K

Kladivko – jedna z troch kostičiek v strednom uchu.

 

Kochlea (slimák)

časť ucha, ktorá má špirálovitý tvar a podobá sa na slimačiu ulitu. Je vyplnená tekutinou a obsahuje množstvo malilinkých na zvuk senzitívnych buniek, ktoré sa často nazývajú „vláskové bunky“. Vibrácie z kostičiek spôsobia, že sa tekutina v kochlei dá do pohybu a tá pohne s vláskovými bunkami. Tento pohyb sa podobá pohybu morskej trávy po tom, čo sa cez ňu preleje vlna. Poškodenie je nezvratné.

Viac sa dozviete tu

 

Kochleárny implantát

je prístroj, ktorý môže pomôcť niektorých ľuďom s percepčnou hluchotou započuť zvuky, pretože obíde poškodené bunky vo vnútornom uchu a priamo pomocou elektródy stimuluje sluchový nerv. Implantát sa vkladá počas operácie za kosť za uchom. Pozostáva zo 4 častí, z ktorých niektoré sú implantované do vnútra hlavy a niektoré sa pripájajú zvonka pomocou magnetu.

Viac sa dozviete tu

 

Kognitívny vývin

referuje k schopnosti myslieť, učiť sa a pamätať si.

 

Kolísajúca porucha sluchu

znamená, že sa porucha sluchu môže meniť, niekedy k lepšiemu inokedy k horšiemu. Objavuje sa napríklad pri zápaloch stredného ucha.

Viac sa dozviete tu

 

Kompenzácia sluchu 

vyrovnávanie straty sluchu pomocou načúvacieho prístroja, schopnosti odzerať, úpravou prostredia….

 

Kompenzačné pomôcky

sú akékoľvek elektronické prístroje vrátane načúvacích prístrojov, FM systémov, špeciálnych vizuálnych a vibračných zariadení, ktoré zlepšujú schopnosť vnímať zvuky alebo zlepšujú orientáciu v  priestore. Niektoré systémy zlepšujú počutie reči v hlučnom prostredí tým, že sa mikrofón nachádza bližšie k zdroju (hovoriacemu), alebo zlepšujú kvalitu zosilnenej reči (hudby).

Viac sa dozviete tu

 

Kompresia

schopnosť načúvacieho prístroja kontrolovať zosilnenie zvukov tak, aby dieťaťu neboli nepríjemne hlasité. Slabšie zvuky sa zosilnia viac a silnejšie menej.

 

Komunikácia

dorozumievanie sa,  zhováranie sa, sprostredkovanie (výmena) informácií medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Môže prebiehať na verbálnej aj neverbálnej úrovni.

 

Komunikačné prístupy

metódy vzdelávania detí so stratou sluchu – auditívno-verbálny prístup, orálny prístup, simultánna komunikácia, bilingválno-bikulturálny prístup (prirodzený posunkový jazyk)

Viac sa dozviete tu

 

Komunita Nepočujúcich

pozostáva z nepočujúcich, nedoslýchavých aj počujúcich ľudí, ktorí vnímajú hluchotu ako kultúrnu a jazykovú rozdielnosť a nie ako postihnutie. Podstatnou podmienkou prijatia do komunity Nepočujúcich nie je samotná strata sluchu, ale to, či prijmete hodnoty a tradície Nepočujúcich a či sa chcete plynulo naučiť komunikovať v posunkovom jazyku. Jej členmi sú teda aj počujúci manželia Nepočujúcich detí, počujúce deti Nepočujúcich rodičov (CODA), tlmočníci…

Viac sa dozviete tu

 

Komplexný – súhrnný, súborný, zložitý.

 

Konfigurácia rúk

tvar ruky (prsty, zápästie a dlaň) počas tvorenia posunku alebo prstovej abecedy.

Viac sa dozviete tu

 

Kongenitálny – vrodený.

 

Kongenitálna porucha sluchu

je porucha sluchu, ktorá je prítomná od narodenia (môže, ale nemusí byť spôsobená dedičnou príčinou).

Viac sa dozviete tu

 

Kostné vedenie

je prenos zvuku (mechanickej vibrácie) do vnútorného ucha, cez kosti na lebke. Test kostného vedenia sa robí pomocou kostného oscilátora (vibrátora), ktorý sa umiestní za ucho, alebo na čelo.

Viac sa dozviete tu

 

Kultúra Nepočujúcich

je správanie určitej skupiny ľudí, ktorí majú veľmi blízky vzťah k posunkovému jazyku, majú spoločné hodnoty, zvyky aj tradície.

Viac sa dozviete tu