Dieťa s poruchou sluchu

Home » Rané poradenstvo » Dieťa s poruchou sluchu

Ako minimalizovať dôsledky poruchy.

Dôvodom napísania tejto podkapitoly je fakt, že mnoho ľudí (aj rodičov) poruchu sluchu podceňuje. Poškodenie sluchového orgánu totiž nie je vidieť a jeho dosah na komunikáciu a vývin reči nie je prinajmenšom prvý rok výrazne zjavný. Neuvedomujú si, že poškodený sluch, ktorý nie je dostatočne dobre a skoro kompenzovaný načúvacími

Dieťa s poruchou sluchu

Položili sme rodičom detí s poruchou sluchu niekoľko otázok. Dúfame, že ich odpovede o vlastnostiach a talentoch ich detí budú pre vás rovnako veľkým povzbudením ako pre nás. Odpovede nám dali rodičia detí, ktoré majú „iba“ poruchu sluchu, ale aj rodičia deti s poruchou sluchu a ďalším pridruženým postihnutím. Ako je vidno, bez ohľadu