Podporte nás a darujte nám 2% z Vaších daní
Podporiť nás môžete aj zaslaním finančného daru

na číslo účtu: SK35 0200 0000 0022 4682 8456, VUB. Ďakujeme.

Podpora Infosluchu
Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste podporili činnosť Infosluchu. Rozhodnite, že 2% z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, budú venované lepšej informovanosti ľudí o poruchách sluchu. Nič vás to nebude stáť, stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc. Ďakujeme vám.

Na čo môžete prispieť?
Získané prostriedky nám umožnia naďalej (už 9 rokov) chodiť do rodín s deťmi s poruchou sluchu, tvoriť a vynovovať mobilné aplikácie na učenie sa posunkom (napr. Posunkuj HRAvo), rozvíjať web stránku pre rodičov detí s poruchou sluchu – písať články, tvoriť videá s posunkami, zakupovať pomôcky s ktorými s malými deťmi s poruchou sluchu priamo v rodinách pracujeme, vzdelávať členov združenia, ktorí pracujú s deťmi a zároveň pomôžu v poskytovaní bezplatného internetového poradenstva.

Kto môže darovať
Môže tak urobiť každá fyzická a právnická osoba zo svojich daní za rok 2019 (zamestnanec, živnostník a firma). Výška 2% z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,00 € a môžete ju poukázať len jednej neziskovej organizácií. Výška 1%(2%) z dane právnickej osoby je minimálne 8,00 € pre jedného prijímateľa a môže sa poukázať jednému alebo viacerým prijímateľom.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Nové tlačívá za rok 2019 nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Presný postup ako poukázať 2% za rok 2019 nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Čo treba na poukázanie 2 % urobiť

  • Postup krokov pre fyzické osoby (zamestnancov), za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ: Títo daňovníci doručia do 30. apríla 2020 na daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska 2 tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” (na požiadanie vystaví mzdové oddelenie zamestnávateľa) a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane” (zamestnanec vyplní sám na základe údajov z formuláru “Potvrdenie o zaplatení dane”). POZOR sú nové tlačivá, daňová správa nebude iné akceptovať, stiahnuť si ich možete predpísané tu – Vyhlasenie Infosluch za 2019Potvrdenie Infosluch za 2019. POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.
  • Živnostníci (fyzické osoby ktoré si podávajú daňové priznanie samy) a právnické osoby vypĺňajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v svojom daňovom priznaní a odovzdávajú ho na príslušný daňový úrad do 31. marca 2020.

Údaje potrebné pre venovanie 2% Infosluchu
Názov: Infosluch
Adresa: Beňadická 13, 851 06 Bratislava
IČO: 30800145
Právna forma žiadateľa: občianske združenie

Podporiť našu prácu môžete finančným darom na účet OZ Infosluch
Číslo účtu: 2246828456
Banka: VÚB
Kód banky: 0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK35 0200 0000 0022 4682 8456