I

Ikonické posunky

ikonický znamená obrazný, zobrazujúci. Sú to také posunky, ktorých zobrazenie sa podobá na skutočný predmet alebo činnosť – piť, telefón, spať, plakať, ihličnatý strom. Často im rozumejú aj ľudia, ktorí nevedia posunkovať.

 

Indikácia

návrh vhodného výkonu, postupu alebo starostlivosti. Opakom je kontraindikácia.

 

Indukčná cievka

sú kábliky použité v načúvacom prístroji, ktoré sú schopné zachytiť magnetický signál a premeniť ho na elektrický. Pri prepnutí načúvacieho prístroja na cievku, začne prístroj snímať magnetický signál z telefónu alebo inej kompenzačnej pomôcky.

 

Infekcia (sluchová)

zapríčinená rozmnožovaním baktérií a vírusov v uchu.

Viac sa dozviete tu

 

Intaktný –  nenarušený, nepostihnutý.

 

Integrácia

spojenie, zjednotenie, začlenenie. Je to proces, kedy je dieťa so stratou sluchu začlenené do prostredia, kde sú počujúce deti (bežné školy a zariadenie). Aby dieťa malo z integrácie úžitok, musia byť pre neho v takomto prostredí vytvorené vhodné sluchové aj rečové podmienky.

Viac sa dozviete tu

 

Intenzita

hlasitosť zvuku meraná v decibeloch (dB). Na audiograme je zobrazená osou smerujúcou z hora dole.

 

Intonácia

modulovanie reči prostredníctvom prízvuku, dôrazu, pauzy, melódie, tempa reči a zafarbenia hlasu.

 

IVP (individuálny vzdelávací program)

je písomný plán vypracovaný tímom odborníkov, v ktorom sú stanovené vývinové a vzdelávacie ciele a špeciálne potreby …  U dieťaťa so stratou sluchu by mal zohľadňovať spôsob komunikácie, silné stránky dieťaťa, veľkosť straty sluchu, sociálne a emocionálne potreby, akademický progres, rodinnú situáciu…. Súčasťou IVP by mal byť plán, v ktorom bude presne určené, kto je zodpovedný za napĺňanie jednotlivých cieľov.

Viac sa dozviete tu