D

Deaflympics (deaflympiáda)

špecifická olympiáda určená iba osobám so stratou sluchu, ktoré majú na lepšom uchu stratu sluchu väčšiu ako 55 dB. Prvá deaflympiáda sa konala v r. 1924.

 

Decibel (dB)

jednotka intenzity (hlasitosť) zvuku. Stretnete sa s ňou pri testoch sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Dedičná porucha sluchu

porucha sluchu, ktorá sa preniesla z rodičov na dieťa. Gén nesúci informáciu o strate sluchu sa môže dediť aj po niekoľko generácií bez toho, aby sa strata sluchu navonok prejavila.

Viac sa dozviete tu

 

Deformácia – zmena tvaru orgánu alebo časti tela.

 

Defekt – chyba, porucha, nedostatok, poškodenie.

 

Degenerácia

postupné zhoršovanie, úpadok schopností (niekedy aj na základe dedičnosti).

 

Deprivácia

dlhodobé neuspokojenie základných psychických alebo sociálnych potrieb, na základe ktorého môže dieťa začať zaostávať vo vývine.

 

Detekcia zvuku – schopnosť uvedomiť si prítomnosť zvuku.

Viac sa dozviete tu

 

Diagnostika

zisťovanie údajov predovšetkým o strate sluchu dieťaťa a úrovni celkového vývinu (motorika, myslenie, sebaobsluha, komunikácia). Na základe diagnostiky sa určí liečba aj výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa. Môže byť lekárska, psychologická, špeciálno-pedagogická, sociálna..)

 

Diagnóza

určenie aktuálneho stavu choroby alebo vývinu dieťaťa. Je to výsledok diagnostiky.

 

Diparéza – čiastočná strata pohyblivosti na dvoch končatinách.

 

Diskriminácia zvukov

schopnosť rozlíšiť dva rozdielne alebo podobné zvuky. Schopnosť rozpoznať zvuky rozdielnej výšky (frekvencie), dĺžky aj hlasitosti.

Viac sa dozviete tu

 

DMO (detská mozgová obrna)

vzniká poškodením mozgu dieťaťa v období počas tehotenstva, počas pôrodu, alebo v bezprostrednom období po narodení. Jej následkom sú poruchy vývoja hybnosti (motoriky), poruchy zraku a sluchu, obmedzenie mentálnych schopností, poruchy správania, ale aj záchvatové epileptické stavy.

 

Dominantný gén

je taký, ktorý sa vždy prejaví nad druhým génom, bez ohľadu na to, čo určuje. Ak napríklad dieťa zdedí od jedného rodiča recesívny gén zelených očí a od druhého rodiča dominantný gén hnedých očí, dieťa sa narodí s hnedými očami.

 

Downov syndróm

vrodené postihnutie, ktorého príčinou je trizómia 21 chromozómu (21 chromozóm sa nenachádza v každej bunke dva krát, ale tri krát). U ľudí s Downovým syndrómom je prítomné zníženie inteligencie, poruchy imunity, vrodené chyby srdca a tráviaceho ústrojenstva, poruchy zraku a sluchu, oneskorenie motoriky, poruchy štítnej žľazy a iné.

 

Dysfázia

výrazné oneskorenie vo vývine reči, ktoré nie je zapríčinené stratou sluchu, mentálnym postihnutím, poškodením motoriky ani sociálnym zanedbávaním. Dieťa môže mať problém s rozprávaním (expresiou), ale aj porozumením reči (recepciou).

 

Dysfónia – porucha hlasu, ktorá je často spôsobená kŕčovitým stiahnutím hlasiviek.

 

Dysgrafia

vývinová porucha písania, ktorá sa prejavuje neúhľadnosťou písma (narušený smer, veľkosť a sklon písma), ťažkosťou zapamätať si tvar písma, problémami previesť tlačené písmo na písané….

 

Dyskalkúlia

vývinová porucha počítania a porozumenia matematickým vzťahom napriek tomu, že dieťa nemá mentálne postihnutie. Dieťa môže mať problémy s číselnými operáciami, matematickými predstavami aj geometriou.

 

Dyskinéza – mimovoľné pohyby, ktoré dieťa neovláda.

 

Dyslália – porucha výslovnosti jednej alebo viacerých hlások.

 

Dyslexia

vývinová porucha čítania, napriek tomu, že dieťa nemá mentálne postihnutie. Dieťa má problémy rozoznávať tvarovo podobné písmená, zvukovo podobné hlásky, vynecháva alebo naopak vsúva slabiky a slová, číta pomaly alebo dvojito, má problémy s orientáciou v texte…

 

Dysmúzia

vývinová porucha hudobných schopností. Môže sa prejavovať ako „falošné spievanie“, neschopnosť rozlišovať tóny a melódiu, neobratnosť pri učení sa hudobnému nástroju..

 

Dysortografia

vývinová porucha osvojovania si gramatických pravidiel (pravopisu), napriek tomu, že dieťa nemá mentálne postihnutie. Dieťa má ťažkosti v rozlišovaní krátkych a dlhých samohlások, nedodržuje bodky, čiarky, dĺžne, sťažka rozoznáva mäkké a tvrdé slabiky (dy-di,ty-ti,ny-ni)….

·       

Dyspraxia

vývinová porucha schopnosti vykonávať zložitejšie motorické úkony (koordinovať a plánovať pohyb) a to aj napriek tomu, že dieťa nemá mentálne postihnutie ani detskú mozgovú obrnu.

 

Dystrofia 

ochorenie svalov, ktoré je zapríčinené nesprávnym metabolizmom v bunke. Prejavuje sa svalovou slabosťou.