálnej sféry
  • rozširovať svoje vedomosti a tým sa vzdelávať v prospech svojich detí
  • prispievať svojimi skúsenosťami a poznatkami
  • nadväzovať nové kontakty a zapojovať se aktívne do pomoci druhým (svojím deťom, iným rodičom a ďalším blížnym)
  • komunikovať medzi sebou navzájom, ale aj odborníkmi
  • využívať poradňu servisu Infosluch, ktorá umožní bezplatne konzultovať záležitosti, vzťahujúce sa k problematike života s dieťaťom s poruchou sluchu.