Kultúra a komunita Nepočujúcich

Home » Rané poradenstvo » Kultúra a komunita Nepočujúcich

Posunky a 2 komunity

Je prirodzený záver tejto kapitoly, keďže posunkový jazyk je práve to, čo môže byť spájacím prvkom medzi vaším dieťaťom a komunitou Nepočujúcich. Tejto ostro diskutovanej téme sme venovali aj jednu veľkú samostatnú kapitolu Posunkovať či neposunkovať. Dlhé roky sa vedie vášnivá debata, ktorá komunikačná metóda je pre nepočujúce deti najlepšia. Členovia

Prínos komunity Nepočujúcich

Bez ohľadu na to, do akej miery sa vy – rodičia rozhodnete spolupodieľať na komunite Nepočujúcich, dospelé osoby aj rovesníci s poruchou sluchu môžu mať pozitívny vplyv na život vášho dieťaťa. Stretnúť ich môžete v školách pre deti so sluchovým postihnutím, kluboch Nepočujúcich, športových podujatiach Nepočujúcich alebo materských centrách, kde sa stretávajú

Pravidlá správania a zvyky v komunite Nepočujúcich

Ako sme už spomenuli, počujúca kultúra sa líši v niektorých zvyklostiach od kultúry Nepočujúcich. Aby ste nezostali zaskočení pri kontakte s nepočujúcimi ľuďmi, skúsme si niektoré rozdiely priblížiť na nasledujúcich príkladoch: Ako vidíte, medzi počujúcou a nepočujúcou kultúrou skutočne existujú odlišnosti a je ich oveľa viac. Potlesk – sa vyjadruje v nepočujúcej kultúre trepotaním zdvihnutými rukami

Kultúra a komunita Nepočujúcich

Dlho sme premýšľali ako vám – rodičom priblížiť relatívne malú, ale svojráznu komunitu Nepočujúcich. Pri rozhovoroch s rodičmi sme totiž zistili, že väčšina o komunite Nepočujúcich nevie skoro nič. To, čo vedia, je, že mnohí z komunity Nepočujúcich veľmi razantne a niekedy až bolestivo vystupujú na fórach voči rodičom, ktorí sa rozhodli dať svojmu