Podporte nás a darujte nám 2% z Vaších daní
Podporiť nás môžete aj zaslaním finančného daru

na číslo účtu: SK35 0200 0000 0022 4682 8456, VUB. Ďakujeme.

Podpora Infosluchu
Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste podporili činnosť Infosluchu. Rozhodnite, že 2% z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, budú venované lepšej informovanosti ľudí o poruchách sluchu. Nič vás to nebude stáť, stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc. Ďakujeme vám.

Na čo môžete prispieť?
Získané prostriedky nám umožnia naďalej chodiť do rodín s deťmi s poruchou sluchu, rozvíjať web stránku pre rodičov detí s poruchou sluchu – písať články, tvoriť videá s posunkami, zakupovať pomôcky s ktorými s malými deťmi s poruchou sluchu priamo v rodinách pracujeme, vzdelávať členov združenia, ktorí pracujú s deťmi a zároveň pomôžu v poskytovaní bezplatného internetového poradenstva.

Kto môže darovať
Môže tak urobiť každá fyzická a právnická osoba zo svojich daní za rok 2018 (zamestnanec, živnostník a firma). Výška 2% z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,00 € a môžete ju poukázať len jednej neziskovej organizácií. Výška 1%(2%) z dane právnickej osoby je minimálne 8,00 € pre jedného prijímateľa a môže sa poukázať jednému alebo viacerým prijímateľom.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Nové tlačívá za rok 2018 nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Presný postup ako poukázať 2% za rok 2018 nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Čo treba na poukázanie 2 % urobiť

  • Postup krokov pre fyzické osoby (zamestnancov), za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ: Títo daňovníci doručia do 30. apríla 2019 na daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska 2 tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” (na požiadanie vystaví mzdové oddelenie zamestnávateľa) a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane” (zamestnanec vyplní sám na základe údajov z formuláru “Potvrdenie o zaplatení dane”). POZOR sú nové tlačivá, daňová správa nebude iné akceptovať, stiahnuť si ich možete predpísané tu – Vyhlasenie Infosluch za 2018Potvrdenie Infosluch za 2018. POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.
  • Živnostníci (fyzické osoby ktoré si podávajú daňové priznanie samy) a právnické osoby vypĺňajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v svojom daňovom priznaní a odovzdávajú ho na príslušný daňový úrad do 31. marca 2019.

Údaje potrebné pre venovanie 2% Infosluchu
Názov: Infosluch
Adresa: Beňadická 13, 851 06 Bratislava
IČO: 30800145
Právna forma žiadateľa: občianske združenie

Podporiť našu prácu môžete finančným darom na účet OZ Infosluch
Číslo účtu: 2246828456
Banka: VÚB
Kód banky: 0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK35 0200 0000 0022 4682 8456