P

Paracentéza ušného bubienku

prepichnutie bubienku a vypustenie nahromadeného hnisu, ktorý sa za bubienkom zbiera pri zápaloch stredného ucha. Vypustenie hnisu prináša rýchlu úľavu a zabraňuje ďalším komplikáciám aj samovoľnému prasknutiu bubienka.

 

Paralýza – ochrnutie, obrna.

 

Pendred syndróm

genetická porucha, ktorá spôsobuje skorý nástup straty sluchu (od narodenia do troch rokov), zväčšenie štítnej žľazy alebo zníženie funkcie štítnej žľazy. Niekedy môže ovplyvňovať aj rovnováhu. Strata sluchu sa s vekom zhoršuje a môže vyústiť až do hluchoty. K strate sluchu dochádza náhle a v niekoľkých fázach. Skoro všetci ľudia s Pendred syndrómom majú obojstrannú stratu sluchu. Veľkosť straty sluchu na pravom uchu je zvyčajne iná ako na ľavom uchu.

Viac sa dozviete tu

 

Percepčná porucha sluchu

vzniká vtedy, keď je poškodené vnútorné ucho. Problém je najčastejšie s kochleou (slimákom) alebo sluchovým nervom. Táto porucha je zvyčajne nenapraviteľná.

Viac sa dozviete tu

 

Perforácia bubienka – pretrhnutie bubienka.

 

Perinatálne v období okolo pôrodu.

Viac sa dozviete tu

 

Perilymfa

číra tekutina, ktorá je  vytváraná bunkami v stene kosteného labyrintu. Nachádza sa medzi kosteným labyrintom a labyrintom vnútorného ucha.

 

Pidgin Signed English (kontaktné posunkovanie)

vizuálny systém posunkov, ktorý využíva prirodzené posunky, ale slovosled angličtiny. Nie je to skutočný jazyk iba akýsi most medzi ľuďmi, ktorí používajú prirodzený posunkový jazyk a používateľmi angličtiny. Neposunkujú sa slová ako (a, the, an, to) alebo koncovky (-ed, -ing, -tion). Často sa používa v prostredí, ktoré je zmiešané –počujúce aj nepočujúce deti. Kontaktné posunkovanie sa používa aj na Slovensku.

 

Pohlavné chromozómy

samostatný pár chromozómov, ktorý určuje pohlavie človeka. U ľudí majú ženy dva X chromozómy a muži jeden X a jeden Y chromozóm. Preto muži rozhodujú o pohlaví dieťaťa v závislosti od toho, či spermia obsahuje X alebo Y chromozóm.

 

Polygenetická dedičnosť

znamená, že viaceré gény sú zodpovedajú za to, že vznikne genetická porucha sluchu. Niekedy sa gén poruchy sluchu prejaví, iba vtedy, ak je vystavený určitému prostrediu, alebo podmienkam. Napríklad, niektorí ľudia sú viac náchylní na to, aby u nich vznikla porucha sluchu vyvolaná hlasitým zvukom. Predpokladá sa, že čiastočnou príčinou takejto poruchy sluchu, je aj genetická predispozícia (predpoklad).

 

Pomocné artikulačné znaky

sú pohyby rúk (prstov), ktorých úlohou je zviditeľniť niektoré hlásky alebo slabiky. Nezachycujú písomnú, ale zvukovú podobu reči. Používajú sa na nácvik hovorenej reči, pretože deťom pripomínajú správnu artikuláciu.

Viac sa dozviete tu

 

Porucha pozornosti

stav, kedy má dieťa problémy zamerať svoju pozornosť na konkrétnu vec a vydržať pri rovnakom podnete dlhšie obdobie. Porucha pozornosti sa môže prejavovať napr. ako slabá a krátka koncentrácia, rýchle rozptýlenie – preskakovanie z podnetu na podnet, problémy s vybraním podstatných znakov z textu…

 

Porucha rovnováhy

môže byť spôsobená poruchou polkruhovitých kanálikov (labyrintu) vo vnútornom uchu. Kanáliky sú naplnené tekutinou. Ak pohneme našim telom, pohne sa aj tekutina v kanálikoch, čo spôsobí vyslanie signálu do mozgu. Niektoré choroby, napríklad Menierova choroba, môžu spôsobovať poruchu rovnováhy a poruchu sluchu.

