Podporte nás a darujte nám 2% z Vaších daní
Podporiť nás môžete aj zaslaním finančného daru

na číslo účtu: SK35 0200 0000 0022 4682 8456, VUB. Ďakujeme.

Podpora Infosluchu
Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste podporili činnosť Infosluchu. Rozhodnite, že 2% z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, budú venované lepšej informovanosti ľudí o poruchách sluchu. Nič vás to nebude stáť, stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc. Ďakujeme Vám.

Na čo môžete prispieť?
Získané prostriedky nám umožnia naďalej

 • (už 10 rokov) chodiť bezplatne do rodín s deťmi s poruchou sluchu,
 • tvoriť a vynovovať mobilné aplikácie na učenie sa posunkom (napr. Posunkuj HRAvo),
 • tvoriť webináre pre rodičov detí s poruchou sluchu a odborníkov, ktorí s nimi pracujú, rozvíjať web stránku pre rodičov detí s poruchou sluchu,
 • spolupracovať multirezortne s Audiocentrom na NÚDCH Kramáre pri nastavovaní načúvacích prístrojov a kochleárnych implantátov,
 • písať články na www.infosluch.sk,
 • tvoriť videá a hry s posunkami,
 • zakupovať pomôcky s ktorými s malými deťmi s poruchou sluchu priamo v rodinách pracujeme,
 • vzdelávať členov združenia, ktorí pracujú s rodinami s deťmi s poruchou sluchu
 • poskytovať bezplatné internetové a telefonické poradenstvo.

Kto môže darovať
Môže tak urobiť každá fyzická a právnická osoba zo svojich daní za rok 2020 (zamestnanec, živnostník a firma). Výška 2% z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,00 € a môžete ju poukázať len jednej neziskovej organizácií. Výška 1%(2%) z dane právnickej osoby je minimálne 8,00 € pre jedného prijímateľa a môže sa poukázať jednému alebo viacerým prijímateľom.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Nové tlačívá za rok 2021 nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Presný postup ako poukázať 2% za rok 2021 nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Čo treba na poukázanie 2 % urobiť

 • Postup krokov pre fyzické osoby (zamestnancov), za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ: Títo daňovníci doručia do 30. apríla 2022 na daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska 2 tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” (na požiadanie vystaví mzdové oddelenie zamestnávateľa) a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane” (zamestnanec vyplní sám na základe údajov z formuláru “Potvrdenie o zaplatení dane”). POZOR sú nové tlačivá, daňová správa nebude iné akceptovať, stiahnuť si ich možete predpísané tu – Vyhlasenie Infosluch za 2021 a Potvrdenie Infosluch za 2021. POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava a správny spôsob zaokrúhľovania sumy nájdete tu.
 • Živnostníci (fyzické osoby ktoré si podávajú daňové priznanie samy) a právnické osoby vypĺňajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v svojom daňovom priznaní a odovzdávajú ho na príslušný daňový úrad zvyčajne do 31. marca 2022.

Údaje potrebné pre venovanie 2% Infosluchu
Názov: Infosluch
Adresa: Beňadická 13, 851 06 Bratislava
IČO: 30800145
Právna forma žiadateľa: občianske združenie

Podporiť našu prácu môžete finančným darom na účet OZ Infosluch
Číslo účtu: 2246828456
Banka: VÚB
Kód banky: 0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK35 0200 0000 0022 4682 8456