Rané poradenstvo

Home » Rané poradenstvo

Rodičia

Veľa sa toho v odborných publikáciách aj magazínoch popísalo o tom, ako sa zvyšuje rozvodovosť na Slovensku. Mnohé rodiny zažívajú krízové situácie – stratu zamestnania, choroby, úvery. Rodiny, ktoré zápasíte okrem „bežných“ trápení ešte aj so starostlivosťou o dieťa s poruchou sluchu alebo dieťa s viacnásobným postihnutím, ste často ešte pod väčším tlakom, pretože

Ako vidia výchovu ľudia s poruchou sluchu

A na záver, kto iný by sa mal k výchove vyjadriť, ak nie tí, ktorí si ju zažili na vlastnej koži :-). Oslovili sme mladých ľudí s poruchou sluchu (nepočujúcich aj nedoslýchavých) so štyrmi otázkami. Dúfame, že vám ich úprimné odpovede prinesú zase o kúsok viac poznania, čo by mohlo byť pre vašu rodinu

Názory rodičov na výchovu

Z odpovedí rodičov na nasledujúce otázky vyplýva, že prínos nepočujúceho dieťaťa do rodiny je veľký nielen pre nich, ale aj pre ostatné deti v rodine. Prečítajte si teda, ako s postupom rokov vidia výchovu iní rodičia. „Naša výchova sa vôbec nelíši v hodnotách, ktoré sa deťom snažíme vštepovať: čo je správne, nesprávne, ako

Ako minimalizovať dôsledky poruchy.

Dôvodom napísania tejto podkapitoly je fakt, že mnoho ľudí (aj rodičov) poruchu sluchu podceňuje. Poškodenie sluchového orgánu totiž nie je vidieť a jeho dosah na komunikáciu a vývin reči nie je prinajmenšom prvý rok výrazne zjavný. Neuvedomujú si, že poškodený sluch, ktorý nie je dostatočne dobre a skoro kompenzovaný načúvacími

Posunky a 2 komunity

Je prirodzený záver tejto kapitoly, keďže posunkový jazyk je práve to, čo môže byť spájacím prvkom medzi vaším dieťaťom a komunitou Nepočujúcich. Tejto ostro diskutovanej téme sme venovali aj jednu veľkú samostatnú kapitolu Posunkovať či neposunkovať. Dlhé roky sa vedie vášnivá debata, ktorá komunikačná metóda je pre nepočujúce deti najlepšia. Členovia

Prínos komunity Nepočujúcich

Bez ohľadu na to, do akej miery sa vy – rodičia rozhodnete spolupodieľať na komunite Nepočujúcich, dospelé osoby aj rovesníci s poruchou sluchu môžu mať pozitívny vplyv na život vášho dieťaťa. Stretnúť ich môžete v školách pre deti so sluchovým postihnutím, kluboch Nepočujúcich, športových podujatiach Nepočujúcich alebo materských centrách, kde sa stretávajú

Pravidlá správania a zvyky v komunite Nepočujúcich

Ako sme už spomenuli, počujúca kultúra sa líši v niektorých zvyklostiach od kultúry Nepočujúcich. Aby ste nezostali zaskočení pri kontakte s nepočujúcimi ľuďmi, skúsme si niektoré rozdiely priblížiť na nasledujúcich príkladoch: Ako vidíte, medzi počujúcou a nepočujúcou kultúrou skutočne existujú odlišnosti a je ich oveľa viac. Potlesk – sa vyjadruje v nepočujúcej kultúre trepotaním zdvihnutými rukami

Kultúra a komunita Nepočujúcich

Dlho sme premýšľali ako vám – rodičom priblížiť relatívne malú, ale svojráznu komunitu Nepočujúcich. Pri rozhovoroch s rodičmi sme totiž zistili, že väčšina o komunite Nepočujúcich nevie skoro nič. To, čo vedia, je, že mnohí z komunity Nepočujúcich veľmi razantne a niekedy až bolestivo vystupujú na fórach voči rodičom, ktorí sa rozhodli dať svojmu

Slovník odborných pojmov

A AAK (alternatívno-augmentatívna komunikácia) je náhradná alebo podporná komunikácia určená ľuďom, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu využívať hovorenú reč na komunikáciu alebo ich reč nie je dostatočne zrozumiteľná. Jej hlavným cieľom je umožniť rýchlu, jednoduchú a efektívnu komunikáciu deťom a dospelým s rôznymi vývinovými, získanými alebo degeneratívnymi poruchami či ochoreniami. AABR (Automatic Auditory Brainstem