 

Porucha sluchu (strata sluchu)

je stav, kedy má osoba zníženú schopnosť vnímať a spracovávať zvuky. Poznáme prevodovú, percepčnú a zmiešanú poruchu sluchu. Stupeň straty sluchu môže byť rôzny – od ľahkej nedoslýchavosti po hluchotu.

Iné termíny používané pre poruchu sluchu sú strata sluchu, nedoslýchavosť, hluchota

Viac sa dozviete tu

 

Porucha sluchu viazaná na X chromozóm

sa dedí iba od matky, pričom matka nemusí mať poruchu sluchu, stačí ak je nositeľkou génu nesúceho informáciu o poruche sluchu. Je menej častá a objavuje sa iba u mužov.

Viac sa dozviete tu

 

Poruchy učenia

sú ťažkostí s čítaním, písaním, pravopisom, matematikou, prípadne nedostatok organizačných alebo jazykových schopností. Často sa vyskytujú vo vzájomnej kombinácii. Napriek dobrej inteligencii a podnetnému prostrediu sa deti s poruchami učenia učia ťažko. Príčinou porúch učenia je dysfunkcia centrálnej nervovej sústavy a nevyzretosť kognitívnych centier mozgu. Patrí sem dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia.

 

Postlingválna porucha sluchu

znamená, že dieťa stratilo sluch až po tom, čo si osvojilo reč (po 7 roku života).

Viac sa dozviete tu

 

Posunkový jazyk

pohybovo vizuálny jazykový komunikačný systém, ktorý slúži hlavne na dorozumievanie nepočujúcich osôb. Spočíva na dohodnutých pohyboch a postaveniach rúk a prstov, mimike tváre a postoji tela. Posunkový jazyk sa líši od slovenčiny, má vlastnú gramatiku aj systém pojmov.

Viac sa dozviete tu

 

Postnatálne – v období po pôrode.

Viac sa dozviete tu

 

Prah bolesti – intenzita zvuku, pri ktorej už človek pociťuje bolesť.

 

Prah počutia – hranica medzi počutím a nepočutím. Najtichší zvuk, ktorý sme schopný vnímať.

 

Predispozícia – sklon reagovať určitým spôsobom alebo náchylnosť na niektoré choroby.

 

Prelingválna porucha sluchu

vznikla pred narodením, počas pôrodu alebo do 7 roka života, čiže pred ukončením vývinu reči.

 

Prenatálne – v období pred pôrodom.

 

Presbyacusis (starecká nedoslýchavosť)

zhoršenie sluchu u ľudí nad 50 rokov. Vyvíja sa postupne ako človek starne.

 

Prevencia

primárna prevencia je opatrenie, ktorého cieľom je predchádzať (zabrániť) postihnutiu alebo narušeniu. Sekundárna prevencia je snaha zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu, pokiaľ už k poruche alebo postihnutiu došlo.

 

Prevodová porucha sluchu

je porucha sluchu spôsobená problémom v prevodovom aparáte (vonkajšom alebo strednom uchu). Môže byť spôsobená abnormalitou alebo blokovaním vonkajšieho alebo stredného ucha. Častou príčinou prevodovej poruchy sluchu je tekutina v strednom uchu a zápal ucha. Ďalšími príčinami môže byť ušný maz, dierka v blanke bubienka alebo poškodenie kostičiek v strednom uchu. Lekári ju zväčša vedia vyliečiť.

Viac sa dozviete tu

 

Prognóza

predpoveď ďalšieho vývoja straty sluchu a zmien, ktoré môžu nastať vďaka liečbe a psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti.

 

Progresívna porucha sluchu – taká, ktorá sa s postupom času ako dieťa rastie zhoršuje.

Viac sa dozviete tu

 

Prstová abeceda

je podporný manuálny prostriedok pri komunikácii s osobami so stratou sluchu. Vychádza z písanej formy reči a vzniká rozličnou polohou prstov jednej alebo obidvoch rúk v priestore. Používa sa všade tam, kde neexistuje posunok, alebo sa jedná o nové slovo, neznámy názov.

Viac sa dozviete tu